MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Najnowsze wstawki w serwisie darmowy-torrent.pl

Jesteś w kategorii: PROGRAMY. Wybierz podkategorie

Torrent: Roxio Toast Titanium 8. 0. 3
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 147.43 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

http://tnp.com.pl/obrazki/09-03-2008/re-ece530e05ec509835b8cb95cce51fbc7bb00512c.jpgproduk
t: Toast Titanium 7producent: Roxiocena brutto: ok. 550 z?konkurenci: Dragon Burn,
Discribekontakt: http://www.roxio.com/Toast 7 nie jest tylko rozwini?ciem poprzednich
wersji. Ma ca?kiem nowe funkcje i mo?liwo?ci, zw?aszcza je?li chodzi o konwersj? plików
filmowych. Program do wszystkiego?Pomimo ?e Mac OS X pozwala nagra? p?yt? CD z poziomu
systemu, zaawansowani u?ytkownicy uciesz? si? z nowej wersji Toasta.Muzyka w DolbyPo raz
pierwszy Toast pozwala nagra? muzyczne DVD. I to nie tylko DVD-Audio czy SACD, ale tworzy
dodatkowo muzyczne DVD, sk?adaj?ce si? z plików audio i nawigacji. W ustawieniach
standardowych muzyka jest kodowana w formacie Dolby Digital AC3 o warto?ci bitrate 192
kbps. Wnioskuj? z tego, ?e na jednym czystym no?niku zmie?ci si? do 50 godzin
nagra?.Formaty wideoDu?? zmian? w nowej wersji Toasta jest sekcja wideo. Program mo?e
zaimportowa? praktycznie ka?dy format wideo i zgra? dane jako VCD, SVCD czy DVD-Video.
Dzi?ki zak?adce Media dostajemy szybki dost?p do plików na dysku. Mog? to by? zdj?cia w
iPhoto, a je?li w czytniku jest nagrana p?yta DVD, mo?liwe jest ?ci?gni?cie ca?ego
rozdzia?u z filmu. Porównuj?c do nieco sparta?skiej pod wzgl?dem opcji wersji 6.x, Toast
7 w czasie nagrywania wideo wy?wietla dziesi?? pe?nych menu. Wspierany jest format 16:9,
polepszono kodek MPEG-2, dodaj?c mu wiele nowych ustawie? w menu. Na jednowarstwowym DVD
mo?emy teraz nagra? a? do 2,5 godziny filmu. Jedynie z formatem 3G Toast ma problemy,
eksportowanie w tym formacie (u?ywanym cz?sto w telefonach komórkowych) napotyka
trudno?ci.Kompresja DVDSprzedawany kiedy? osobno za 50 euro program Popcorn, jest teraz
wbudowany w Toasta 7. Funkcj? Copy skompresujemy film z dwuwarstwowej p?yty DVD na
jednowarstwow?. Spakowanie 6,7 GB do 4,7 GB zaj??o np. Power Makowi G5 1,6 GHz oko?o 36
minut (45 w??czaj?c wypalanie). Jako?? nagrania, mimo 35-procentowej kompresji by?a

[Zobacz cały opis]

Torrent: Maple 11 [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 330.43 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

Maple 11 jest nowoczesnym ?rodowiskiem oblicze? naukowo-technicznych, zorientowanym na
rozwi?zywanie problemów, wizualizacj? i redagowanie publikacji. Maple wyposa?ony jest
zarówno w efektywne algorytmy numeryczne, jak i w najwy?szej jako?ci procedury do
manipulacji symbolicznej. Przyjazny interfejs u?ytkownika umo?liwia szybkie opanowanie
technik pos?ugiwania si? pakietem i osi?gni?cie wysokiej wydajno?ci. Rozszerzenia
wprowadzone w najnowszej wersji obejmuj?: nowe solwery dla równa?
algebraiczno-ró?niczkowych, usprawnienie dzia?ania wielu procedur numerycznych i
symbolicznych, zwi?kszone mo?liwo?ci interakcji graficznej (suwaki, przeskalowy-wanie i
przesuwanie pola wykresu, udoskonalony modu? tworzenia wykresów), u?atwienia wprowadzenia
symboli dzi?ki przemieszczalnym paletom, modu?y specjalizowanych asystentów wspomagaj?ce
u?ytkownika w typowych zadaniach, takich jak rozwi?zywanie równa? ró?-niczkowych,
zwyczajnych, czy konwersja jednostek, automatyczne uzupe?nianie nazw polece? Maple,
interfejs programowy OpenMaple umo?liwiaj?cy korzystanie z pakietu z poziomu programów
napisanych w j??ykach C, Java lub Visual Basic.Torrent zawiera Maple 11 i upgrade do
wersji Maple 11.01 wraz z plikami licencyjnymi. Dodatkowo do?aczone jest pilka
podr?czników dla Maple.Strona domowa programu: http://www.maplesoft.com/

