MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Najnowsze wstawki w serwisie darmowy-torrent.pl

Jesteś w kategorii: PROGRAMY. Wybierz podkategorie

Torrent: Expressivo 1.2.0 [PL] [.iso]
 • *
Dodał: seboceg
(30-03-2008)
Rozmiar: 229.01 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/ba2e9571a76a968665520d80759775542c7295c9.jpgWypoczywaj,
poznawaj, ucz si? s?uchaj?c!Expressivo to program komputerowy czytajacy teksty ludzkim
g?osem. Jest doskona?y podczas zabawy, nauki, odpoczynku czy pracy! Dzi?ki Expressivo
ods?uchasz ksi??ki, wiadomo?ci, e-maile, artyku?y, kana?y RSS, stworzysz audiobooka, lub
obejrzysz film z lektorem. Czytane audiobooki, poczt? oraz inne dokumenty zawsze mo?esz
skopiowa? na odtwarzacz Mp3 i zabra? ze sob?. Wszystko to jest mo?liwe dzi?ki Expressivo -
Twojemu osobistemu lektorowi.SERIAL: HZ19A-EMPJ6-M4GXK-T5XUK-CB73M

[Zobacz cały opis]

Torrent: VSO ConvertXtoDVD 3.0.0.9 [PL] [serial]
 • *
Dodał: seboceg
(30-03-2008)
Rozmiar: 14.60 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/142361077897ce40997020b46eda0e5c697c2001.jpgProgram
umo?liwiaj?cy konwersj? plików video w formatach Xvid, MOV, VOB, Mpeg, Mpeg4, MP4, AVI,
WMV, DV, MK2, M2TS (Blu-ray) - wymagany AnyDVD lub podobny program - brak pe?nej obs?ugi
AC-3 do formatu DVD Video. Program tworzy struktur? p?yty DVD (VOB oraz IFO) dzi?ki czemu
mo?emy pó?niej tak przygotowany materia? nagra? na p?yt? DVD i ogl?da? filmy na
stacjonarnym odtwarzaczu.Program komunikuje si? z u?ytkownikiem w j?zyku
polskim.Mo?liwo?ci programu:Program umo?liwia nagranie p?yty w formacie DVD Video z
plików w formatach AVI, Mpeg, Mpeg4, DivX, Xvid, MOV, WMV, WMV HD, DV, MKV, DVDumo?liwia
po??czenie w jedn? ca?o?? kilka plików videoobs?uguje nast?puj?ce formatu audio: AC3,
DTS, PCM, OGG, MP3 i inneumo?liwia ustawienie poziomu nat??enia d?wi?kuobs?uguje PAL i
NTSCumo?liwia wybór formatu docelowego (widescreen, fullscreen)umo?liwia r?czne lub
automatyczne stworzenie rozdzia?ówposiada opcje szybkiego podgl?duumo?liwia zapisanie
stworzonej struktury DVD na dysk twardy lub bezpo?rednio na p?yt? DVDumo?liwia dodanie
napisów w formatach .SRT .SUB/IDX .SSAumo?liwia konwersj? materia?u video z p?yt
Blu-rayposiada sporo opcji dla bardziej zaawansowanych u?ytkowników

[Zobacz cały opis]

Torrent: Adobe Acrobat 8.0 Professional - Spolszczenie
 • *
Dodał: seboceg
(30-03-2008)
Rozmiar: 1.28 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/f690d639510048604b5f2c622ec26ca828416a63.jpgAdobe Acrobat 8.0
to program przeznaczony do obróbki dokumentów, który jest podstaw? rozwi?za? Adobe
"e-Paper". Dokumenty Adobe PDF zachowuj? dok?adny wygl?d i zawarto?? orygina?ów, wraz z
ich czcionkami i grafikami; mog? by? drukowane, wysy?ane poczt? elektroniczn? lub
udost?pniane w Internecie. Dokumenty w formacie Adobe PDF mog? by? wy?wietlane na
platformach Microsoft Windows, Mac OS oraz UNIX. Dzi?ki zautomatyzowanemu zestawowi
narz?dzi do przegl?dania i komentowania mo?na przegl?da? dokumenty, dodawa? komentarze,
zatwierdza? dokumenty za pomoc? podpisów elektronicznych i wykonywa? wiele innych
czynno?ci przy pomocy poczty elektronicznej lub przegl?darki internetowej.PE?NE
SPOLSZCZENIE!Info instalacji:Po uruchomieniu programu w wersji angielskiej
wybierz:Edit>>Perefences...>>International>>nast?pnie w "Application Lanuage" zmieniamy na
"Choose at application startup", kilkamy ok i zamykamy program.Uruchamiamy go jeszcze raz
i w okienku, które si? pojawi zmieniamy na "Polski".

