MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Najnowsze wstawki w serwisie darmowy-torrent.pl

Jesteś w kategorii: PROGRAMY. Wybierz podkategorie

Torrent: Encyklopedia Prawa Jazdy 2007
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 412.35 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Encyklopedia Prawa Jazdy 2007Aplikacja wprowadzi nas w tajniki budowy pojazdów, nauczymy
si? równie? odczytywa? sygna?y, które ?wiadcz? o usterkach samochodu. W Encyklopedii
umieszczono tak?e oddzielny rozdzia? dotycz?cy techniki jazdy. Zasady ruchu drogowego oraz
znaczenie znaków szybko przyswoimy dzi?ki wzbogaceniu teorii o przyk?ady i animacje. W
programie mo?emy te? sprawdzi? nasz? wiedz? na przyk?adowych testach. Dodatkowe filmy
edukacyjne pog??bi? nasz? wiedz? o pojazdach, ich eksploatacji, bezpiecze?stwie czy
pierwszej pomocy. Program dzia?a poprawnie w rozdzielczo?ci pulpitu 1024x768 i
wy?szej.J?zyk: polskiStart: EncyklopediaPrawaJazdy2007.exe

[Zobacz cały opis]

Torrent: Pinnacle Studio Plus v11 MultiLanguage
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 3.69 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Pinnacle Studio Plus v11 MultiLanguage Bonus DVD Incl KeygenRozbudowane, a zarazem bardzo
przyjazne w obs?udze oprogramowanie do edycji wideo i authoringu dla wideoamatorów. W
porównaniu do wersji podstawowej PLUS oferuje m.in. monta? na dwóch ?cie?kach,
zaawansowane efekty w oparciu o ramki kluczowe, obs?ug? wi?kszej ilo?ci formatów i inne.
Program w polskiej wersji j?zykowej. Teraz równie? pod system Vista.Nowo?ci w wersji
Studio Plus 11:* pe?na obsluga HD i AVCHD oraz mo?liwo?? tworzenia HD DVD* kompatybilno??
z systemem Windows Vista* skalowalny interfejs* generator muzyki Scorefitter* kreator
publikacji filmów w sieci web

[Zobacz cały opis]

Torrent: AnyDVD and AnyDVD HD 6.3.1.7 [PL] [Full]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 2.31 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/08-03-2008/re-3ae471079fb7f2b07e7310c1412a20fdbb3ee822.jpgCo by?
powiedzia? na mo?liwo?? natychmiastowego ogl?dania filmu na swoim komputerze, bez potrzeby
rip'owania go przez godzin??Wystarczy umie?ci? chronion? p?yt? (przez CSS- (Content
Scrambling System), czy RPC (Region Code Protected)) w nap?dzie. AnyDVD sam wykryje, a
nast?pnie zdezaktywuje w ci?gu paru sekund zabezpieczenia p?yty. Je?li posiadasz program
odtwarzaj?cy, film b?dzie gotowy do ogl?dania zanim zd??ysz usi???!A co powiesz na
kopiowanie swojego ulubionego filmu na p?yt? DVD bez potrzeby wcze?niejszego rip'owania go
na swój dysk?Umie?? zabezpieczona p?yt? w nap?dzie, AnyDVD wykryje i usunie
zabezpieczenia i p?yta w par? sekund b?dzie gotowa do skopiowania (bez potrzeby zgrywania
jej na dysk). Podczas nagrywania p?yty AnyDVD odkoduje chronione dane i w rezultacie
uzyskasz p?yt? pozbawion? zabezpiecze?.G?ówne funkcje programu:- usuwanie kodowania
danych (CSS) i kodu regionu (RPC) z p?yt DVD- usuwanie zabezpieczenia przed kopiowaniem-
usuwanie niektórych zabronionych funkcji i ogranicze?- odkodowywanie bez potrzeby
zgrywania danych na dysk- zapobieganie samoistnemu uruchamianiu si? programów z p?yt DVD-
pozwala zmienia? cz?stotliwo?? od?wie?ania obrazu, w zale?no?ci od video- pozwala
kontrolowa? pr?dko?? nap?du DVD- wspó?pracuje ze wszystkimi DVD- wspó?pracuje ze
wszystkimi programami kopiuj?cymi i odtwarzaj?cymi- szybko?? i stabilno??, nie wymaga
sterownika ASPIKrakersik wy??cza wersj? TRIAL...[ENG]AnyDVD works in the background to
automatically remove the copy protection of a DVD movie as soon as it's inserted into the
drive, allowing you then to backup the movie using a DVD backup tool such as CloneDVD and
CloneDVD mobile. You can also remove the RPC region code, thereby making the movie region
free and viewable on any DVD player and with any DVD player software.AnyDVD is capable of
removing unwanted movie features, including subtitles and prohibition messages such as

