MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Najnowsze wstawki w serwisie darmowy-torrent.pl

Jesteś w kategorii: GRY. Wybierz podkategorie

Torrent: Empire Earth Z?ota Edycja [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 570.73 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

producent: Stainless Steel Studioswydawca: Sierra Inc.kategoria: strategiczne / RTSData
Premiery:?wiat: 13 listopada 2001Polska: 11 grudnia 2001tryb gry: single / multiplayertryb
multiplayer: LAN / Internet | liczba graczy: 1 - 16wymagania wiekowe: 12+Screeny:
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=61Opis:Zbuduj najwi?ksze imperium w historii
ludzko?ci! Panuj jako grecki zdobywca, rzymski cesarz, ?redniowieczny monarcha, czy ksi???
renesansu. Wybierz jedn? z dost?pnych 14 epok historii ?wiata, m.in. Epok? Br?zu,
Renesans, Er? Imperialn? czy II wojn? ?wiatow? i wznie? imperium wszech czasów.Zestaw
Empire Earth Z?ota Edycja zawiera gr? Empire Earth, uznan? przez presti?owy serwis Gamespy
gr? roku oraz oficjalny dodatek Empire Earth: Sztuka Podboju.

[Zobacz cały opis]

Torrent: UFO: Extraterrestrials [PL] [DVD]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 1.82 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

http://torrenty.org/timages/fac37a2d4c3782355b19e7b2a30edbd0b90aa6b0.jpgproducent: Chaos
Conceptwydawca: Tri Synergykategoria: strategiczne / turowaData Premiery:?wiat: 01 maja
2007Polska: 14 wrze?nia 2007tryb gry: single playerwymagania wiekowe: 12+no?nik: 1
DVDWymagania sprz?towe:Pentium 4 1.5 GHz, 256 MB RAM, karta grafiki 128 MB (GeForce 4 lub
lepsza), 2.6 GB HDD, Windows 2000/XP/Vista.Screeny:
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=2067

[Zobacz cały opis]

Torrent: FIFA Street 3 [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 24.75 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent

http://torrenty.org/timages/6cf262d7ac4a126235cd6170e87f41fb9cd3ce90.jpgGatunek:
SportowaProducent: EA CanadaJ?zyk: Angielska wersja j?zykowaPlatforma/Data
premiery:Nintendo DS - W sprzeda?yPlayStation3 - W sprzeda?yXbox 360 - W sprzeda?yScreeny:
http://ds.ign.com/objects/142/14210167.htmlFIFA Street 3 to trzecia ods?ona popularnego
symulatora ulicznej pi?ki no?nej, stworzona przez specjalistów z koncernu Electronic
Arts. Zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez poprzednie cz??ci serii, tytu? pozwala swym
nabywcom odpocz?? od spektakularnych spotka? na wielkich stadionach i przenie?? si? na
mniejsze, bardziej kameralne areny, umiejscowione na ogrodzonych boiskach w ró?nych
cz??ciach ?wiata.Po raz kolejny programi?ci oddali do naszej dyspozycji szereg w pe?ni
licencjonowanych, krajowych reprezentacji (w?ród nich zabrak?o polskiej kadry narodowej),
z?o?onych z najbardziej utalentowanych zawodników na naszym globie. Z ka?dej dru?yny
mo?emy wyselekcjonowa? pi?ciu pi?karzy, których wykorzystamy nast?pnie do walki o
pi?karskie trofea.Kluczowym elementem nowej FIFY Street s? jak zwykle widowiskowe triki,
umo?liwiaj?ce nam o?mieszanie oponentów i konstruowanie skutecznych, pozbawionych
schematyzmu akcji. Wachlarz zagra?, jakie udost?pnili nam autorzy projektu, pozwala nawet
na to, aby kopana przez nas pi?ka przed ugrz??ni?ciem w siatce rywali nie dotkn??a w
ogóle ziemi. Warto odnotowa?, ?e podczas wykonywania szczególnie efektownych ewolucji
(np. prze?lizgiwania si? po plecach przeciwnika) akcja gry subtelnie zwalnia, co sprawia,
?e mo?emy lepiej przyjrze? si? ca?ej animacji, a zyskany podczas jej ogl?dania czas
spo?ytkowa? na przygotowanie nast?pnego ruchu.Graficzna warstwa projektu doczeka?a si?
kilku istotnych innowacji. Najwa?niejsza z nich to kompletnie zmienione wizerunki
pi?karzy. Cho? czo?owi gracze nadal przypominaj? swym wygl?dem sportowców z prawdziwego
?wiata, ich sylwetki zosta?y przedstawione w kanciasty, komiksowy, nieco karykaturalny