[Zobacz cały opis]

Torrent: AnyDVD & AnyDVD HD 6.4.0.4[pl][key]
 • *
Dodał: seboceg
(30-03-2008)
Rozmiar: 2.24 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/30-03-2008/re-89af649ccf4dd48e498e3d0b95e300cebb0c0629.jpgProduc
ent: SlySoftSystem: Windows 98/98SE/ME/2000/XP/XP64/VISTA/VISTA64Wersja j?zykowa:
PolskaProgram deszyfruje zawarto?? p?yt DVD (CSS i RPC). Umo?liwia wykonywanie kopii p?yt
DVD w locie. Aplikacja pozwala ponadto kontrolowa? pr?dko?? aktualnie odczytywanej p?yty
DVD. Oczywi?cie program równie dobrze wszelkie funkcje mo?e wykorzysta? do pracy z
no?nikiem CD. Aplikacja pracuj?c pod pow?ok? systemu nie zabiera miejsca na pulpicie i
umo?liwia swobodne wykonywanie pozosta?ych czynno?ci
komputerowych.LINK:http://www.slysoft.com/en/anydvd.html

[Zobacz cały opis]

Torrent: Hide IP NG v1.04
 • *
Dodał: seboceg
(30-03-2008)
Rozmiar: 1.38 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/23-03-2008/re-aa08335514f6a563859fbe50653ab34f1dc94793.jpgHide
IP NG (skrót od Hide IP Next Generation) to nowa generacja znanego programu do ukrywania
w?asnego numeru IP, program zosta? ca?kowicie przebudowany, dzi?ki czemu jeszcze
bezpieczniej i lepiej mo?na ukrywa? swój numer IP.Cechy programu:A single click and ready
to go. Hide your IP address without any configuration. Everybody can use it.1024 bits
encryption prevent your ISP and your Boss from spying on you!Prevent others from reading
any data you transmit in Wi-Fi Hotspots.Use with a web based mail service to send
anonymous email.Post on bulletin boards without displaying your real IP address.Bypass the
restrictions by some owners of Internet resources on users from certain countries or
geographical regions.Great for monitoring your overseas search engine campaigns.Keeping
your computer away from hacker attacks by hiding your IP address as well as information
about your operation system.Protect you from any website that wants to monitor your
reading interests and spy upon you through your unique IP address - your ID in the
Internet.Avoid your personal information be used to send you spam and junk emails by many
marketers and advertising agencies who having information about your interests and knowing
your IP address as well as your email.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Adobe Acrobat 8.0 Professional [ENG] [PL] [FULL]
 • *
Dodał: seboceg
(30-03-2008)
Rozmiar: 513.77 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/30-03-2008/re-e902c31d11d1d60c1308470075d9b3a9e2d63d8e.jpgAdobe
Acrobat 8.0 Professional ENG PL (v8.0.0 [8.0.0.456]) ENGlish and PoLish :) +
witaminkaProgram robi update jak kto? chce do wersji v8.1.0 (trzeba wybra?: Pomoc|Sprawd?
uaktualnienia),i potem ponownie trzeba zapoda? witamink? dla nowej wersji, dlatego jest 2x
witaminka :)Mo?liwy jest te? update ca?ego pakietu Adobe (mo?na wybra? jaki progz
uaktualnia? a który nie) :)Je?eli by?by problem z dzia?aniem jakiego? programu Adobe po
aktualizacji to wiadomo; albo nieaktualizujemy i jedziemy na tym co mamy albo potrzeba
now? witamink? :)Screeny poni?ej.Ja zalecam NIEAKTUALIZOWA? je?eli naprawd? tego
niepotrzebujemy!!! bo b?d? tylko problemy (zreszt? jak z ka?dym programem, nietylko Adobe)
Adobe Acrobat 8.0 to program przeznaczony do obróbki dokumentów, który jest podstaw?
rozwi?za? Adobe "e-Paper". Dokumenty Adobe PDF zachowuj? dok?adny wygl?d i zawarto??
orygina?ów, wraz z ich czcionkami i grafikami; mog? by? drukowane, wysy?ane poczt?
elektroniczn? lub udost?pniane w Internecie. Dokumenty w formacie Adobe PDF mog? by?
wy?wietlane na platformach Microsoft Windows, Mac OS oraz UNIX. Dzi?ki zautomatyzowanemu
zestawowi narz?dzi do przegl?dania i komentowania mo?na przegl?da? dokumenty, dodawa?
komentarze, zatwierdza? dokumenty za pomoc? podpisów elektronicznych i wykonywa? wiele
innych czynno?ci przy pomocy poczty elektronicznej lub przegl?darki internetowej.Nowo?ci w
wersji 8.0:- zapisywanie plików w formacie Microsoft Word- od?wie?ony, bardziej
intuicyjny interfejs- lepsza konwersja formatu AutoCAD do plików PDF- archiwizacja poczty
do formatu PDF wspó?pracuj?ca z klientem pocztowym Microsoft Outlook i narz?dziem do
wspó?pracy grupowej Lotus Notes- mo?liwo?? trwa?ego usuwania niechcianych informacji
znajduj?cych si? w komentarzach itp. pliku PDF- aktywacja zaawansowanych opcji dla
darmowego czytnika Adobe Reader- tworzenie jednego dokumentu PDF z wielu ró?norodnych

