MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Najnowsze wstawki w serwisie darmowy-torrent.pl

Jesteś w kategorii: PROGRAMY. Wybierz podkategorie

Torrent: LabVIEW 8.2 Linux [ENG] [i386]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 350.71 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

?rodowisko programistyczne stworzone przez National Instruments. U?ywany w nim graficzny
j?zyk programowania nosi nazw? "G". Pierwsza wersja LabVIEW powsta?a w 1986 roku i by?a
dedykowana dla komputerów Macintosh. Dopiero w roku 1992 pojawi?y si? wersja dla
systemów Sun oraz Windows. Rok pó?niej LabVIEW by?o ju? rozwijane równolegle dla wielu
platform. Od tego czasu powsta?o wiele wersji, a? do wersji LabVIEW 8.5, która zosta?a
zaprezentowana jesieni? 2007 roku.?rodowisko to od samego pocz?tki prezentowa?o odmienne
podej?cie do sposobu tworzenia programu. Tworzenie programu polega w nim na ??czeniu
ró?nych graficznych ikon, z których ka?da odpowiada za wykonywanie ró?nych funkcji.
Wykonywanie programu nie jest w tym przypadku realizowane poprzez wykonywanie
poszczególnych linii kodu, poniewa? takowe nie wyst?puj?. Program sk?ada si? z
po??czonych ze sob? ikon a wykonywanie programu determinuje przep?yw danych pomi?dzy tymi
ikonami. Ka?da funkcja (w postaci odpowiedniej ikony) posiada odpowiednie po??czenia na
wej?ciu odpowiadaj?ce za wprowadzanie danych wej?ciowych do funkcji oraz po??czenia na
wyj?ciu, którymi s? wyprowadzane dane wyj?ciowe z funkcji. W?a?nie taki przep?yw
informacji powoduje, i? operacje i funkcje s? wykonywane w odpowiedniej kolejno?ci.
Autorzy ?rodowiska dedykowali je od samego pocz?tku dla in?ynierów i naukowców, którzy
w?a?nie w ten sposób rozwi?zuj? problemy. Dlatego te? uznali, ?e w?a?nie takie podej?cie
do programowania b?dzie najbardziej naturalne dla osób, które b?d? u?ywa?y
LabVIEW.?rodowisko to posiada wiele funkcji wbudowanych i dedykowanych do komunikacji z
wieloma urz?dzeniami za pomoc? wielu ró?nych interfejsów (GPIB, RS-232, IrDA, Bluetooth,
Ethernet, itd.). LabVIEW udost?pnia równie? ponad 400 ró?nych funkcji matematycznych,
funkcje do przedstawiania danych. itd.Mo?liwo?ci, jakie posiada LabVIEW, zdecydowa?y o
tym, i? jest to ?rodowisko, które bardzo cz?sto jest wykorzystywane w o?rodkach

[Zobacz cały opis]

Torrent: Debian Etch (4. 0r3) [DVD1] [i386]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 4.37 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

http://ex-torrent.pl/_upload/2008-02-28/80e5b0e80a859d16a1d13b4891659e2bf748d139.jpgDebian
- projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux realizowany przez ochotników
na ca?ym ?wiecie. Wewn?trz Debiana istniej? równie? projekty, maj?ce na celu stworzenie
dystrybucji systemu GNU/Hurd, BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platform?
Windows.Debian cieszy si? opini? stabilnego systemu o wysokiej jako?ci i ?atwego do
aktualizacji. Jest jednak cz?sto krytykowany za zbyt rzadkie wydania wersji
stabilnych.[dla laików - wersja 32 bitowa]Aktualna wersja Debiana - wydana 17 lutego
2008r.Wiem, ?e wielu si? nie przyda, ale mo?e kto? zassa. Ja przeszed?em z Slackware 12 i
musia?em zassysa? wszystkie 3 dvd, wi?c mo?e kto? te? skorzysta. Torrent tak szybko nie
zginie bo jest ze strony dystrybucji. Dla leniwych wystawiam na ETSa. Pozostaje mi tylko
?yczy? wysokich transferów.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Debian Etch (4. 0r3) [DVD2] [i386]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 4.37 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