[Zobacz cały opis]

Torrent: Intervideo WinDVD Platinum 8. 0 Build 06. 111 Release 3
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 114.99 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Najnowsza wersja znakomitego odtwarzacza DVD firmy InterVideo. W stosunku do WinDVD Gold,
program jest rozbudowany m.in. o obs?ug? d?wi?ku o cz?stotliwo?ci próbkowania 96 kHz (24
bity), technologi? Dolby Virtual Speaker, która dzi?ki zaawansowanym algorytmom,
umo?liwia realistyczne replikowanie w pe?ni przestrzennego d?wi?ku 5.1 na zestawach
stereo, a tak?e obs?ug? plików w formacie DivX. Ponadto zawiera filtry w celu poprawienia
ostro?ci i jasno?ci obrazu oraz zaimplementowan? obs?ug? najnowszych standardów obrazu i
d?wi?ku takich jak Dolby Digital, Dolby EX, Dolby ProLogic II, DTS Digital Surround, SRS
TruSurround XT, Dolby Virtual Speaker, Dolby Headphone oraz inne opcje.Niektóre funkcje i
mo?liwo?ciHyper-Threading Technology Support - wielow?tkowo?? zapewniaj?ca wi?ksz?
wydajno??.VMR OSDMovie Encyclopedia (encyklopedia filmowa, dzi?ki której mo?na na bie??co
sprawdza? informacje o aktorach, re?yserze, oraz o innych filmach, powi?zanych z
ogl?danym, nazwiskiem re?ysera czy te? aktorów.Opcje zrzutów ekranowychImport i eksport
zak?adekMo?liwo?? tworzenia w?asnej playlistyKorekcja gammaObs?uga DVD-Audio, Intel High
Definition Audio, WMV-HD (Windows Media Video High Definition)TrimensionDNM (Digital
Natural Motion)Lista funkcji, w które nie zosta?a wyposa?ona ubo?sza wersja Gold:- klient
UPnP- obs?uga profilu MPEG4 AVC/H.264- pe?na obs?uga 3GPP/3GPP2- AAC i audio DVD-
rozszerzony efekt Philips Trimension- spatializer (system nadawania dzwiekowi glebi
szerszej niz mozna uzyskac tradycyjnie przy wykorzystaniu 2 glosnikow (czy tez sluchawek)-
dekodowanie d?wi?ku wysokiej rozdzielczo?ci (96 KHz/24 bit)- obs?uga formatów wideo w
wysokiej rozdzielco?ci (H.264, HDV, VC1, WMV-HD i MPEG-2 HDTV)- obs?uga Dolby Digital EX
6.1/7.1i DTS 2-channelUwaga !1. Plik instalacyjny zawiera zarówno wersj? Platinum jak
równie? Gold.2. Ta Wersja nie dzia?a z najnowszym systemem firmy Microsoft - Windows
Vista, ale producent na swojej stronie przygotowal specjalne uaktualnienie (patch), za

[Zobacz cały opis]