[Zobacz cały opis]

Torrent: Egzamin maturalny 2008 [PL] [.iso][Gazeta Wyborcza]
 • *
Dodał: seboceg
(30-03-2008)
Rozmiar: 204.25 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/1241e840340e3901c3fb8a0af07b98e9d84a5c0a.jpgGazeta Wyborcza -
Egzamin maturalny 2008P?yta zawiera:* 32 arkusze maturalne dla poziomu podstawowego i
rozszerzonego z przedmiotów: matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia,
wiedza o spo?ecze?stwie, j?zyk polski* filmy: "Prezentacja maturalna" oraz "Czego unika?
podczas prezentacji"* poradniki: "Jak sobie radzi? ze stresem", "jak si? uczyc", "Podstawy
autoprezentacji"P?yta z: "Gazeta wyborcza" (Gda?sk, opis z opakowania od p?yty)W torencie
zamieszczony obraz (.iso)

[Zobacz cały opis]

Torrent: Adobe Contribute CS3 [PL] [FULL]
 • *
Dodał: seboceg
(30-03-2008)
Rozmiar: 281.55 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/70ec466597b6efde9b06c2ea1d3c75ad2d53cd70.jpgAdobe Contribute
CS3 PL (v4.1 [4.1.0.12879/4.1.0.2867]) PoLish only :) +
witaminka---------------------------------------------------------------Contribute CS3 to
aplikacja przeznaczona do publikacji materia?ów na stronach WWW pozwalaj?ca na
administrowane wspó?tworzenie tre?ci przez wielu u?ytkowników oraz ich jednoczesn?
publikacj?. W najnowszej wersji Adobe Contribute 4.1 posiada narz?dzia pozwalaj?ce na
prowadzenie blogów, tworzenie serwisów internetowych, obs?ug? animacji Adobe Flash.
Poprawiono te? integracj? z pakietem Microsoft Office dla u?ytkowników systemu Windows.
Dodatkowo Contribute 4.1 obs?uguje najpopularniejsze systemy blogów (Blogger, Typepad i
Wordpress) jak i wewn?trznie opracowane (firmowe).Kategoria: Tworzenie stron i aplikacji
internetowychProducent: Adobe Systems IncorporatedData opublikowania: 2007.06.28System
operacyjny: MS Windows XP/VistaWi?cej: http://www.adobe.com/pl/products/contribute/Screen:
http://img153.imageshack.us/my.php?image=contributecs3plvlknx2.jpg------------------------
---------------------------------------W?glików brak, przeskanowane NIS2008PLKeygen VLK
albo podmieni? .exe

[Zobacz cały opis]