http://ex-torrent.pl/_upload/2008-02-28/d9255c51eb1abf833b1cfb09e7e03c69bb93afd8.jpgDebian
- projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux realizowany przez ochotników
na ca?ym ?wiecie. Wewn?trz Debiana istniej? równie? projekty, maj?ce na celu stworzenie
dystrybucji systemu GNU/Hurd, BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platform?
Windows.Debian cieszy si? opini? stabilnego systemu o wysokiej jako?ci i ?atwego do
aktualizacji. Jest jednak cz?sto krytykowany za zbyt rzadkie wydania wersji
stabilnych.[dla laików - wersja 32 bitowa]Aktualna wersja Debiana - wydana 17 lutego
2008r.Wiem, ?e wielu si? nie przyda, ale mo?e kto? zassa. Ja przeszed?em z Slackware 12 i
musia?em zassysa? wszystkie 3 dvd, wi?c mo?e kto? te? skorzysta. Torrent tak szybko nie
zginie bo jest ze strony dystrybucji. Dla leniwych wystawiam na ETSa. Pozostaje mi tylko
?yczy? wysokich transferów.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Debian Etch (4. 0r3) [DVD3] [i386]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 4.12 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

http://ex-torrent.pl/_upload/2008-02-28/86de6b35381d8d71a8be61640d05887c24e1189f.jpgDebian
- projekt wolnej dystrybucji systemu operacyjnego GNU/Linux realizowany przez ochotników
na ca?ym ?wiecie. Wewn?trz Debiana istniej? równie? projekty, maj?ce na celu stworzenie
dystrybucji systemu GNU/Hurd, BSD a nawet dystrybucji wolnego oprogramowania na platform?
Windows.Debian cieszy si? opini? stabilnego systemu o wysokiej jako?ci i ?atwego do
aktualizacji. Jest jednak cz?sto krytykowany za zbyt rzadkie wydania wersji
stabilnych.[dla laików - wersja 32 bitowa]Aktualna wersja Debiana - wydana 17 lutego
2008r.Wiem, ?e wielu si? nie przyda, ale mo?e kto? zassa. Ja przeszed?em z Slackware 12 i
musia?em zassysa? wszystkie 3 dvd, wi?c mo?e kto? te? skorzysta. Torrent tak szybko nie
zginie bo jest ze strony dystrybucji. Dla leniwych wystawiam na ETSa. Pozostaje mi tylko
?yczy? wysokich transferów.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Foxit.PDF.Editor.v1.5.2722 full
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 3.02 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Ztntq-KaBaBtSM:http://www.lifehack.org/wp-content/file
s/2007/03/20070307-foxit.JPGFoxit PDF Editor umo?liwia edycj? dokumentów PDF w taki sam
sposób jaki znamy z popularnych edytorów tekstowych. aplikacja pozwala na dowoln?
manipulacj? zawarto?ci? dokumentów, od zmiany czcionki czy edycji obiektów graficznych
a? po szyfrowanie plików.The first and still the only REAL editor for PDF files, allows
you to easily and efficiently change contents in any existing PDF files.Have you ever
faced one of the following challenges? * You are ready to print out a PDF file, and
suddenly find some typos. * You want to fill out a PDF form electronically, but realize
it is non-fillable. * You receive a PDF file from your colleague and want to make some
changes before forwarding it to others. * You want to consolidate several PDF report
files into a single PDF document.Now, with Foxit PDF Editor, you can easily meet the above
challenges. Foxit PDF Editor is the only real PDF editor. Unlike other so-called "PDF
Editor", which only works with notes or limited page contents, Foxit PDF Editor allows you
to modify any page contents within any PDF document. You can select, insert, change,
remove, rotate, copy and paste texts, images and graphics. You can insert, import, delete
pages or design page layout. After you finish editing, you can print out the result PDF
file or save it to overwrite the original file or create a new file. To find out more
details about the actions Foxit Editor enables you to perform on a PDF file, please click
on the following links: * Open, View and Save PDF Files * Insert, Remove and Modify
PDF Pages * Select, Modify and Delete Page ObjectsKey Benefits * Modifies any contents
of any PDF file * Edits document intuitively, in a what-you-see-is-what-you-get way *
Requires no inside knowledge of PDF file format * Displays PDF file fast and perfectly
* Presents a simple and neat user interface * Packs in a small downloadable package *

[Zobacz cały opis]