Torrent: Acronis True Image 11 Home Edition [ALIEN]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 137.29 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://www.sc4-torrent.pl/torrentimg/ARCO.jpgProgramos umo?liwiaj?cy stworzenie obrazów
dysków twardych, wybranych partycji lub plików i folderów. Wszystkie dane które
zaznaczymy, aby by?y zapisane w naszej kopi bez problemu przywrócimy w ka?dej chwili,
programy, ustawienia, dane osobiste... Acronis True Image zdecydowanie przy?pieszy proces
przywracania systemu oferuj?c nowy sk?adnik Acronis Snap Restore.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Windows XP Professional SP3 [ENG] [.iso]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 605.01 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/1d4dc8c333e06300c04dff5e2a6f7fe0b8b245f7.jpgWindows XP jest
udan? prób? stworzenia jednolitej linii systemów Windows. Wcze?niej Microsoft rozwija?
dwie linie produktów: jedn? dla u?ytkowników domowych, a drug? do zastosowa?
zaawansowanych (linia NT). Poci?gn??o to za sob? brak kompatybilno?ci z wieloma
aplikacjami DOS-owymi.System opiera si? na kodzie NT z dodanym nowym GUI Luna zawieraj?cym
wiele nowo?ci i usprawnie?. Ponadto, zawiera zintegrowan? zapor? sieciow?. Zapora sieciowa
obecna w Windows XP jest prostym filtrem pakietów, który jest domy?lnie aktywny po
zainstalowaniu systemu z dodatkiem Service Pack 2 (bez tego dodatku zapora jest aktywowana
dopiero po skonfigurowaniu sieci). ?wiadczy to o tym, ?e firma Microsoft przywi?zuje coraz
wi?cej znaczenia do bezpiecze?stwa swoich produktów.System wyposa?ono w przegl?dark?
Internet Explorer 6 i odtwarzacz multimedialny Windows Media Player 8. Dodano tak?e
funkcj? pulpitu zdalnego, dzi?ki któremu mo?liwa jest wygodna, zdalna pomoc innemu
u?ytkownikowi. Dodanie tych aplikacji do systemu poci?gn??o za sob? dalsze oskar?enie w
kierunku firmy Microsoft o praktyki monopolistyczne.Kontrowersje i sprzeciwy obro?ców
prywatno?ci budzi?o tak?e zintegrowanie z systemem us?ugi .NET Passport.1. Burn .iso2.
Boot3. Enjoy!This is the orriginal Windows XP Professional but integrated with all the
updates up to January 2008 and Service pack 3 with the HD Audio Fix.

[Zobacz cały opis]

Torrent: X-over Pro [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 14.78 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/1a96685e79f3d1bd5a577bbd0bb3ddc1bdd8a806.jpgProgram do
projektowania zwrotnic w zespo?ach g?o?nikowych. Program pracuje w ?rodowisku Windows.-
Symulacja obudowy- Rysunek obudowy- Optymalizacja obudowy- Symulacja dla CAR Hi-Fi- Baza
danych g?o?ników- Import danych z systemów pomiarowych- Bezp?atna aktualizacja przez
internetJ?zyk: angielskiOpis w pliku PDF

[Zobacz cały opis]