Torrent: Nabocorp Cam2PC v4.6.1 [PL] [keygen]
 • *
Dodał: seboceg
(30-03-2008)
Rozmiar: 5.71 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/26a1ef0cc108348a4f2722cd3c65a27b0ea5b2a9.jpgCam2pc to
niewielka szybka przegl?darka / manager plików graficznych (zdj??, obrazków). Program
pozwala efektywnie zarz?dza? galeriami fotografii, tworzy? albumy, tworzy? list?
ulubionych, pozwala równie? na podstawow? obróbk? zdj?? tak? jak kadrowanie, obracanie,
zmniejszanie rozmiaru itp. Pozwala tak?e zgrywa? zdj?cia z pami?ci aparatu, czytników USB
oraz innych no?ników danych, posiada wsparcie dla standardu EXIF. Ciekawostk? jest fakt,
i? cam2pc zgrywa zdj?cia z aparatów pod??czanych równie? przez port LPT.Program jest
angloj?zyczny, jednak?e do wstawki do??czam polsk? lokalizacj?, ponadto interfejs programu
jest w pe?ni edytowalny i bez wi?kszych problemów mo?na go dostosowa? do w?asnych
potrzeb. Instalka zawiera keygen, sprawdzony, dzia?a w 100%. Program dzia?a na systemach
Windows 98/2000/XP/Vista. Nie testowa?em dzia?ania programu na 64 bitowej wersji XP, ale w
64bitowym Windows Vista program sprawuje si? bez zarzutu.Prosz? seedowa? po pobraniu

[Zobacz cały opis]

Torrent: Paczka programów (8) [PL] [ENG] [PORTABLE]
 • *
Dodał: seboceg
(30-03-2008)
Rozmiar: 108.15 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/d86130281ae64a30f5a668caca3ea42a53d2d9eb.jpgPaczka 8
programów typu PORTABLE.Jest to moja pierwsza twórczo?? je?li chodzi o tworzenie
programów typu PORTABLE. Tak wi?c uwagi (nawet te krytyczne) mile widziane. Programy
sprawdza?em na kilku maszynach i teoria mówi, ?e dzia?aj?. :)Co tu mamy (nazwy i
funkcjonalno?? programów raczej nie powinny by? obce, wi?c towarzystwa przedstawia? chyba
nie trzeba):- AIMP 2.11 (PL)- GOM Player 2.1.8.3683 (PL)- SubEdit-Player b.4066 (PL)-
AusLogics Disk Defrag 1.4.11.275 (EN)- BadCopy Pro 4.10 b.1215 (EN)- TweakNow PowerPack
2006 1.8.0 (EN)- UltraISO 9.0.0.2336 (PL)- Axialis IconWorkshop 6.0.3 (EN)Dla pe?ni
szcz??cia, GOM i SubEdit zosta?y "sportablone" zosta?y razem z kodekami K-Lite 3.8.0 oraz
dodatkowo MPEG2Mad dla GOM-a (DVD). Oznacza to, ?e playery te s? wpe?ni funkcjonalne nawet
na systemach bez zapodanych wcze?niej kodeków. Ewentualne problemy mo?e stwarza? jedynie
SubEdit - na jednym kompie "nie widzia?" kodeków. AIMP ma swoje kodeki, wi?c tu problemu
nie ma - wszystko gra.Wszystkie programy s? wersjami pe?nymi.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Adobe Photoshop CS3 Extended v10.0 [PL] [FULL]
 • *
Dodał: seboceg
(28-03-2008)
Rozmiar: 462.59 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/cca15ed7fcd9440cc51039424475e9c68ea608bd.jpgAdobe Photoshop
CS3 to najnowsza wersja profesjonalnego programu przeznaczonego do edycji grafiki
rastrowej. Aplikacja posiada szereg opcji usprawniaj?cych prac? w?ród, których
znajdziemy m. in. przegl?dark? plików Adobe Bridge, narz?dzie "Punkt zbiegu" pozwalaj?ce
utworzy? w?asn? siatk? perspektywy, technologi? "Obiekty inteligentne" (odwracalne
skalowanie, obracanie i zniekszta?canie warstw), funkcj? "Wypaczania obrazków" w obszarze
roboczym czy narz?dzie przeznaczone do redukcji szumu poprawiaj?ce jako?? zdj??. Photoshop
umo?liwia prac? na wielu warstwach z wykorzystaniem inteligentnych linii pomocniczych.
Najnowsza wersja Adobe Photoshop CS3 posiada mo?liwo?? importowania, obracania,
teksturowania modeli 3d zapisanych np. w 3D Studio Max oraz nak?adania filtrów na warstwy
bez konieczno?ci rastrowania. Ponadto CS3 posiada dwa nowe narz?dzia, Quick Selection i
Refine Edge, pozwalaj?ce szybko i z du?? precyzj? tworzy? i korygowa? selekcj?.Dodatkowe
narz?dzia w wersji Extended:Film: Movie Paint pozwalaj?cy wkleja? lub klonowa? wiele
klatek filmowych jednocze?nie.Opieka medyczna: narz?dzia do dokumentowania i analizy
przebiegu leczenia oraz wizualizacji potencjalnych wyników.Badacze naukowi: ulepszona
obs?uga 32 – bitowych obrazów, wsparcie dla otwartych standardów oraz dla
?rodowiska MATLAB .Architekci: zestaw nowych narz?dzi do pomiaru 2d i 3d, Vanishing Point
posiadaj?cy wsparcie 3DKategoria: Tworzenie i edycja grafiki rastrowejProducent: Adobe
Systems IncorporatedData opublikowania: 2007.06.28System operacyjny: MS Windows
XP/VistaWi?cej: http://www.adobe.com/pl/products/photoshop/photoshopextended/Screen:
http://img402.imageshack.us/my.php?image=photoshopcs3extscreencd8.jpgW?glików brak,
przeskanowane NIS2008PLPodmieni? .exeWkrótce reszta z serii CS3 PL :)