[Zobacz cały opis]

Torrent: Matlab 2007b Linux [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 3.35 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

MATLAB jest ?rodowiskiem obliczeniowym przeznaczonym dla in?ynierów i naukowców,
umo?liwiaj?cym przeprowadzanie oblicze? matematycznych, analizy numerycznej, wizualizacji
otrzymanych wyników (2D, 3D), jak równie? tworzenie algorytmów i programów. J?zyk
MATLABa jest intuicyjny i wygodny w u?yciu, co sprawia, ?e opracowanie algorytmów jest
prostsze ni? w przypadku takich j?zyków progamowania jak C czy Fortran.G?ówne
funkcjonalno?ci MATLABa:* obliczenia numeryczne do szybkiego generowania wyników* grafika
do wizualizacji i analizy danych* interaktywny j?zyk i ?rodowisko programistyczne*
narz?dzia do budowy w?asnego GUI* integracja z zewn?trznymi aplikacjami sk?adaj?cymi si? z
komponentów C, C++, Fortran, Java, COM, Excel.* import danych z plików i urz?dze?
zewn?trznych (dodatkowo dost?p do baz danych i kolejnych urz?dze?)* konwersja aplikacji
MATLABa na C i C++ przy u?yciu kompilatora.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Adobe CS3 Photoshop and Illustrator - Easy Install[ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 1.25 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Profesjonalnym program przeznaczony do edycji obrazów bitmapowych oraznajnowsza wersja
programu do projektowania i tworzenia ilustracji. Posiada zaawansowane funkcje edytorskie,
typograficzne i wiele nowych funkcji i narz?dzi maj?cych na celu przyspieszenie i
usprawnienie pracy kreatora.Adobe CS3 Photoshop Extended and Illustrator - All Cracked.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Alcohol 120 1.9.7.6221 Retail with BetaMaster Keymaker v3.8 100% working [MultiLang]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 9.75 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Alcohol 120 1.9.7.6221 Retail with BetaMaster Keymaker v3.8 100% working [MultiLang]Date
release: 2008-02-27Changes in version 1.9.7.6022, 2007-12-22:- NEW DVD/CD Drive EDM System
(Enable/Disable Manger- NEW Improved Dumping/Burning engine more stability and speed- NEW
Blu-ray format (single and double sided) are supported in the Xtra Wizard- NEW Blu-ray
format (single and double sided) are totally supported in Alcohols Burning & Dumping
Wizard now.- NEW DPM extraction and writing for more accuracy with some drives.- NEW
Performance graphic now supports Blu-ray format (single and double sided)- FIX Problem
with some Drives Not showing correct manufacture ID of blank discs.- FIXThe incorrect
'Processor Info' display on some Operating systems- FIX Addressed some blacklisting
problems- FIX Bugs reported by some users- FIX Auto play doesn't show in x64 platform
problem- |Update |Some language files- UPDATE Devsupp additional support for more
drivesSupported OS': Windows NT 3.x, Windows NT 4.x, Windows 2000, Windows XP, Windows
VistaHomepage -
http://www.alcohol-software.com-----------------------------------------------------------
---------Scanned KIS7.