Torrent: Pinnacle Studio Ultimate v11.1.1 MULTiLANGUAGE
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 6.13 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://ec2.images-amazon.com/images/P/B000FICO2O.01._SS500_SCLZZZZZZZ_.jpg
Pinnacle Studio Ultimate v11.1.1 *MULTiLANGUAGE* (c) Pinnacle
Systems Inc. Create professional-caliber movies: -----------------------------------
Pinnacle Studio Ultimate helps you harness the power of the latest in technology -
HD, Windows Vista, Web Publishing and more. Additional fully-integrated pro audio
and video tools give you complete control over the quality and style of your video for
superior results. Your Life in Your Control: -------------------------- Import your
videos from most video devices including DV, HDV and AVCHD camcorders, as well as
digital still cameras. Pinnacle Studio Ultimate automatically detects scenes and
creates clips. Choose from a wide range of keyframe-able effects and transitions,
titles and more - all with real-time full-screen previews. Your Life with Style:
--------------------- Show your personal flair with advanced effects such
as Picture-in-Picture, Surround Sound editing and Chroma Key with the
included green screen. Automatically generate a soundtrack or import your favorite
music. proDAD VitaScene and StageTools MovingPicture give you precision tools to add
professional-level video enhancements, while BIAS SoundSoap audio cleaning ensures
your movies sound as good as they look. Experience Your Life Like Never Before:
--------------------------------------- Create professional quality DVDs or HD DVD
format discs with multiple menus and animated backgrounds on standard DVD media. Enjoy
your movies on your Sony PSP, Apple iPod, DivX certified players, and more. Use the
Web upload feature to automatically share your creations publicly or privately with
family and friends.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Windows Vista Ultimate SP 1 (32bit) [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 2.56 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/f9c837ec2754e685fc92c7419503a781d89627a8.jpgWindows Vista
UltimateNajbardziej kompletne wydanie systemu Windows Vista zapewniaj?ce potrzebn? w pracy
moc, zabezpieczenia i funkcje mobilne oraz wszystkie funkcje zwi?zane z rozrywk?, bez
których nie jest mo?liwa dobra zabawaNajlepszy wybór dla firmy — teraz i w
przysz?o?ciJe?li szukasz kompleksowego rozwi?zania, które zaspokoi wszystkie potrzeby,
pozwalaj?c na przyk?ad p?ynnie przechodzi? od pracy do zabawy, to Windows Vista Ultimate
stanowi odpowiedni wybór. To wydanie systemu Windows Vista w ramach pojedynczego produktu
oferuje zaawansowan? infrastruktur? dla firm, funkcje mobilnej produktywno?ci i doskona?ej
jako?ci domow? rozrywk? cyfrow?.System Windows Vista Ultimate wyposa?ony jest we wszystkie
funkcje wydania Windows Vista Home Premium, w tym programy Windows Media Center, Windows
Movie Maker z obs?ug? standardu HD oraz Windows DVD Maker. Oferuje on tak?e funkcje
wydania Windows Vista Business, takie jak obs?uga sieci firmowych, scentralizowane
narz?dzia zarz?dzania oraz zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych. Ponadto system
Windows Vista Ultimate jest wyposa?ony we wszystkie nowe funkcje zabezpiecze? i ochrony
danych, dzi?ki którym Windows Vista wyznacza zupe?nie now? jako?? w dziedzinie
niezawodno?ci.Windows Vista Ultimate oferuje tak?e obs?ug? wszystkich nowych funkcji
mobilnych systemów Windows Vista, w tym technologi? Windows Tablet i technologie Touch,
technologi? Windows SideShow, Centrum mobilno?ci w systemie Windows i innych nowych,
zaawansowanych funkcji mobilnych.Windows Vista Ultimate jest jedynym rozwi?zaniem dla
u?ytkowników potrzebuj?cych pojedynczego komputera, który spe?ni ich wszystkie wymagania
zwi?zane z prac?, podró?ami i rozrywk?, lub chc?cych po prostu mie? pewno??, ?e
korzystaj? z najlepszych produktów.* Wersja 32 Bitowa* Service Pack Zintegrowany >> TAK /
Sp1* Jezyk >> POLSKI* Wersja ULTIMATE* Wymagana Aktwacja >> NIE* Wymagany Klucz >>

[Zobacz cały opis]

Torrent: Microsoft Office 2000 Premium [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 290.80 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/8700edfb49686ab508a0a496384a28cc5cd276bb.jpgPe?na wersja
Pakietu Office 2000 Premium po polsku.2000 Microsoft Office System, znany tak?e jako
Microsoft Office 2000 jest wersj? pakietu biurowego Microsoft Office, przygotowywan? jako
nast?pca pakietu Microsoft Office 97. Nast?pc? Office 2000 jest Microsoft Office XP.
Najbardziej rozbudowan? polsk? edycj? Office 2000 by?a wersja Premium. Office 2000 to
ostatnie wydanie Office pozbawione aktywacji.Wymagania:System : Windows
ME/2000/XP/2003/VISTA/LONGHORNProgram : Winrar
.itpCD-KEY:T6T4H-H894B-HC382-J8RVY-8CPQ6Plik o rozszerzeniu .rar, najlepiej otwiera?
programem WINRAR

[Zobacz cały opis]