[Zobacz cały opis]

Torrent: Hard Truck 2: King of the Road [ENG] [FULL] [.iso]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 596.42 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

producent: 1Cwydawca: JoWooDkategoria: wy?cigi / ci?gniki siod?owe / strategiczne /
ekonomicznaData Premiery:?wiat: 07 czerwca 2002Polska: obecnie brak planów wydaniatryb
gry: single / multiplayertryb multiplayer: LANwymagania wiekowe: 12+no?nik: 1 CDWymagania
sprz?towe: Pentium III 700Mhz, 128MB RAM, akcelerator 3DGaleria:
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=1152King of the Road to jedna z niewielu gier
wy?cigowych, w której zamiast szybkich samochodów osobowych siadamy za kierownic?
pot??nych, wieloko?owych ci??arówek. Gracz ma tu okazj? zosta? prawdziwym królem szos,
gdy? pewnie nic na drodze nie jest w stanie oprze? si? rozp?dzonemu potworowi o wadze 32
ton. A takimi w?a?nie pojazdami poruszamy si? zwyczajnych drogach publicznych i
autostradach, ?cinaj?c zakr?ty, przeje?d?aj?c skrzy?owania na czerwonym ?wietle i
odtr?caj?c ?cigaj?ce nas policyjne radiowozy jak natr?tne muchy.Gra nastawiona jest
bardziej na dobr? zabaw? ni? realistyczn? symulacj? prowadzenia kolosów szos. Zawarte tu
jednak w?tki ekonomiczne jak najbardziej odpowiadaj? naszej rzeczywisto?ci. Zleceniodawcy
nie obchodzi jak to zrobimy – musimy po prostu dostarczy? towar pod wskazany adres w
odpowiednim czasie, inaczej zap?ata przepada. W ten sposób zyskujemy dodatkow? motywacj?
do ?amania wszelkich przepisów drogowych i jak najszybciej gnamy do celu. Oczywi?cie za
zarobione pieni?dze mo?emy naprawi? swoj? zniszczon? w trasie ci??arówk?, lepiej j?
wyposa?y? albo kupi? now?.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Lost Via Domus [ENG] [PAL] [X360-Allstars]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 6.38 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent

http://torrenty.org/timages/051308f0ee3b9e7d77ab301a85616390ac00f10c.jpgLost: Via
DomusLost: Zagubieniproducent: Ubisoft Studioswydawca: Ubisoftkategoria: gry akcji /
przygodoweData Premiery:Europa (PAL): 29 lutego 2008Polska: 29 lutego 2008USA (NTSC): 26
lutego 2008tryb gry: single playerwymagania wiekowe: 16+Galeria (PC):
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=5845Opis:Lost jest przygodow? gr? akcji, w bardzo
wyra?ny sposób nawi?zuj?c? do hitowego serialu, emitowanego od 2004 roku, a w Polsce
wyst?puj?cego pod tytu?em „Zagubieni”. W trakcie zabawy odwiedzamy oczywi?cie
doskonale znane miejsca, wchodz?c równolegle w interakcje z g?ównymi bohaterami
opowie?ci. Fabu?a gry nie zajmuje si? jedynie powielaniem kolejnych odcinków serialu,
oferuj?c równoleg?e, bardzo interesuj?ce w?tki.Fabu?a gry, podobnie jak ma to miejsce w
przypadku serialu, rozgrywa si? na bli?ej nieokre?lonej wyspie, zlokalizowanej na
Pacyfiku. Wcielamy si? w posta? jednego z rozbitków fikcyjnego lotu 815, podró?uj?cego
na trasie pomi?dzy Sydney, a Los Angeles. Producent zadba? przede wszystkim o to, ?eby
zachowa? znany z serialu nastrój tajemniczo?ci. Gracz mo?e tak?e liczy? na zaskakuj?ce
zwroty akcji oraz obecno?? wszystkich znanych z kolejnych odcinków postaci. Oczywistym
wydaje si? te? by? to, ?e w trakcie zabawy spotykamy Innych. Sterowana przez gracza posta?
cechuje si? ponadto niewyja?nionymi szczegó?ami ze swojej przesz?o?ci, które (podobnie
jak w serialu) mo?na stopniowo odkrywa?, w formie pojawiaj?cych si? co pewien czas filmów
przerywnikowych (wspomienia).W trakcie zabawy zajmujemy si? przede wszystkim eksploracj?
ró?nych regionów wyspy. Mowa tu zarówno o tych terenach, które pojawia?y si? ju? w
wybranych odcinkach serialu, jak i zupe?nie nowych lokacjach, zwi?zanych mi?dzy innymi z
dzia?alno?ci? DHARMY. S? to wi?c rozleg?e kompleksy badawcze, bunkry, ale i fragmenty
d?ungli, czy rozleg?e jaskinie.Równie istotn? rol? odgrywa rozwi?zywanie mniej lub