Torrent: Power Data Recovery Pro v4.1.1
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 1.58 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Power Data Recovery Pro
v4.1.1------------------------------http://i17.tinypic.com/6d038s4.jpgPower Data Recovery
is a powerful data recovery software developed by MT Solution Ltd. Since the first release
of version 1.0 in 2003 we have had many happy customers around the world. It is one of the
fastest and most effective programs of the data recovery software. Power Data Recovery is
becoming the first choice when you need data recovery software to help you recover your
lost data.Power Data Recovery is a read-only File Recovery Software and Data Recovery
Software. Power data recovery software could help you recover all your data no matter the
data is lost by accidental deletion, format, re-partition, system crash or virus attack.
Power data recovery is able to scan your device sector by sector to recover what ever left
on your device.Power Data Recovery provide deep scan module which can scan and analyze raw
data format including Microsoft Office files, digital graphics/pictures, audio/video
files. Please visit deep scan page for complete raw file format list.Feature
overviewRecover data after accidental deletionRecover data after an accidental
formatRecover data from an inaccessible volume (logical drive)Recover data after FAT
corruptionRecover data after repartition (fdisk)Recover data from a crashed physical
deviceRecover data after an MBR corruptionRecover data from a hard disk drive, camera
card, USB drive, Zip, floppy diskRecover data for any error except physical damageKey
FeaturesSupports FAT 12/16/32Supports NTFSSupports NTFS compressed and encrypted
filesSupports Dynamic Volume including Simple Volume, Spanned Volume, Stripe Volume,
Mirror Volume and Raid Volume.Supports RAW data recoveryBuilt-in preview functionBuilt-in
resume recovery functionBuilt-in Recovery Wizard

[Zobacz cały opis]

Torrent: Winamp 5.5 PRO 10th Anniversary Edition [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 8.35 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/a0a81327e449a42a8d99c30cf5a17a0b8273b42d.jpgWinamp 5.5 to
najnowsza edycja odtwarzacza plików audio i wideo ciesz?cego si? ogromn? popularno?ci?
w?ród u?ytkowników na ca?ym ?wiecie. Aplikacja oferuje szereg przydatnych funkcji,
w?ród których znajdziemy m. in. mo?liwo?? zgrywania p?yt AudioCD do wielu formatów
(aacPlus, AAC, WMA, MP3), opcj? nagrywania p?yt CD, odtwarzania radia internetowego czy
stacji telewizyjnych. W edycji 5.5 autorzy przebudowali ca?kowicie interfejs aplikacji,
dodali wsparcie dla wielu urz?dze? przeno?nych w tym iPod, zaimplementowali narz?dzie
Winamp Toolbar pozwalaj?ce na przej?cie kontroli nad odtwarzaczem z poziomu przegl?darki
internetowej i znacznie wi?cej.W najnowszym wydaniu wprowadzono nowoczesny interfejs,
nawi?zuj?cy do Visty.Ciekawostk? jest równie? wprowadzenie specjalnej przegl?darki
internetowej Bento Browser, która umo?liwia wyszukiwanie list odtwarzania w Sieci,
tworzenie linków do blogów czy wyszukiwanie informacji na temat artystów..Od wersji 5.5
Winamp jest ju? z polskoj?zycznym interfejsem.Wersja odtwarzacza ??cz?cego zalety serii
oznaczonej numerem 2 i niezbyt udanej, cho? zawieraj?cej wiele ciekawych funkcji wersji 3.
Program na standardowej skórce dzia?a tak samo szybko jak Winamp 2, umo?liwia zgrywanie i
wypalanie p?yt. Oprócz plików d?wi?kowych Winamp obs?uguje pliki wideo i umo?liwia
korzystanie z internetowych stacji radiowych oraz telewizyjnych w opracowanym przez
Nullsoft formacie NSV.Screen:
http://blog.espadas.com.mx/wp-content/uploads/2007/10/winamp.jpg

[Zobacz cały opis]

Torrent: WINAMP v5.52 PRO [PL] [+keymaker]
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 8.96 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/d567ae19bac4f2a09ffb6471932b773079c1b499.jpgWinamp 5.5 to
najnowsza edycja odtwarzacza plików audio i wideo ciesz?cego si? ogromn? popularno?ci?
w?ród u?ytkowników na ca?ym ?wiecie. Aplikacja oferuje szereg przydatnych funkcji,
w?ród których znajdziemy m. in. mo?liwo?? zgrywania p?yt AudioCD do wielu formatów
(aacPlus, AAC, WMA, MP3), opcj? nagrywania p?yt CD, odtwarzania radia internetowego czy
stacji telewizyjnych. W edycji 5.5 autorzy przebudowali ca?kowicie interfejs aplikacji,
dodali wsparcie dla wielu urz?dze? przeno?nych w tym iPod, zaimplementowali narz?dzie
Winamp Toolbar pozwalaj?ce na przej?cie kontroli nad odtwarzaczem z poziomu przegl?darki
internetowej i znacznie wi?cej.Niektóre cechy Winampa:- Odtwarza pliki audio: MP3, OGG,
AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI i inne- Odtwarza pliki video: AVI,ASF,MPEG,NSV- Wsparcie
skórek przeznaczonych do Winampa 1.x/2.x/2.9x i 3- Nowe i "klasyczne" skórki- Bogata
biblioteka utworów- Wspiera odtwarzanie radia i tv, baza kilkuset bezp?atnych stacji-
Wsparcie nagrywania CD (ograniczone do 2x w wersji bezp?atnej)- Rozbudowane formatowanie
nag?ówków- Wsparcie odtwarzania AAC i VP6 w NSV- Wtyczka nowego procesora dzwi?ku DSP-
Optymalizacja programuDodatki w wersji Pro- Ripowanie w pe?nej pr?dko?ci- AAC do MP3-
Nagrywanie CD do 48xWersja: 5.5.2.1800