[Zobacz cały opis]

Torrent: AVG File Server Edition [ENG] [i386]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 46.87 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

http://torrenty.org/timages/9924206ca742f2b1e1de02e2b219fd5014a5e33b.jpgJest to pe?na
wersja znanego programu antywirusowego dla systemu LINUX.INSTALACJA DLA SLACKWARE 12 w
innych dystr. mo?e si? troch? ró?ni? jak sami dobrze wiecie.1 W??CZAMY KONSOLE sudo su -2
cd katalog_download3 tar xzf avg75lms-r51-a1240.i386.tar.gz4 cd avg7-linux/5 chmod +x
install.sh6 ./install.sh7 Przeprowadzamy instalacje8 Po instalacji wpisujemy w konsoli
avgscan -register 70-TVTMH4-PR-C21-S3BXN-C9B-9JVF9 No i aktualizacja w konsoli avgupdate
-o10 avgscan -h opcje skanowaniaJe?eli skaner rezydentny demon ma si? odpala? wraz z
startem systemu musimy przekopiowa? plik avgdinit.conf poleceniem :mkdir -etc-avg7cp
-opt-grisoft-avg7-etc-init.d-avgdinit.conf -etc-avg7Wszystkie opcje AVG ustalamy w plikach
-etc-avg7-avgdinit.conf -etc-avg.conf

[Zobacz cały opis]

Torrent: LabVIEW 8.2 Linux [ENG] [i386]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 350.71 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

?rodowisko programistyczne stworzone przez National Instruments. U?ywany w nim graficzny
j?zyk programowania nosi nazw? "G". Pierwsza wersja LabVIEW powsta?a w 1986 roku i by?a
dedykowana dla komputerów Macintosh. Dopiero w roku 1992 pojawi?y si? wersja dla
systemów Sun oraz Windows. Rok pó?niej LabVIEW by?o ju? rozwijane równolegle dla wielu
platform. Od tego czasu powsta?o wiele wersji, a? do wersji LabVIEW 8.5, która zosta?a
zaprezentowana jesieni? 2007 roku.?rodowisko to od samego pocz?tki prezentowa?o odmienne
podej?cie do sposobu tworzenia programu. Tworzenie programu polega w nim na ??czeniu
ró?nych graficznych ikon, z których ka?da odpowiada za wykonywanie ró?nych funkcji.
Wykonywanie programu nie jest w tym przypadku realizowane poprzez wykonywanie
poszczególnych linii kodu, poniewa? takowe nie wyst?puj?. Program sk?ada si? z
po??czonych ze sob? ikon a wykonywanie programu determinuje przep?yw danych pomi?dzy tymi
ikonami. Ka?da funkcja (w postaci odpowiedniej ikony) posiada odpowiednie po??czenia na
wej?ciu odpowiadaj?ce za wprowadzanie danych wej?ciowych do funkcji oraz po??czenia na
wyj?ciu, którymi s? wyprowadzane dane wyj?ciowe z funkcji. W?a?nie taki przep?yw
informacji powoduje, i? operacje i funkcje s? wykonywane w odpowiedniej kolejno?ci.
Autorzy ?rodowiska dedykowali je od samego pocz?tku dla in?ynierów i naukowców, którzy
w?a?nie w ten sposób rozwi?zuj? problemy. Dlatego te? uznali, ?e w?a?nie takie podej?cie
do programowania b?dzie najbardziej naturalne dla osób, które b?d? u?ywa?y
LabVIEW.?rodowisko to posiada wiele funkcji wbudowanych i dedykowanych do komunikacji z
wieloma urz?dzeniami za pomoc? wielu ró?nych interfejsów (GPIB, RS-232, IrDA, Bluetooth,
Ethernet, itd.). LabVIEW udost?pnia równie? ponad 400 ró?nych funkcji matematycznych,
funkcje do przedstawiania danych. itd.Mo?liwo?ci, jakie posiada LabVIEW, zdecydowa?y o
tym, i? jest to ?rodowisko, które bardzo cz?sto jest wykorzystywane w o?rodkach

[Zobacz cały opis]