Torrent: Microsoft Windows Vista (x64) SP1 OEM [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 3.70 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Windows Vista UltimateNajbardziej kompletne wydanie systemu Windows Vista zapewniaj?ce
potrzebn? w pracy moc, zabezpieczenia i funkcje mobilne oraz wszystkie funkcje zwi?zane z
rozrywk?, bez których nie jest mo?liwa dobra zabawaNajlepszy wybór dla firmy —
teraz i w przysz?o?ciJe?li szukasz kompleksowego rozwi?zania, które zaspokoi wszystkie
potrzeby, pozwalaj?c na przyk?ad p?ynnie przechodzi? od pracy do zabawy, to Windows Vista
Ultimate stanowi odpowiedni wybór. To wydanie systemu Windows Vista w ramach pojedynczego
produktu oferuje zaawansowan? infrastruktur? dla firm, funkcje mobilnej produktywno?ci i
doskona?ej jako?ci domow? rozrywk? cyfrow?.System Windows Vista Ultimate wyposa?ony jest
we wszystkie funkcje wydania Windows Vista Home Premium, w tym programy Windows Media
Center, Windows Movie Maker z obs?ug? standardu HD oraz Windows DVD Maker. Oferuje on
tak?e funkcje wydania Windows Vista Business, takie jak obs?uga sieci firmowych,
scentralizowane narz?dzia zarz?dzania oraz zaawansowane funkcje tworzenia kopii
zapasowych. Ponadto system Windows Vista Ultimate jest wyposa?ony we wszystkie nowe
funkcje zabezpiecze? i ochrony danych, dzi?ki którym Windows Vista wyznacza zupe?nie now?
jako?? w dziedzinie niezawodno?ci.Windows Vista Ultimate oferuje tak?e obs?ug? wszystkich
nowych funkcji mobilnych systemów Windows Vista, w tym technologi? Windows Tablet i
technologie Touch, technologi? Windows SideShow, Centrum mobilno?ci w systemie Windows i
innych nowych, zaawansowanych funkcji mobilnych.Windows Vista Ultimate jest jedynym
rozwi?zaniem dla u?ytkowników potrzebuj?cych pojedynczego komputera, który spe?ni ich
wszystkie wymagania zwi?zane z prac?, podró?ami i rozrywk?, lub chc?cych po prostu mie?
pewno??, ?e korzystaj? z najlepszych produktów.* Wersja 64 Bitowa* Service Pack Zin

[Zobacz cały opis]

Torrent: Nero 6.6.1.4 [PL] + LightScribe
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 41.76 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/da8e6035213b1323953585a7d29ba2063f0ab4d7.jpgProducent: Nero
AGSystem: Windows wszystkie wersjeJ?zyki: Angielski + PolskiNero:Najpopularniejszy obecnie
pakiet programów do wypalania p?yt CD-R-RW/DVD-R-RW. Charakteryzuje si? przejrzysto?ci?,
?atwo?ci? obs?ugi oraz funkcjonalno?ci?. Zale?nie od wybranego typu nagrywania: Muzyka,
Wideo, Zdj?cia, Data, Inne mo?emy edytowa? oraz personalizowa? dane które chcemy nagra?.
Mo?emy równie? przy pomocy tego programu wypala? "obrazy" p?yt w takich formatach jak
*.iso, *.cue/*.bin oraz *.nrg. W pakiecie s? takie programy jak: - Nero StartSmart 2 -
Nero Express 6 - Nero BackItUp - Nero SoundTrax - Nero Image Drive - Nero Burning ROM 6 -
Nero Cover Designer - Nero Wave Editor - Nero Toolkit.LightScribe:LightScribe -
technologia pozwalaj?ca na wydrukowanie etykiety na specjalnych p?ytach CD-R, DVD-R oraz
DVD+R.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Spyware Doctor 5.5.0.204 [PL] [serial]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 16.86 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Windows 98/Me/2000/XPSpyware Doctor to bardzo wysoko oceniany program do usuwania
z?o?liwego oprogramowania. Aplikacja zapewnia skuteczn? ochron? przed: spyware, adware,
ko?mi troja?skimi, programami rejestruj?cymi naci?ni?cia klawiszy (keylogger), wykradaniem
to?samo?ci, programami przejmuj?cymi kontrol? nad przegl?dark? (hijacker), obiektami
?ledz?cymi poczynania u?ytkownika, programami pozornie chroni?cymi przed spyware,
niepo??danym oprogramowaniem, oszustwami, okienkami wyskakuj?cymi i szkodliwymi stronami
internetowymi.Spyware Doctor Starter Edycja to specjalna wersja programu przeznaczona dla
krajów rozwijaj?cych si? takich jak Polska czy Chiny, jest ona darmowa. Technologie
zastosowane w programie Spyware Doctor s? zaawansowane, ale skierowane do zwyk?ych
u?ytkowników - nie specjalistów. Program zapewnia automatyczn? i pe?n? ochron? przed
obiektami typu spyware przy tylko minimalnej wspó?pracy ze strony u?ytkownika. ?eby
uruchomi? ochron?, wystarczy kilka razy klikn??.W oprogramowaniu Spyware Doctor
zastosowano zaawansowany mechanizm uaktualnie?, dzi?ki któremu funkcje ochrony s? stale
ulepszane. Nowe obiekty typu spyware s? konstruowane tak, aby nie zosta?y wykryte przez
inne programy do walki ze spyware; technologia reaktywna zastosowana w Spyware Doctor
pozwala z wyprzedzeniem wykrywa? wszelkie takie ukryte lub szkodliwe zagro?enia.Produkt
Spyware Doctor jest regularnie wyró?niany przez redakcje najbardziej znanych czasopism
komputerowych oraz niezale?ne laboratoria testowe na ca?ym ?wiecie, w tym w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech i Australii.