[Zobacz cały opis]

Torrent: Iridium Runners [ENG] [PAL] [PS2CD - PROTOCOL] [alien]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 406.47 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent

http://tnp.com.pl/obrazki/06-03-2008/re-4e70838874f9d37beb00b1d65f792ebcf693a4f0.jpgIridiu
m Runnersproducent: Playstos Entertainmentkategoria: wy?cigiData Premiery:Europa (PAL): 22
lutego 2008Polska: obecnie brak planów wydaniaUSA (NTSC): 15 lutego 2008tryb gry: single
/ multiplayertryb multiplayer: wspólny ekran | liczba graczy: 1-4wymagania wiekowe: brak
ogranicze?Opis:Iridium Runners to do?? niekonwencjonalne, futurystyczne wy?cigi, za
którymi stoi studio Playstos Entertainment. Niekonwencjonalne dlatego, ?e postacie
?cigaj? si? ze sob? biegaj?c na w?asnych nogach – nie ma mowy o wykorzystaniu
jakichkolwiek pojazdów. Podkre?li? trzeba, ?e jest to niskobud?etowy tytu?, sprzedawany w
momencie swojej premiery za po?ow? ceny standardowej, nowej gry na PlayStation 2.W Iridium
Runners akcj? osadzono w do?? odleg?ej przysz?o?ci, a dok?adnie w 2050 roku. Grupa
atletów posiadaj?cych du?o wi?ksz? wytrzyma?o?? od zwyk?ych ?miertelników staje do
wy?cigu o tytu? mistrza pucharu Iridium.W grze liczy si? nie tylko poznanie wszystkich
tras, ale i efektywne wykorzystywanie licznych power-upów rozmieszczonych na nich. Wa?nym
jest, by zbiera? serwowane nam przez twórców bonusy i skwapliwie z nich korzysta?
– mog? to by? na przyk?ad ró?nego rodzaju bronie, którymi mo?emy spowolni?
przeciwników, ale i os?onki, które s? w stanie ochroni? nas przed atakami rywali. Warto
równie? pami?ta? o specjalnych polach przyspieszaj?cych, które s? rozmieszczone na
torach – poznanie ich lokalizacji znacznie u?atwia zwyci?stwo.Do naszej dyspozycji
oddano kilka trybów rozgrywki. Najwa?niejszy z nich to mistrzostwa, w których
przechodzi? musimy przez seri? wy?cigów w drodze po zwyci?stwo i tytu? mistrza. Oprócz
tego mo?emy wzi?? jeszcze udzia? w pojedynczym wy?cigu, a tak?e w opcji multiplayer na
podzielonym ekranie. Udost?pniono poza tym tryb Team Mode, w którym mo?emy ?ciga? si? w
dru?ynach – po dwóch graczy w ka?dej.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Bomberman Land [USA][ENG][PSP]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 294.02 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent

http://tnp.com.pl/obrazki/07-03-2008/re-f5d45f6f9b6a2290967ee5f02c8c6674fb7b65d5.jpgBomber
man Landproducent: Hudson Softwydawca: Hudson Softkategoria: zr?czno?cioweprzygodoweData
Premiery:Europa: 07 marca 2008Polska: obecnie brak planów wydaniaUSA: 29 stycznia
2008tryb gry: single / multiplayertryb multiplayer: Wi-Fi | liczba graczy: 1-4wymagania
wiekowe: brak ogranicze?no?nik: 1 UMDScreeny:
http://media.psp.ign.com/media/964/964935/imgs_1.htmlBomberman Land jest po??czeniem
zabawnej zr?czno?ciówki oraz bardzo prostej gry z gatunku role-playing. W trakcie zabawy
wcielamy si? oczywi?cie w posta? tytu?owego bohatera, doskonale znanego tak?e starszym
sympatykom gier komputerowych. Opisywana produkcja w bardzo du?ym stopniu nawi?zuje do gry
Bomberman Land Touch!, wydanej na konsol? DS. Dotyczy to mi?dzy innymi oferowanych
opcji.Wspomniane ju? wy?ej elementy RPG dotycz? zawartego w grze trybu fabularnego –
Story Mode. Eksplorujemy tu ba?niow? krain?. Zajmujemy si? zlecanymi przez postaci
niezale?ne questami, a tak?e rozwi?zujemy niezbyt skomplikowane zagadki logiczne.
Producent przewidzia? te? mo?liwo?? utworzenia w?asnej postaci Bombermana oraz ustalenia
szczegó?ów jej wygl?du. Tym razem tytu?owy bohater musi przyczyni? si? do ponownego
z??czenia wszystkich kawa?ków rozpadni?tej krainy.W trakcie zabawy przyst?pujemy równie?
do ró?norakich mini-gier. Stanowi? one jedn? z najwi?kszych atrakcji opisywanej gry.
Mo?emy wybiera? pomi?dzy ponad pi??dziesi?cioma ró?nymi zabawami. Dotycz? one mi?dzy
innymi zawodów p?ywackich, pojedynków w mini-golfa, czy gonitw z udzia?em innych
zawodników. Cech? wspóln? wszystkich mini-gier s? ?atwe do zrozumienia zasady. W
rezultacie do zabawy mo?na przyst?pi? praktycznie bez ?adnego przygotowania.Z my?l? o
sympatykach klasycznego Bombermana przygotowano z kolei bardzo rozbudowany tryb bitewny.
Ogólne zasady nie zmieni?y si? w stosunku do pierwowzoru. Zajmujemy si? wi?c

[Zobacz cały opis]

Torrent: NFL Tour
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 7.05 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent

http://image.com.com/gamespot/images/bigboxshots/7/941947_92828_front.jpgNFL
Tourproducent: EA Sportswydawca: Electronic Arts Inc.kategoria: sportowe / futbol
ameryka?skiData Premiery: Europa (PAL): 01 lutego 2008 Polska: obecnie brak planów
wydania USA (NTSC): 08 stycznia 2008tryb gry: single / multiplayertryb multiplayer: brak
danychwymagania wiekowe: brak ogranicze?no?nik: 1 DVDWykorzystuje:Xbox Live.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Final Fantasy VIII [ENG] [PAL]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 1.68 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-03-06/44e9af45f79d268df3a3c6240dcae5201d7298cf.jpgDr
uga gra z serii Final Fantasy, która obok konsoli PSX ukaza?a si? tak?e na domowe
komputery. Z pewno?ci? by?a najbardziej wyczekiwan? cz??ci? sagi, co by?o efektem
ogromnego sukcesu poprzedniczki. Siódemka zaskarbi?a sobie serca zarówno konsolowców,
jak i posiadaczy piecyków. W ko?cu, w roku 1999, w odst?pie kilku miesi?cy ósmy epizod
FF zago?ci? na PSX i PC.Wielu graczy w??czaj?c ósemk? prze?y?o szok i rzecz nie w tym, ?e
inny ?wiat, czy nowe lokacje, bo wizytówk? tej serii jest opowiadanie w ka?dym epizodzie
zupe?nie innej historii. Pierwsz? zmian?, która od razu rzuci?a si? w oczy, by?a grafika
- koniec z mangowymi ludkami na ekranie, nasta? czas rzeczywistych postaci, co nie
wszystkim przypad?o do gustu(przyzwyczajonym do malutkich figurek z FF 7).

[Zobacz cały opis]

Torrent: God of War: Chains of Olympus [ENG] [PSP]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 1.50 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-03-06/94be58ae29a4b5af89d0d07add20c942495a0492.jpgGo
d of War: Chains of Olympusproducent: Ready At Dawn Studioswydawca: Sony Computer
Entertainmentkategoria: gry akcji / walki / zr?czno?ciowe / przygodowaData
Premiery:Europa: 28 marca 2008Polska: 26 marca 2008USA: 04 marca 2008tryb gry: single
playerwymagania wiekowe: 18+no?nik: 1 UMDWykorzystuje:karta pami?ci 32 MB.Screeny: LinkGod
of War: Chains of Olympus to inspirowana greck? mitologi? gra akcji, kontynuacja
bestsellerowej serii z PS2. Jest to pierwsza ods?ona cyklu wydana na PSP i zarazem drugi
projekt studia Ready at Dawn, maj?cego na swoim koncie wydanego równie? na handhelda Sony
?wietnie przyj?tego Daxtera. Warto doda?, ?e Chains of the Olympus jest prequelem
pierwszej cz??ci God of War