Torrent: Debian Etch (4. 0r3) [DVD1] [i386]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 4.37 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

http://ex-torrent.pl/_upload/2008-02-28/80e5b0e80a859d16a1d13b4891659e2bf748d139.jpgDebian
- projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux realizowany przez ochotników
na ca?ym ?wiecie. Wewn?trz Debiana istniej? równie? projekty, maj?ce na celu stworzenie
dystrybucji systemu GNU/Hurd, BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platform?
Windows.Debian cieszy si? opini? stabilnego systemu o wysokiej jako?ci i ?atwego do
aktualizacji. Jest jednak cz?sto krytykowany za zbyt rzadkie wydania wersji
stabilnych.[dla laików - wersja 32 bitowa]Aktualna wersja Debiana - wydana 17 lutego
2008r.Wiem, ?e wielu si? nie przyda, ale mo?e kto? zassa. Ja przeszed?em z Slackware 12 i
musia?em zassysa? wszystkie 3 dvd, wi?c mo?e kto? te? skorzysta. Torrent tak szybko nie
zginie bo jest ze strony dystrybucji. Dla leniwych wystawiam na ETSa. Pozostaje mi tylko
?yczy? wysokich transferów.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Debian Etch (4. 0r3) [DVD2] [i386]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 4.37 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

http://ex-torrent.pl/_upload/2008-02-28/d9255c51eb1abf833b1cfb09e7e03c69bb93afd8.jpgDebian
- projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux realizowany przez ochotników
na ca?ym ?wiecie. Wewn?trz Debiana istniej? równie? projekty, maj?ce na celu stworzenie
dystrybucji systemu GNU/Hurd, BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platform?
Windows.Debian cieszy si? opini? stabilnego systemu o wysokiej jako?ci i ?atwego do
aktualizacji. Jest jednak cz?sto krytykowany za zbyt rzadkie wydania wersji
stabilnych.[dla laików - wersja 32 bitowa]Aktualna wersja Debiana - wydana 17 lutego
2008r.Wiem, ?e wielu si? nie przyda, ale mo?e kto? zassa. Ja przeszed?em z Slackware 12 i
musia?em zassysa? wszystkie 3 dvd, wi?c mo?e kto? te? skorzysta. Torrent tak szybko nie
zginie bo jest ze strony dystrybucji. Dla leniwych wystawiam na ETSa. Pozostaje mi tylko
?yczy? wysokich transferów.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Debian Etch (4. 0r3) [DVD3] [i386]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 4.12 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

http://ex-torrent.pl/_upload/2008-02-28/86de6b35381d8d71a8be61640d05887c24e1189f.jpgDebian
- projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux realizowany przez ochotników
na ca?ym ?wiecie. Wewn?trz Debiana istniej? równie? projekty, maj?ce na celu stworzenie
dystrybucji systemu GNU/Hurd, BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platform?
Windows.Debian cieszy si? opini? stabilnego systemu o wysokiej jako?ci i ?atwego do
aktualizacji. Jest jednak cz?sto krytykowany za zbyt rzadkie wydania wersji
stabilnych.[dla laików - wersja 32 bitowa]Aktualna wersja Debiana - wydana 17 lutego
2008r.Wiem, ?e wielu si? nie przyda, ale mo?e kto? zassa. Ja przeszed?em z Slackware 12 i
musia?em zassysa? wszystkie 3 dvd, wi?c mo?e kto? te? skorzysta. Torrent tak szybko nie
zginie bo jest ze strony dystrybucji. Dla leniwych wystawiam na ETSa. Pozostaje mi tylko
?yczy? wysokich transferów.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Foxit.PDF.Editor.v1.5.2722 full
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 3.02 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Ztntq-KaBaBtSM:http://www.lifehack.org/wp-content/file
s/2007/03/20070307-foxit.JPGFoxit PDF Editor umo?liwia edycj? dokumentów PDF w taki sam
sposób jaki znamy z popularnych edytorów tekstowych. aplikacja pozwala na dowoln?
manipulacj? zawarto?ci? dokumentów, od zmiany czcionki czy edycji obiektów graficznych
a? po szyfrowanie plików.The first and still the only REAL editor for PDF files, allows
you to easily and efficiently change contents in any existing PDF files.Have you ever
faced one of the following challenges? * You are ready to print out a PDF file, and
suddenly find some typos. * You want to fill out a PDF form electronically, but realize
it is non-fillable. * You receive a PDF file from your colleague and want to make some
changes before forwarding it to others. * You want to consolidate several PDF report
files into a single PDF document.Now, with Foxit PDF Editor, you can easily meet the above
challenges. Foxit PDF Editor is the only real PDF editor. Unlike other so-called "PDF
Editor", which only works with notes or limited page contents, Foxit PDF Editor allows you
to modify any page contents within any PDF document. You can select, insert, change,
remove, rotate, copy and paste texts, images and graphics. You can insert, import, delete
pages or design page layout. After you finish editing, you can print out the result PDF
file or save it to overwrite the original file or create a new file. To find out more
details about the actions Foxit Editor enables you to perform on a PDF file, please click
on the following links: * Open, View and Save PDF Files * Insert, Remove and Modify
PDF Pages * Select, Modify and Delete Page ObjectsKey Benefits * Modifies any contents
of any PDF file * Edits document intuitively, in a what-you-see-is-what-you-get way *
Requires no inside knowledge of PDF file format * Displays PDF file fast and perfectly
* Presents a simple and neat user interface * Packs in a small downloadable package *