[Zobacz cały opis]

Torrent: AVG Anti - Virus 8 Pro [Multilanguage] [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 50.19 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

producent: Grisoftstrona glowna programu:http://www.avg.pl/System operacyjny: MS Windows
98SE/Me/NT/2000/XP/VistaAVG Anti-Virus Professional Edition zapewnia kompletn? ochron?
przeciw wirusom oraz potecjalnie niebezpiecznym programom. Dzi?ki prostocie instalacji,
konfiguracji i u?ytkowania jest to doskona?e rozwi?zanie dla u?ytkowników domowych oraz
ma?ych biur. Najwi?ksz? zalet? jest minimalne obci??enie dla systemu.Wyprodukowany w
Czechach, darmowy program antywirusowy. Umo?liwia kompleksowe zabezpieczenie lokalnego
komputera przed wirusami, trojanami,robakami internetowymi itd. Aplikacj? wyposa?ono w
wygodny panel sterowania u?atwiaj?cy dost?p do wszystkich funkcji. Program ??czy w sobie
trzy niezale?ne modu?y chroni?ce komputer przed wirusami na ró?ne sposoby. Podstawowy
On-Demand Scanner, czyli typowy skaner uruchamiany na ?yczenie u?ytkownika, poszukuje
wirusów w zale?no?ci od ustawie? - w typowych plikach wykonywalnych lub we wszystkich.
Przeszukuje te? archiwa, równie? samorozpakowuj?ce si?. Nowe wirusy, jeszcze
nieumieszczone w bazie danych, wykrywa metod? heurystyczn? lub po porównaniu sumy
kontrolnej pliku z danymi zapisanymi podczas wcze?niejszego skanowania. Mo?na równie?
u?y? obu metod jednocze?nie. Drugi modu? to tzw. Resident Shield, czyli skaner
kontroluj?cy w tle wszystkie u?ywane lub kopiowane pliki, równie? makra oraz boot sektory
dysków. Program oferuje mo?liwo?? ustawienia automatycznej reakcji w wypadku
zlokalizowania wirusa. Kolejnym jest E-Mail Scanner, czyli aplikacja odpowiedzialna za
kontrolowanie przychodz?cej i wysy?anej poczty. Na ?yczenie u?ytkownika program mo?e
do??cza? do ka?dej wiadomo?ci komunikat informuj?cy o przetestowaniu jej przez AVG.
Sheduler umo?liwia zautomatyzowanie skanowania ca?ego systemu. Ponadto ka?dy u?ytkownik ma
dost?p do darmowej aktualizacji bazy wirusów oraz funkcji automatycznego pobrania nowych
wersji programu.Podstawowe cechy:- AVG cz??? rezydentna - dostarcza ochrony w czasie

[Zobacz cały opis]

Torrent: ABBYY FineReader 9. 0 Professional Edition v724 [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 160.31 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

ABBYY FineReader 9.0 Professional Edition
v724http://www.ex-torrent.pl/_upload/2008-02-25/d46c33ef95444f50218e2d9f268c32df4b596a2c.j
pgOpis:Przetwarza zeskanowane dokumenty, pliki graficzne dokumentów oraz pliki PDF do
postaci edytowalnej.Informacje ogólne:Wbudowane j?zyki interfejsu:Bulgarian, Estonian,
Italian, Portuguese, Swedish, Czech, French, Latvian, Russian, Turkish, Dutch, German,
Lithuanian, Slovak, Ukrainian, English, Hungarian, Polish, Spanish.Wbudowanych 36
s?owników rozpoznawania (w tym Polski).Mo?liwo?? pobrania dodatkowych s?owników - w
sumie program obs?uguje 179 j?zyków.intuicyjny interfejsbardzo wysoka jako??
rozpoznawaniazachowanie oryginalnego uk?adu stronyrozpoznawanie:- pisma drukowanego i
tabel- j?zyków formalnych- znaków subskryptu- prostych formu? chemicznych- kodów
kreskowych- tekstu w pionie- hiper??czpe?ne zachowanie koloru tekstuobs?ugiwane formaty
plików wej?ciowych: .bmp, .jpg, .jpeg, .jpeg 2000, .tif, .tiff, .dcx, .pcx, .png, .gif,
.xps, .DjVueksport m. in. do formatów: .doc, .xls, .docx, .xlsx, .ppt, .rtf, .txt, .html,
.dbf, .csv, pdf/a, .pdf, .lit, WordML.Ta wersja dziala w 100% nie trzeba robic zadnych
crackow!!!Instrukcja:1. Sciagnij!!!2. Zainstaluj!!!3. Odpal!!!4. Ciesz sie programem!!!