[Zobacz cały opis]

Torrent: PhotoFiltre Studio v9. 0. 0 [PL] [Full] [portable] [ALIEN]
 • *
Dodał: seboceg
(17-03-2008)
Rozmiar: 32.72 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://www.sc4-torrent.pl/torrentimg/APPPF.jpgPhotoFiltre to program, który s?u?y przede
wszystkim do edycji gotowych ju? zdj??. Jego podstawow? zalet? jest du?a ilo?? dost?pnych
filtrów, które doskonale nadaj? si? do obróbki fotografii. Wybrane efekty: artystyczne,
zniekszta?cenie, efekty wizualne, sp?aszczenie, szum, tekstura, p?askorze?ba, wyg?adzenie,
wyostrzenie, i wiele innych.Kolejn? zalet? programu jest du?a ilo?? obs?ugiwanych
formatów plików, aplikacja radzi sobie z plikami Photoshopa czy tymi pochodz?cymi z
Paint Shop Pro. Dzi?ki dodatkowym wtyczk?, które mo?na pobra? ze strony producenta
mo?liwo?ci programu znacznie si? zwi?kszaj?. Niestety aplikacja nie obs?uguje warstw.
Wersja PhotoFiltre Studio v.9.0 Portable jest wyposa?ona we wszystkie
dodatki.Kategoria: Programy

[Zobacz cały opis]

Torrent: Expressivo 1.3.2 [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(17-03-2008)
Rozmiar: 247.12 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://www.polskitorrent.pl/obrazki/70c5b6da43ac578ef7afc2f3d23d38e21c58cf50.jpgExpressivo
to program komputerowy czytajacy teksty ludzkim g?osem. Jest doskona?y podczas zabawy,
nauki, odpoczynku czy pracy! Dzi?ki Expressivo ods?uchasz ksi??ki, wiadomo?ci, e-maile,
artyku?y, kana?y RSS, stworzysz audiobooka, lub obejrzysz film z lektorem. Czytane
audiobooki, poczt? oraz inne dokumenty zawsze mo?esz skopiowa? na odtwarzacz Mp3 i zabra?
ze sob?. Wszystko to jest mo?liwe dzi?ki Expressivo - Twojemu osobistemu
lektorododatki/Sapi5Tiny/Sapi5Tiny.msi 6.48 MBdodatki/Expressivo_gadajaca_klawiatura.exe
249.24 KBdodatki/Expressivo_monitor poczty.exe 682.68 KBfirewall + patch/fwinstall.exe
5.90 MBfirewall + patch/info.txt 0.23 KBfirewall + patch/S.D. 5.5.0.204 - Patch.exe 61.50
KBsetup Ewa/Expressivo_setup Ewa 1.3.2.exe 14.17 MBsetup Ewa/Expressivo_setup_Ewa ver
1.2.2.exe 80.47 MBsetup Jacek/Expressivo_setup_Jacek ver 1.2.exe 54.88 MBsetup
Jacek/Expressivo_setup_Jacek ver 1.3.2.exe 14.17 MBsetup Jacek/Expressivo_setup_Jacek ver
1.3.exe 16.06 MBs?owniki/expressivo 3.0.0.exe 249.48 KBs?owniki/slownik 1.2.0.exe 212.14
KBs?owniki/slownik 1.3.exe 212.67 KBALLPlayer_3.1do pe?nej wersji expressivo.exe 1.65
MBExpressivo 1.3.2 full PL ( Jacek Ewa Agata )+Crack +Dodatki +Firewall +ALLPlayer
3.1.torrent 20.68 KBInstrukcja Instalacji.txt 1.19 KBsetup_Agatka.exe 51.29
MBUniSpiker-2.6.exe 400.05 KB