[Zobacz cały opis]

Torrent: Naruto Uzumaki Chronicles 2 [MULTI5] PAL PS2DVD
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 3.76 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-03-06/2f04ac7af22d6d0a5ed63fc84b4eb82304bf9c07.jpgNa
ruto: Uzumaki Chronicles 2producent: Namco Bandaiwydawca: Namco Bandaikategoria: gry akcji
/ walkiData Premiery:Europa (PAL): 30 marca 2008Polska: obecnie brak planów wydaniaUSA
(NTSC): 04 wrze?nia 2007tryb gry: single / multiplayertryb multiplayer: wspólny ekran |
liczba graczy: 1-2wymagania wiekowe: 12+no?nik: 1 DVDWykorzystuje:karta pami?ci 8
MB.Naruto: Uzumaki Chronicles 2 to gra akcji, b?d?ca kolejn? pozycj? z japo?skiego cyklu z
Naruto w roli g?ównej. Wszystkie produkty z owej serii zosta?y przygotowane na kanwie
kultowego anime, stworzonego przez Masashiego Kishimoto. Zarówno gra, jak i jej
kreskówkowy pierwowzór przedstawia perypetie tytu?owego bohatera, b?d?cego adeptem
sztuki ninjutsu.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Cabela's 4x4 Off - Road Adventure 3 [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(05-03-2008)
Rozmiar: 551.08 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-02-22/06d13e05dcf045d3d6e494088232f65fba815aa7.jpgCa
bela's 4x4 Off-Road Adventure 3producent: Fun Labswydawca: Activision Valuekategoria:
wy?cigi / samochodowe 4x4Data Premiery:?wiat: 12 marca 2003Polska: obecnie brak planów
wydaniatryb gry: single playerwymagania wiekowe: brak ogranicze?Rozs?dne wymagania
sprz?towe:CPU AMD/Intel 1GHz, 256MB RAM, akcelerator 3D 32MB z obs?ug? T&L, 800MB na hdd
(w tym 150MB na plik wymiany), Direct-X 8.1, Windows 98/ME/2K/XPGaleria:
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=2174Opis:Trzecia ju? cz??? wydawanej przez Activision
Value serii gier rajdowych, w których zasiadamy za kierownic? jednego z kilkunastu
pojazdów terenowych (poprzednie ods?ony 4x4 Off-Road Adventure powsta?y w 2001 roku).
Podstawowy atut gry pozosta? niezmieniony

[Zobacz cały opis]

Torrent: Kurka Wodna 3: Pop?och w kurniku [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(05-03-2008)
Rozmiar: 198.03 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-02-22/f27a6b11f1348d7c2612d4f80b8d7b5048d8ab2d.jpgKu
rka Wodna 3: Pop?och w kurnikuproducent: Toontraxxwydawca: TopWare Polanddystrybutor PL:
Axel Springer Polskakategoria: zr?czno?cioweData Premiery:?wiat: 21 pa?dziernika
2003Polska: 21 pa?dziernika 2003tryb gry: single / multiplayertryb multiplayer: LAN /
Internetwymagania wiekowe: brak ogranicze?Rozs?dne wymagania sprz?towe:Pentium III 1 GHz,
128MB RAM, 32MB akcelerator 3D, 350 MB HDDno?nik: 1 CDOficjalna
strona:http://www.kurkawodna.pl/Screeny:http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=1627Opis
gry:Trzecia cz??? s?ynnej w naszym kraju zr?czno?ciowej serii firm Toontraxx i TopWare
Poland, w której g?ówne skrzypce graj? tytu?owe kurki. W Kurce Wodnej 3 do przej?cia
czeka sze?? nowych poziomów (plus jeden specjalny, dodatkowy).