[Zobacz cały opis]

Torrent: Power Data Recovery Pro v4.1.1
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 1.58 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Power Data Recovery Pro
v4.1.1------------------------------http://i17.tinypic.com/6d038s4.jpgPower Data Recovery
is a powerful data recovery software developed by MT Solution Ltd. Since the first release
of version 1.0 in 2003 we have had many happy customers around the world. It is one of the
fastest and most effective programs of the data recovery software. Power Data Recovery is
becoming the first choice when you need data recovery software to help you recover your
lost data.Power Data Recovery is a read-only File Recovery Software and Data Recovery
Software. Power data recovery software could help you recover all your data no matter the
data is lost by accidental deletion, format, re-partition, system crash or virus attack.
Power data recovery is able to scan your device sector by sector to recover what ever left
on your device.Power Data Recovery provide deep scan module which can scan and analyze raw
data format including Microsoft Office files, digital graphics/pictures, audio/video
files. Please visit deep scan page for complete raw file format list.Feature
overviewRecover data after accidental deletionRecover data after an accidental
formatRecover data from an inaccessible volume (logical drive)Recover data after FAT
corruptionRecover data after repartition (fdisk)Recover data from a crashed physical
deviceRecover data after an MBR corruptionRecover data from a hard disk drive, camera
card, USB drive, Zip, floppy diskRecover data for any error except physical damageKey
FeaturesSupports FAT 12/16/32Supports NTFSSupports NTFS compressed and encrypted
filesSupports Dynamic Volume including Simple Volume, Spanned Volume, Stripe Volume,
Mirror Volume and Raid Volume.Supports RAW data recoveryBuilt-in preview functionBuilt-in
resume recovery functionBuilt-in Recovery Wizard

[Zobacz cały opis]

Torrent: Winamp 5.5 PRO 10th Anniversary Edition [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 8.35 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/a0a81327e449a42a8d99c30cf5a17a0b8273b42d.jpgWinamp 5.5 to
najnowsza edycja odtwarzacza plików audio i wideo ciesz?cego si? ogromn? popularno?ci?
w?ród u?ytkowników na ca?ym ?wiecie. Aplikacja oferuje szereg przydatnych funkcji,
w?ród których znajdziemy m. in. mo?liwo?? zgrywania p?yt AudioCD do wielu formatów
(aacPlus, AAC, WMA, MP3), opcj? nagrywania p?yt CD, odtwarzania radia internetowego czy
stacji telewizyjnych. W edycji 5.5 autorzy przebudowali ca?kowicie interfejs aplikacji,
dodali wsparcie dla wielu urz?dze? przeno?nych w tym iPod, zaimplementowali narz?dzie
Winamp Toolbar pozwalaj?ce na przej?cie kontroli nad odtwarzaczem z poziomu przegl?darki
internetowej i znacznie wi?cej.W najnowszym wydaniu wprowadzono nowoczesny interfejs,
nawi?zuj?cy do Visty.Ciekawostk? jest równie? wprowadzenie specjalnej przegl?darki
internetowej Bento Browser, która umo?liwia wyszukiwanie list odtwarzania w Sieci,
tworzenie linków do blogów czy wyszukiwanie informacji na temat artystów..Od wersji 5.5
Winamp jest ju? z polskoj?zycznym interfejsem.Wersja odtwarzacza ??cz?cego zalety serii
oznaczonej numerem 2 i niezbyt udanej, cho? zawieraj?cej wiele ciekawych funkcji wersji 3.
Program na standardowej skórce dzia?a tak samo szybko jak Winamp 2, umo?liwia zgrywanie i
wypalanie p?yt. Oprócz plików d?wi?kowych Winamp obs?uguje pliki wideo i umo?liwia
korzystanie z internetowych stacji radiowych oraz telewizyjnych w opracowanym przez
Nullsoft formacie NSV.Screen:
http://blog.espadas.com.mx/wp-content/uploads/2007/10/winamp.jpg