[Zobacz cały opis]

Torrent: Daemon Tools 4.12.1 [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 3.38 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Jeden z najlepszych emulatorów nap?dów CD-ROM i DVD-ROM. Program doskonale radzi sobie z
odczytywaniem wi?kszo?ci popularnych plików obrazu p?yt CD i DVD, mo?e tak?e emulowa?
najpopularniejsze mechanizmy zabezpieczania p?yt przed kopiowaniem.Dodatkow? zalet?
aplikacji jest fakt, i? zast?puj?c sprz?towe urz?dzenie wirtualnym, pozwala odci??y? nap?d
CD-ROM i zapewnia cichsz? prac? komputera. Aplikacja jest te? niezwykle ?atwa w obs?udze -
dost?p do wszystkich opcji uzyskujemy klikaj?c na ikon? Daemon Tools, umieszczon? w
zasobniku systemowym.J?zyk: Polski (Do wyboru w menu opcji)Mi?ego ?ci?gania!! Seedowa?!!
Komentarze mile widziane!!

[Zobacz cały opis]

Torrent: UltraIso 9.0.0.2336 [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 3.39 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Opis: UltraISO to jeden z najbardziej rozbudowanych programów przeznaczonych do edycji,
konwersji i tworzenia obrazów p?yt CD oraz DVD. Program komunikuje si? z u?ytkownikiem w
j?zyku polskim i umo?liwia równie? wykonanie pe?nej kopii p?yt CD oraz DVD.
Program:umo?liwia utworzenie obrazu samostartuj?cej (BootCD) p?yty CD i DVDumo?liwia
zmian? nazwy, skopiowanie oraz skasowanie wybranych plików bezpo?rednio z pliku obrazu
p?ytyumo?liwia utworzenie obrazu ISO bezpo?rednio z plików znajduj?cych si? na dysku
twardym komputeraumo?liwia utworzenie obrazu p?yty CD lub DVD bezpo?rednio z p?yt CD lub
DVDumo?liwia zmian? atrybutów plików i katalogoów w obrazach p?ytobs?uguje ISO 9660
Level1/2/3 w??cznie z rozszerzeniem Jolietautomatycznie optymalizuje struktur? plików i
katalogów w obrazach p?yt oszcz?dzaj?c wolne miejsceposiada wbudowany emulator nap?du CD
i DVDumo?liwia wypalenie obrazów p?yt bezpo?rednio na no?nik CD lub DVDumo?liwia
sprawdzenie/utworzenie sum kontrolnych obrazu p?yty CD lub DVDProgram obs?uguje
nast?puj?ce formaty obrazów p?yt:ISOskompresowane ISO (.ISZ), DMG, DAA, UIFAlcohol 120%
(.MDS, .MDF)Ashampoo (.ASHDISC)BlindWrite (.BW, .BWT, .BWI)BlindWrite 5 (.B5T,
.B5i)BlindWrite 6 (.B6T, .B6i)CDRWin (.BIN, .CUE)CDSpace (.LCD)CloneCD (.IMG, .CCD)CloneCD
5 (.DVD, .000)DiscJuggler (.CDI)Duplicator (.TAO, .DAO)Easy CD Creator (.CIF)Fantom CD
(.MDF, .MDS)Farstone ,Gear (.p01, .md1, .xa)GameJack (.XMF, .XMD)Instant Copy (.pdi)Mac
(.DMG, .TIMG, .HFS)Nero Burning ROM (.NRG)Noum Vapor CDROM (.VaporCD)NTI CD-Maker
(.NCD)Pinnacle Instant CD/DVD (.PDI)PlexTools (.PXI)PowerDirector (.RIF, .RDF)Prassi
(.GCD, .GI)RecordNow Max (.GI)Roxio Easy Media Center (.C2D)UleadVideo Studio
(.IXA)Virtual CD (.VC4, .000)Virtual Drive (.VCD)VCDROM Extension (.FCD)Virtuo CD Manager
(.VDI)WinImage (.IMA, .IMG, .BIF)WinOnCD (.C2D)Program umo?liwia konwersj? obrazów p?yt z
powy?szych do:standardowego ISO (.iso)skompresowanego ISO (.isz)CDRWin .bin/.cueNero