[Zobacz cały opis]

Torrent: UAZ Racing 4x4 Direct Play [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(05-03-2008)
Rozmiar: 1.05 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-02-23/0f13df19b5f1f724e693977c66e351fe9ebcf8b4.jpgUA
Z Racing 4x4producent: Avalon Ltd.wydawca: 1Ckategoria: wy?cigi / samochodowe 4x4Data
Premiery:?wiat: 07 grudnia 2007Polska: obecnie brak planów wydaniaJest to wersja
ToeD-DIRECT PLAY, nie trzeba instalowac, poprostu odpalamy plik exe.tryb gry: single /
multiplayertryb multiplayer: LAN / Internetwymagania wiekowe: brak ogranicze?Wymagania
sprz?towe:Pentium 4 2.8 GHz, 512 MB RAM, karta graficzna 128 MB (GeForce 5700 lub lepsza),
5 GB HDD, Windows 2000/XP.Screeny: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=5998Opis GryUAZ
Racing 4x4 to z?o?ony symulator jazdy, w którym zasiada si? za kierownic? pojazdu
terenowego, przemieszczaj?c po trudno dost?pnych obszarach. Za przygotowanie gry
odpowiedzialne jest rosyjskie studio

[Zobacz cały opis]

Torrent: Imperium Romanum [ENG] [SKIDROW] [ALIEN]
 • *
Dodał: seboceg
(05-03-2008)
Rozmiar: 1.24 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-02-23/ed1428d11e5995cbd70c4725569bab017bde55a7.jpgIm
perium Romanumproducent: Haemimont Gameswydawca: Kalypso Mediadystrybutor PL: TopWare
Polandkategoria: strategiczne / RTSData Premiery:?wiat: 22 lutego 2008Polska: 20 marca
2008tryb gry: single / multiplayertryb multiplayer: LAN / Internetwymagania wiekowe: brak
ogranicze?Rozs?dne wymagania sprz?towe:Pentium 4 2 GHz, 512 MB RAM, karta grafiki 128 MB
(GeForce FX 5200 lub lepsza), 2 GB HDD, Windows XP.Galeria:
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=5862Opis:Imperium Romanum to strategia pozwalaj?ca
graczowi wcieli? si? w rol? zarz?dcy rzymskiej prowincji w staro?ytno?ci i doprowadzi? j?
do jej jak najwi?kszego rozkwitu. Autorzy, studio Haemimont Games, w?o?yli du?o pracy w
to, aby tytu? ten jak najstaranniej odzwierciedla? historyczne realia

[Zobacz cały opis]

Torrent: MADAGASCAR
 • *
Dodał: seboceg
(05-03-2008)
Rozmiar: 512.14 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-02-23/b9faf2b98b8f7f6ace2accbdda96f2828b9c48d4.jpgWY
NAGANIA SPRZ?TOWEPentium III 800 MHz, 256 MB RAM, karta grafiki 32MB (GeForce 2 lub
lepsza), 800 MB HDDMadagascar - Jest to platformówka bazowana na filmie animowanym ze
stajni DreamWorks. Panowie z tej firmy (której jednym ze wspó?za?o?ycieli jest Steven
Spielberg) poczynili ju? takie kinowe hity, jak dwie cz??ci Shreka czy Mrówka Z, nie
wspominaj?c o popularnych tytu?ach nieanimowanych. W grze rozchodzi si? o to, ?e cztery
zwierz?ta z Central Park Zoo - lew, ?yrafa, hipopotam i zebra (imiona ich: Alex, Melmen,
Gloria, Marty) - znudzone s? ?yciem w o?rodku i pragn? z ca?ego serca je sobie troch?
urozmaici?. Organizuj? imprez? urodzinow? dla Marty’ego. Ten, kiedy przychodzi
wypowiedzie? ?yczenie, prosi Boga o powiew ?wie?o?ci w ?yciu jej i przyjació? na chocia?
jeden dzie?.

[Zobacz cały opis]

Torrent: 4x4 Racing 2 Hummer
 • *
Dodał: seboceg
(05-03-2008)
Rozmiar: 3.91 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-02-23/224996f427b4c1368e5cf8191eb25ad510526d6b.jpg4x
4 Racing 2 Hummerno?nik: 1 DVDUWAGA:GRA W JEZYKU ROSYJSKIM!Wymagania sprz?towe:Pentium 4
2.8 GHz, 512 MB RAM, karta graficzna 128 MB (GeForce 5700 lub lepsza), 5 GB HDD, Windows
2000/XP.Screeny:http://4x4game.ru/?action=screenshots&groupid=35Opis Gry4x4 2 Hummer to
z?o?ony symulator jazdy, w którym zasiada si? za kierownic? pojazdu terenowego,
przemieszczaj?c po trudno dost?pnych obszarach. Za przygotowanie gry odpowiedzialne jest
rosyjskie studio developerskie Avalon Style Entertainment, znane te? dzi?ki RPG-owi
Sabotain: Z?am Zasady.Zgodnie z tym co mo?e sugerowa? sam tytu?, do dyspozycji gracza
oddane zosta?y samochody Hummer jak rowniez GMC.Wyboru dokonuje si? pomi?dzy roznymi
modelami. S? to zarówno pojazdy, które wysz?y ju? produkcji, jak i modele