[Zobacz cały opis]

Torrent: WINAMP v5.52 PRO [PL] [+keymaker]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 8.96 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/d567ae19bac4f2a09ffb6471932b773079c1b499.jpgWinamp 5.5 to
najnowsza edycja odtwarzacza plików audio i wideo ciesz?cego si? ogromn? popularno?ci?
w?ród u?ytkowników na ca?ym ?wiecie. Aplikacja oferuje szereg przydatnych funkcji,
w?ród których znajdziemy m. in. mo?liwo?? zgrywania p?yt AudioCD do wielu formatów
(aacPlus, AAC, WMA, MP3), opcj? nagrywania p?yt CD, odtwarzania radia internetowego czy
stacji telewizyjnych. W edycji 5.5 autorzy przebudowali ca?kowicie interfejs aplikacji,
dodali wsparcie dla wielu urz?dze? przeno?nych w tym iPod, zaimplementowali narz?dzie
Winamp Toolbar pozwalaj?ce na przej?cie kontroli nad odtwarzaczem z poziomu przegl?darki
internetowej i znacznie wi?cej.Niektóre cechy Winampa:- Odtwarza pliki audio: MP3, OGG,
AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI i inne- Odtwarza pliki video: AVI,ASF,MPEG,NSV- Wsparcie
skórek przeznaczonych do Winampa 1.x/2.x/2.9x i 3- Nowe i "klasyczne" skórki- Bogata
biblioteka utworów- Wspiera odtwarzanie radia i tv, baza kilkuset bezp?atnych stacji-
Wsparcie nagrywania CD (ograniczone do 2x w wersji bezp?atnej)- Rozbudowane formatowanie
nag?ówków- Wsparcie odtwarzania AAC i VP6 w NSV- Wtyczka nowego procesora dzwi?ku DSP-
Optymalizacja programuDodatki w wersji Pro- Ripowanie w pe?nej pr?dko?ci- AAC do MP3-
Nagrywanie CD do 48xWersja: 5.5.2.1800

[Zobacz cały opis]

Torrent: AVS Video Tools 5. 5. 1. 715 en
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 46.12 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://ex-torrent.pl/_upload/2008-03-12/6faca50d88e038fc7423d5d503ced76e3d50ad14.jpgAVS
Video Tools to zestaw sze?ciu narz?dzi do obróbki video w jednym pakiecie. Obs?uguje
wszystkie podstawowe formaty. Za pomoca tego programu mo?esz mi?dzy innymi: -
konwertowanie pomi?dzy wszystkimi popularnymi formatami - masz mo?liwo?? wyci?cia zb?dnego
kawa?ka filmu - mo?esz stworzy? film DVD lub SVCD - stworzenie animacji FLASH an podstawie
filmu.#System:98,Me,2000,XP,2003,NT#Producent:Online Media Technologies#Nazwa:AVS Video
Tools 5.5.1.715 en#Rozmiar:46110 kB

[Zobacz cały opis]

Torrent: DirectX 10 dla Windows XP
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 5.56 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/11-03-2008/re-00ffe19af26818f39c0a173caa296ce393415d72.jpgjest
to DirectX 10 dla Windows XP !! sprawdzony u siebie i dzia?a :)) w paczce s? screeny :)
wystarczy zainstalowwac i czieszyc sie mo?liwo?ciami DX 10 na starym poczciwym XP :)) p.s.
niewiem co do innych wersji ale na XP Pro dzi?a bez za?utów :)) pozdrawaiam i ?ycze
wysokich transwerów

[Zobacz cały opis]