[Zobacz cały opis]

Torrent: Geografia ?wiata 2.0 - Sprawd? sam siebie [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(16-03-2008)
Rozmiar: 3.86 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://megapliki.interia.pl/screens/1462.jpgBardzo przydatny program.Jego atutem jest to,
?e zajmuje bardzo ma?o miejsca a posiada wiele funkcji.Mi?dzy innymi znajdziesz w nim:-
Stolice ?wiata,- Wspó?rz?dne geograficzne,- Wielkich odkrywców,- Pa?stwa ?wiata na
mapie,- Puzzle.I wiele, wiele wi?cej przydatnych rzeczy ;]Ponadto znajdziesz w nim wiele
ciekawych ilustracji.http://wsalamon.republika.pl/edukacja.htm

[Zobacz cały opis]

Torrent: ETKA7
 • *
Dodał: seboceg
(16-03-2008)
Rozmiar: 1.88 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/16-03-2008/re-960ca52be7ce35eff1430397109e72008132593d.jpgPROGRA
M ZAWIERA RYSUNKI Z?O?ENIOWE, NR. KATALOGOWE WSZYSTKICH CZ??CI DO SAMOCHODÓW KONCERNU VW
/ AUDIJEST TO PIERWSZA WERSJA PROGRAMU ZAWIERAJ?CA TYSI?CE ZDJ?C W FORMACIE*.JPG Z
PREZENTACJ? CZ???I TUNINGOWE,ALUFELGI,SPRZ?T CAR-AUDIO,itp.Katalog jest doskona?ym i
niezb?dnym narz?dziem dla tych wszystkich którzy robi? remont,wykonuj? drobne naprawy
swojego auta lub przerabiaj? -TUNING,zarówno dla zawodowców jak i dla amatorów.W
sposób dok?adny i bezb??dny wskazuje na usytuowanie, kolejno?? cz??ci w monta?u,numer
fabryczny, nazw? ka?dego podzespo?u. umo?liwia min.# wyszukiwanie wybranej cz??ci po jej
nr fabrycznym lub nazwie,# powi?kszenie schematów na monitorze bez wzgl?du na to czy s?
to elementy silnika, blacharki, zawieszenia, wydechu itd.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Microsoft Office XP Professional [PL] [.iso] [crack]
 • *
Dodał: seboceg
(16-03-2008)
Rozmiar: 421.35 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/c0526d31bd97b49e43e4196284d6e8a82862bfa7.jpgJako najbardziej
znacz?ca z wydanych dotychczas wersji pakietu Office, pakiet Microsoft® Office XP
Professional integruje innowacyjne rozwi?zania dotycz?ce produktywno?ci we wszystkich
programach, dzi?ki czemu tradycyjny pakiet Office staje si? jeszcze bardziej przydatnym i
wszechstronnym narz?dziem pracy. Zwi?kszaj?c wydajno??, umo?liwiaj?c szerok? wspó?prac? i
rozszerzaj?c zakres funkcjonowania poza jeden komputer, pakiet Office XP Professional
usprawnia prac? z informacjami i wspó?prac? z innymi u?ytkownikami, u?atwiaj?c tworzenie,
wspó?u?ytkowanie i analizowanie wa?nych danych. Oprócz podstawowych programów pakietu
Office XP — Microsoft Word, Excel, Outlook® i PowerPoint® — pakiet
Office XP Professional zawiera program Microsoft Access 2002, s?u??cy do tworzenia baz
danych pakietu Office XP, który pomaga u?ytkownikom uzyskiwa? dost?p do danych,
przechowywa? je i dokonywa? ich analizy.Do korzystania z Microsoft Office XP potrzebny