[Zobacz cały opis]

Torrent: Corvette [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(05-03-2008)
Rozmiar: 496.50 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-02-24/d48d1d5e770ef5a4449df2f3fd3ef72793812670.jpgCo
rvetteproducent: Steel Monkeyswydawca: TDK Mediactivekategoria: wy?cigi / samochodoweData
Premiery:?wiat: 15 wrze?nia 2003Polska: obecnie brak planów wydaniatryb gry: single /
multiplayertryb multiplayer: LAN / Internetwymagania wiekowe: brak ogranicze?Rozs?dne
wymagania sprz?towe:CPU AMD/Intel 700MHz, 128MB RAM, akcelerator 3D, oko?o 560MB na
hdd.Galeria: http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=1934Opis:Jedyna gra z oficjaln? licencj?
firmy Chevrolet, która pozwala na przetestowanie tytu?owego modelu Corvette z dowolnej
epoki. Do dyspozycji gracza oddano kilkadziesi?t pojazdów, mo?e on zasi??? za kierownic?
wozu reprezentuj?cego wybrany przez siebie rocznik. Najstarsze modele skonstruowano w
latach pi??dziesi?tych dwudziestego wieku,

[Zobacz cały opis]

Torrent: Robocop [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(05-03-2008)
Rozmiar: 270.16 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-02-25/fbdeda0a280a29267398cc08a4f39c537992f2d5.jpgRo
bocop [ENG] [RIP]producent: Titus Interactivewydawca: Titus Interactivekategoria: gry
akcji / FPSData Premiery:?wiat: 24 lipca 2003Polska: obecnie brak planów wydaniatryb gry:
single playerwymagania wiekowe: 18+Rozs?dne wymagania sprz?towe:procesor g?ówny 850 MHz,
128 MB RAM, karta graficzna 32 MB VRAM.Galeria:
http://www.gry-online.pl/S026.asp?ID=2231Opis:Robocop to kolejna próba przeniesienia do
wirtualnej rzeczywisto?ci s?ynnej futurystycznej trylogii filmowej o przygodach
policyjnego cyborga, zapocz?tkowanej dok?adnie w 1987 roku. G?ówn? postaci? niniejszej
gry z gatunku FPS jest zatem „gliniarz” nazwiskiem Alex Murphy, który po
zmasakrowaniu przez przest?pców otrzymuje szans? dalszego ?ycia jako hybryda cz?owieka i
maszyny

[Zobacz cały opis]

Torrent: Lada Racing Club [MDS] [RUS]
 • *
Dodał: seboceg
(05-03-2008)
Rozmiar: 2.26 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: GRY -> PC

http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-02-26/9c036a20228ca5bfacff162edc7f848aae3267d6.jpgLa
da Racing ClubNazwa: Lada Racing Club (ver. 1.0)No?nik 4CD/1 DVDZabezpieczenie: Star Force
3.7.12.5Rozs?dne wymagania sprz?towe:Pentium 4 2,5GHz512MB RAM128MB akcelerator 3D
(GeForce FX 6800, ATI Radeon X800 i lepsze)Windows 98/ME/2000/XРOpis GryLada Racing
Club to do?? oryginalna gra sportowa przygotowana przez rosyjsk? firm? developersk?,
Geleos Media. Jej oryginalno?? przejawia si? w mo?liwo?ci zasiadania za kierownicami
p?odów najwi?kszego rosyjskiego producenta samochodów, AvtoVaz, czyli tytu?owej ?ady we
wszelkich mo?liwych odmianach.Gra stanowi wywa?one po??czenie symulatora i gry
zr?czno?ciowej, tak wi?c fani obu tych gatunków powinni by? zadowoleni z rozrywki jak?
zapewnia Lada Racing Club.

[Zobacz cały opis]