[Zobacz cały opis]

Torrent: Sandboxie v3.24 (x86 x64) [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 865.77 KB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/6d2c5aad87655a46242e191ff963a7f1d3095f54.jpgJest to program
typu wirtualizer stwarzaj?cy "warstw?" mi?dzy oprogramowaniem co ma na celu zabezpieczenie
komputera przed szkodnikami i innymi felerami. Programy uruchomione w konsoli Sandboxie
mog? informacje tylko odczytywa? z wykluczeniem zapisu. W praktyce oznacza to bezpieczne
odpalenie np. Internet Explorer z w??czonym ActiveX, przelecenie po stronach
"witaminizowanych" i nawet prób? monta?u jaki? podejrzanych toolbarów bez szkody w
realnej konstrukcji systemowej. Opró?nienie Sanboxa powoduje zanik "przypadkowo"
?ci?gni?tych komponentów, które nie b?d? mie? ?adnego impaktu na rzeczywist? sytuacj? w
systemie. Rozmys?em autorów by?a ochrona IE ale przez Sandboxie mo?e przechodzi? dowolna
aplikacja. Szczególnie przydatne dla: przegl?darek, klientów poczty, gier online i
instalacji programów. System NIE zostanie za?miecony. Oczywi?cie Sandboxie to pomoc w
bezpiecze?stwie komputera ale nie zast?pi innych programów ochronnych a sam jako
aplikacja mo?e posiada? to co reszta czyli luki.

[Zobacz cały opis]

Torrent: PDExplorer 2.0 [PL] [Alien]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 2.50 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/cb855d70ac0647214ccde79148090f60024f4863.jpgW?asnej roboty
programik przeznaczony dla pami?ci Flash. Program posiada przegl?dark? plików,
przegl?dark? www, odtwarzacz muzyki oraz video, a tak?e opcje aktualizacji.Zalety:•
Nowy, prosty interfejs• Szybkie i ?atwe przenoszenie plików• Szybkie
przegl?danie internetu, s?uchanie muzyki oraz ogl?danie filmów.• Proste menu
u?ytkownika• Mo?liwo?? aktualizacji• Pe?na kompatybilno?? z systemem Microsoft
(R) Windows (R) Vista• Niewielkie wymaganiaWady:• Brak mo?liwo?ci rozszerzania
i pomniejszania okna• Brak mo?liwo?ci zmiany skinówNOWO?CI W WERSJI
2:___________________• Poprawiony odtwarzacz muzyki• Nowe przyciski w PDEx
WWW• Program posiada w?asn? instalk?• Zupe?nie nowy interfejs dzi?ki któremu
?atwiej obs?ugiwa? program.• Poprawiony b??d: Deskopt -
DesktopWYMAGANIA__________Minimalne:• System operacyjny: Microsoft (R) Windows (R)
XpZalecane:• System operacyjny Microsoft (R) Windows (R) Vista• Po??czenie z
internetemINSTALACJA___________1. Pod??cz pami?? PenDrive do komputera.2. Wypakuj
wszystkie pliki z folderu PDEx na PenDrive

[Zobacz cały opis]

Torrent: Matura z j?zyka angielskiego - Poziom podstawowy i rozszerzony [PL] [.mdf]
 • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 481.56 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/aafd9e3336225d9bfddf666b99e194da22b30e84.jpg* Multimedialny
kurs przygotowuj?cy do egzaminu maturalnego z j?zyka angielskiego na poziome podstawowym i
rozszerzonym.* Program sk?ada si? z lekcji tematycznych, z których ka?da zawiera elementy
obowi?zkowe na egzaminie - rozumienie czytanego tekstu, rozumienie ze s?uchu, wypowied?
pisemn? i egzamin ustny.* Do dyspozycji ucznia jest s?ownik oraz zwi??le i klarownie
wy?o?one zasady gramatyczne.* Interaktywny charakter kursu daje mo?liwo?? weryfikowania
wiedzy na bie??co.

[Zobacz cały opis]