jest komputer spe?niaj?cy te parametry:* Procesor cz?stotliwo?ci 133 MHz lub wy?szej.* 24
do 64 MB pami?ci RAM.* Od 210 do 245 MB wolnego miejsca na dysku twardym.* Stacja dysków
CD-ROM.* Monitor o rozdzielczo?ci przynajmniej 800 x 600 pikseli.* System Windows 98 lub
wydanie drugie Windows 98 SE, Windows Me, Windows NT 4.0 z SP6, Windows XP lub nowszy
system operacyjny.W sk?ad tego pakietu wchodzi:-Microsoft Word 2002- edytor
tekstu-Microsoft Excel 2002 - arkusz kalkulacyjny-Microsoft Outlook 2002- mened?er poczty
elektronicznej oraz informacji-Microsoft PowerPoint 2002- program do tworzenia
prezentacji-Microsoft Acces 2002Do??czony jest serial oraz crack który ?ci?ga blokad? na
30 uruchomie?.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Autodesk AutoCAD 2009 (32-bit) [ENG] [DVD]
 • *
Dodał: seboceg
(16-03-2008)
Rozmiar: 1.05 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/16-03-2008/re-5a957833814af37f1c5fcf1ad9430e430bc1d73e.jpgPodcza
s ogólno?wiatowego cyklu spotka? World Press Days, Autodesk przedstawi? najnowsz? ods?on?
swojego najbardziej znanego produktu - AutoCAD. Najwa?niejsz? nowo?ci? w AutoCAD 2009 jest
nowy interfejs u?ytkownika, który w zamierzeniach producenta ma pomaga? szybciej
wykonywa? rutynowe czynno?ci i ?atwiej znajdowa? rzadziej wykorzystywane polecenia.Nowy
interfejs wy?wietla w jednym zwartym miejscu zbiór polece? w?a?ciwych dla wykonywanej
czynno?ci. Rozwi?zanie to nasuwa skojarzenia z rozwi?zaniem zastosowanym przez Microsoft w
pakiecie Office 2007 - w odró?nieniu od rozwi?zania Microsoftu, interfejs ten mo?na
jednak przebudowywa? i dostosowywa? do w?asnych potrzeb, dost?pny jest tak?e "Classic
workspace" - tradycyjny pasek narz?dzi i klasyczne menu programu. W interfejsie nowej
wersji AutoCADa zaimplementowano ulepszone podpowiedzi przedstawiaj?ce dodatkowe
informacje o poleceniach, ??cz? tworzenie dokumentacji i animacje "Show me" - b?d?ce
samouczkiem wbudowanym w aplikacj?.Oprócz ulepsze? interfejsu u?ytkownika wprowadzono
rejestrator dzia?a? Action Recorder, upraszczaj?cy kre?lenie dzi?ki mo?liwo?ci
automatyzacji czynno?ci bez konieczno?ci programowania przez u?ytkownika. Nowy
"beztrybowy" mened?er warstw pozwala u?ytkownikom ogl?da? zmiany w ustawieniach warstw bez
konieczno?ci wychodzenia z Mened?era Warstw. Poprawiono tak?e nawigacj? 3D dzi?ki
narz?dziom ViewCube i SteeringWheels.Rodzina AutoCAD 2009 oprócz nowej wersji
zasadniczego AutoCADa i jego ta?szej odmiany AutoCAD LT, obejmowa? b?dzie tak?e szereg
rozwi?za? bran?owych takich jak AutoCAD Architecture (projektowanie obiektów
architektonicznych), AutoCAD Civil 3D (projektowanie i zarz?dzanie projektami z zakresu
in?ynierii l?dowej), AutoCAD Electrical (projektowanie systemów elektrycznych), AutoCAD
Map 3D (platforma GIS s?u??ca do tworzenia i zarz?dzania danymi przestrzennymi)

[Zobacz cały opis]