Torrent: Radiotracker 4. 1. 36. 0
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 46.07 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

rogram RadioTracker jest bardzo ciekaw? propozycja dla melomanów kolekcjonuj?cychutwory
muzyczne. Program posiada baz? oko?o 15.000 internetowych stacji radiowych.RadioTracker
automatycznie nagrywa stream z radia oraz zapisuje bezpo?rednio doformatu MP3. Zgodnie z
zapewnieniami autorów program jest w pe?ni legalny.RadioTracker potrafi równie? tworzy?
dzwonki do telefonów komórkowych.Wi?c mog? go godnie poleci?Wymagania systemowe:-
Windows 2000/XP,Vista- 1GHz CPU,- 128MB RAM,- 300MB wolnego miejsca na dysku lub 50MB w
wersji portable :)...SMACZNEGO...

[Zobacz cały opis]

Torrent: Vista Manager 1. 4. 5 [ENG] [KeyGen]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 10.90 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Narz?dzie systemowe pomagaj?ce zoptymalizowa? i nieco usprawni? najnowszy Windows Vista.
Program wy?wietla informacje o zainstalowanym sprz?cie, uruchomionych procesach;
optymalizuje uruchamianie i zamykanie systemu, dzi?ki czemu skracany jest czas pomi?dzy
wydaniem polecenia a reakcj? komputera. Ponadto w aplikacji znalaz? si? modu? czyszcz?cy,
który usuwa niepotrzebne pliki lub duplikaty, które zajmuj? miejsce na dysku twardym.
Tradycyjnie producent przygotowa? modu? czyszczenia rejestru, który dba o prawid?owo??
skrótów, wpisów i automatycznie naprawia napotkane problemy. Dodatkowo optymalizuje
rejestr poprzez prawid?owe u?o?enie jego elementów (defragmentacja rejestru).

[Zobacz cały opis]

Torrent: Nod32 Antivirus 3. 0. 621 + nowy FiX 2. 0
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 16.33 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

ESET NOD32 Antivirus 3.0 jest najnowsz? wersj? dobrze znanego na rynku systemu
antywirusowego. Rozwi?zania firmy ESET dzi?ki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej
inteligencji potrafi? samodzielnie wykry? i zablokowa? zupe?nie nowe zagro?enia usi?uj?ce
zaatakowa? Twój komputer. Ochrona realizowana jest z wykorzystaniem ThreatSense –
technologii znanej milionom u?ytkowników korzystaj?cych z programu ESET NOD32
Antivirus.FIX DZIA?A TYLKO Z ANGIELSK? WERSJ? Nod32 Antivirus 3.0.621

[Zobacz cały opis]

Torrent: Restorator 2007 v3.7.1709 [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 3.35 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/5093baea3fde56e44ccf06e97b1a950a9774fba3.jpgRestorator 2007
Resource Editor umo?liwia szybk? edycj? zasobów plików EXE, DLL, SYS, MSSTYLES, CPL,
OCX, ACM, AX, DPL, BPL i SCR. Narz?dzie jest wykorzystywany przewa?nie do tworzenia
t?umacze? oraz wprowadzania kosmetycznych zmian w wygl?d aplikacji. Jest to mo?liwe dzi?ki
opcj? odpowiedzialnym za usuwanie z, czy dodawanie do plików takich elementów jak tekst,
obrazki, ikonki, d?wi?ki, pliki wideo, numery wersji, okienka czy menu w prawie wszystkich
dost?pnych na rynku aplikacjach. Aplikacja umo?liwia dodatkowo tworzenie prostych pachy,
które za po?rednictwem kilku klikni?? mog? zainstalowa? wprowadzone zmiany w pliku
zasobów na dowolnej kopii programu. Ciekaw? opcj? programu jest mo?liwo?? podejrzenia
wykorzystywanych komponentów przez autorów niektórych oprogramowa?. Na uwag? zas?uguje
równie? edytor okienek, który jest bardzo przejrzysty i prosty w obs?udze.Jest to w
pelni dzialajaca wersja!! Sam potrzebowalem jej pilnie i wiem jak ciezko jest znalezc w
pelni dzialajaca wersje, wiec zamieszczam.Instalacja:1. Zainstaluj2. Uzyj Patcha3. Uzyj
Keygena

[Zobacz cały opis]