MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Najnowsze wstawki w serwisie darmowy-torrent.pl

Jesteś w kategorii: PROGRAMY. Wybierz podkategorie

Torrent: Atomic Alarm Clock v5.55 [Multilingual] [PL] [Cracked]
  • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 2.05 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/5de137a25e012b205e6a98433f26a5b6320504cd.jpgProste narz?dzie,
które pomo?e ka?demu u?ytkownikowi zmieni? wygl?d standardowego zegarka systemowego.
Program wyposa?ono w przesz?o 100 skórek, które dzi?ki przejrzystemu menu mo?emy
dowolnie zmienia?, dzi?ki czemu jeste?my w stanie dostosowa? opcj? wy?wietlania aktualnego
czasu dok?adnie do naszych potrzeb.WWW:
http://www.drive-software.com/atomicalarmclock.htmlPS. Po wgraniu cracka, jako key
wpisujemy co tylko chcemy.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Adobe Acrobat 8 0 Professional PL [ALIEN]
  • *
Dodał: seboceg
(07-03-2008)
Rozmiar: 508.71 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/07-03-2008/re-b2df2de8f4104f967c0fbdfb94eb0b6ab08345be.jpgInform
acje ogólneRodzina produktów Adobe Acrobat 8 pozwala u?ytkownikom biznesowym, in?ynierom
i kreatywnym twórcom komunikowa? si? i wspó?pracowa? za po?rednictwem formatu Adobe PDF
- faktycznego standardu wymiany dokumentów elektronicznych. ?atwa i niezawodna konwersja
danych z szerokiej gamy aplikacji do formatu Adobe PDF pozwala zwi?kszy? bezpiecze?stwo
wymiany danych, konsultowa? si? w sprawie projektów i dokumentów, pracowa? wspólnie z
klientami, wspó?pracownikami i partnerami.Intuicyjne tworzenie i uniwersalny dost?p do
dokumentówOprogramowanie Adobe Acrobat 8 pozwala ?atwo i niezawodnie konwertowa? dane z
szerokiej gamy aplikacji do bezpieczniejszego formatu Adobe PDF. Dokumenty Adobe PDF mo?na
odczytywa? za pomoc? darmowego oprogramowania Adobe ReaderŠ, u?ywanego obecnie przez
ponad 500 milionów u?ytkowników na ca?ym ?wiecie. Tre?ci z wielu ró?nych ?róde? mo?na
?atwo ??czy? i optymalnie prezentowa? w jednym dopracowanym dokumencie, co zapewnia
wydajn? komunikacj? ze wspó?pracownikami, klientami i partnerami.Precyzyjna wspó?praca i
wymiana danychOprogramowanie Acrobat 8 u?atwia wspó?prac? i wymian? informacji - od
komentowania i recenzowania wersji roboczych dokumentów PDF po pobieranie danych za
pomoc? interaktywnych formularzy PDF. Produkty Adobe Acrobat 8 Professional i Acrobat 3D
Version 8 rozszerzaj? mo?liwo?ci korzystania z tych funkcji na niemal wszystkich
u?ytkowników, dodaj?c obs?ug? zaawansowanych narz?dzi wspó?pracy i formularzy w
programie Adobe Reader (wersja 7.0 lub 8 ).Zaawansowane zabezpieczenia
dokumentówOprogramowanie Acrobat 8 pozwala chroni? dane i ogranicza? zakres dystrybucji i
dost?pu do informacji za pomoc? precyzyjnych mechanizmów zabezpiecze?, umo?liwiaj?cych
nadawanie ró?nych poziomów dost?pu ró?nym u?ytkownikom. Has?a, poziomy uprawnie? i
podpisy elektroniczne pomagaj? zapewni? integralno??, bezpiecze?stwo i autentyczno??

[Zobacz cały opis]

Torrent: Multimedialna Encyklopedia Powszechna WIEM 2007 [PL]
  • *
Dodał: seboceg
(05-03-2008)
Rozmiar: 1.37 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

WIEM 2007 to ju? dziesi?te wydanie Multimedialnej encyklopedii powszechnej,
najpopularniejszej encyklopedii interaktywnej w Polsce. Program ??czy wiedz? i
do?wiadczenie twórców Encyklopedii z bogactwem i mo?liwo?ciami multimediów oraz
zdobyczami Internetu.Rzetelne opracowanie hase?, ?atwo?? wyszukiwania, dodatkowe opcje
oraz multimedialna forma - to atuty, dzi?ki którym Encyklopedia stanowi niezwykle wygodne
i nowoczesne narz?dzie poznawania ?wiata, niezb?dne zarówno w domu, jak i w szkole.*
ponad 127 000 hase?* ponad 9 000 zdj??, filmów, animacji, rysunków i do?wiadcze?* blisko
300 map* baza 163 utworów literatury polskiej* blisko 300 tabel i innych zestawie?*
mo?liwo?? tworzenia w?asnych prezentacji* oko?o 2 000 odno?ników do tematycznych stron
internetowychMinimalne wymagania sprz?towe:* Windows 98SE, ME, 2000, XP* 128 MB RAM* 400
MB wolnego miejsca na twardym dysku* karta d?wi?kowa

[Zobacz cały opis]