Torrent: Autodesk AutoCAD 2009 (32-bit and 64-bit) [ENG] [XFORCE]
 • *
Dodał: seboceg
(16-03-2008)
Rozmiar: 281.60 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/16-03-2008/re-4646c7ae27a4a7f081d685bd16304f778a6c194c.jpgPodcza
s ogólno?wiatowego cyklu spotka? World Press Days, Autodesk przedstawi? najnowsz? ods?on?
swojego najbardziej znanego produktu - AutoCAD. Najwa?niejsz? nowo?ci? w AutoCAD 2009 jest
nowy interfejs u?ytkownika, który w zamierzeniach producenta ma pomaga? szybciej
wykonywa? rutynowe czynno?ci i ?atwiej znajdowa? rzadziej wykorzystywane polecenia.Nowy
interfejs wy?wietla w jednym zwartym miejscu zbiór polece? w?a?ciwych dla wykonywanej
czynno?ci. Rozwi?zanie to nasuwa skojarzenia z rozwi?zaniem zastosowanym przez Microsoft w
pakiecie Office 2007 - w odró?nieniu od rozwi?zania Microsoftu, interfejs ten mo?na
jednak przebudowywa? i dostosowywa? do w?asnych potrzeb, dost?pny jest tak?e "Classic
workspace" - tradycyjny pasek narz?dzi i klasyczne menu programu. W interfejsie nowej
wersji AutoCADa zaimplementowano ulepszone podpowiedzi przedstawiaj?ce dodatkowe
informacje o poleceniach, ??cz? tworzenie dokumentacji i animacje "Show me" - b?d?ce
samouczkiem wbudowanym w aplikacj?.Oprócz ulepsze? interfejsu u?ytkownika wprowadzono
rejestrator dzia?a? Action Recorder, upraszczaj?cy kre?lenie dzi?ki mo?liwo?ci
automatyzacji czynno?ci bez konieczno?ci programowania przez u?ytkownika. Nowy
"beztrybowy" mened?er warstw pozwala u?ytkownikom ogl?da? zmiany w ustawieniach warstw bez
konieczno?ci wychodzenia z Mened?era Warstw. Poprawiono tak?e nawigacj? 3D dzi?ki
narz?dziom ViewCube i SteeringWheels.Rodzina AutoCAD 2009 oprócz nowej wersji
zasadniczego AutoCADa i jego ta?szej odmiany AutoCAD LT, obejmowa? b?dzie tak?e szereg
rozwi?za? bran?owych takich jak AutoCAD Architecture (projektowanie obiektów
architektonicznych), AutoCAD Civil 3D (projektowanie i zarz?dzanie projektami z zakresu
in?ynierii l?dowej), AutoCAD Electrical (projektowanie systemów elektrycznych), AutoCAD
Map 3D (platforma GIS s?u??ca do tworzenia i zarz?dzania danymi przestrzennymi)

[Zobacz cały opis]

Torrent: Microsoft Windows Longhorn build 3683 (alpha)
 • *
Dodał: seboceg
(16-03-2008)
Rozmiar: 530.21 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/16-03-2008/re-2041873c152e7b6887e9eb9ac1af47999ffe3a71.jpgMicros
oft Windows Longhorn build 3683 z crackiem.Galeria -
http://winbeta.pl/dl/longhorn3683a.htmP?yta nie jest bootowalna, wi?c trzeba instalowa? z
poziomu Windowsa.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Kaspersky Internet Security v7.0.2.407 [ENG] [key]
 • *
Dodał: seboceg
(16-03-2008)
Rozmiar: 31.13 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/bfbfcc4f99901c11c7caceda2dc56c4c9c2e3530.jpgPakiet zapewnia
kompleksow? ochron? komputerów PC przed wszelkimi rodzajami zagro?e?. Oparty jest o
program antywirusowy Kaspersky Anti-Virus 7.0. Wyposa?ony jest równie? w osobist? zapor?
ogniow?. U?ytkownicy laptopów mog? definiowa? odr?bne tryby pracy zapory dla ró?nych
sieci - Internet, sie? lokalna oraz sie? zaufana. Program pozwala tak?e na prac? w "trybie
ukrycia", w którym komputer u?ytkownika b?dzie ca?kowicie niewidoczny w sieci. Nad poczt?
czuwa filtr antyspamowy. Pakiet zosta? równie? wyposa?ony w nowy modu? kontroli
rodzicielskiej. Dzi?ki systemowi analizy lingwistycznej oraz mo?liwo?ci wykorzystywania
czarnych list modu? ten pozwala rodzicom na kontrolowanie poczyna? swoich pociech w Sieci.
Produkt posiada tak?e now? funkcj? pozwalaj?c? na ochron? poufnych danych u?ytkownika
(adresów e-mail, hase?, informacji o kartach kredytowych itp.) przed kradzie??.Najnowsza
wersja!!!key-i jest multum!!! do wyboru do koloru:)Dzia?a na Vi?cie!

[Zobacz cały opis]