[Zobacz cały opis]

Torrent: AVS Video Tools 5. 5. 1. 715 en
 • *
Dodał: seboceg
(12-03-2008)
Rozmiar: 46.12 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://ex-torrent.pl/_upload/2008-03-12/6faca50d88e038fc7423d5d503ced76e3d50ad14.jpgAVS
Video Tools to zestaw sze?ciu narz?dzi do obróbki video w jednym pakiecie. Obs?uguje
wszystkie podstawowe formaty. Za pomoca tego programu mo?esz mi?dzy innymi: -
konwertowanie pomi?dzy wszystkimi popularnymi formatami - masz mo?liwo?? wyci?cia zb?dnego
kawa?ka filmu - mo?esz stworzy? film DVD lub SVCD - stworzenie animacji FLASH an podstawie
filmu.#System:98,Me,2000,XP,2003,NT#Producent:Online Media Technologies#Nazwa:AVS Video
Tools 5.5.1.715 en#Rozmiar:46110 kB

[Zobacz cały opis]

Torrent: DirectX 10 dla Windows XP
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 5.56 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/11-03-2008/re-00ffe19af26818f39c0a173caa296ce393415d72.jpgjest
to DirectX 10 dla Windows XP !! sprawdzony u siebie i dzia?a :)) w paczce s? screeny :)
wystarczy zainstalowwac i czieszyc sie mo?liwo?ciami DX 10 na starym poczciwym XP :)) p.s.
niewiem co do innych wersji ale na XP Pro dzi?a bez za?utów :)) pozdrawaiam i ?ycze
wysokich transwerów

[Zobacz cały opis]

Torrent: Radiotracker 4. 1. 36. 0
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 46.07 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

rogram RadioTracker jest bardzo ciekaw? propozycja dla melomanów kolekcjonuj?cychutwory
muzyczne. Program posiada baz? oko?o 15.000 internetowych stacji radiowych.RadioTracker
automatycznie nagrywa stream z radia oraz zapisuje bezpo?rednio doformatu MP3. Zgodnie z
zapewnieniami autorów program jest w pe?ni legalny.RadioTracker potrafi równie? tworzy?
dzwonki do telefonów komórkowych.Wi?c mog? go godnie poleci?Wymagania systemowe:-
Windows 2000/XP,Vista- 1GHz CPU,- 128MB RAM,- 300MB wolnego miejsca na dysku lub 50MB w
wersji portable :)...SMACZNEGO...

[Zobacz cały opis]

Torrent: Vista Manager 1. 4. 5 [ENG] [KeyGen]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 10.90 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Narz?dzie systemowe pomagaj?ce zoptymalizowa? i nieco usprawni? najnowszy Windows Vista.
Program wy?wietla informacje o zainstalowanym sprz?cie, uruchomionych procesach;
optymalizuje uruchamianie i zamykanie systemu, dzi?ki czemu skracany jest czas pomi?dzy
wydaniem polecenia a reakcj? komputera. Ponadto w aplikacji znalaz? si? modu? czyszcz?cy,
który usuwa niepotrzebne pliki lub duplikaty, które zajmuj? miejsce na dysku twardym.
Tradycyjnie producent przygotowa? modu? czyszczenia rejestru, który dba o prawid?owo??
skrótów, wpisów i automatycznie naprawia napotkane problemy. Dodatkowo optymalizuje
rejestr poprzez prawid?owe u?o?enie jego elementów (defragmentacja rejestru).

[Zobacz cały opis]

Torrent: Nod32 Antivirus 3. 0. 621 + nowy FiX 2. 0
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 16.33 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

ESET NOD32 Antivirus 3.0 jest najnowsz? wersj? dobrze znanego na rynku systemu
antywirusowego. Rozwi?zania firmy ESET dzi?ki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej
inteligencji potrafi? samodzielnie wykry? i zablokowa? zupe?nie nowe zagro?enia usi?uj?ce
zaatakowa? Twój komputer. Ochrona realizowana jest z wykorzystaniem ThreatSense –
technologii znanej milionom u?ytkowników korzystaj?cych z programu ESET NOD32
Antivirus.FIX DZIA?A TYLKO Z ANGIELSK? WERSJ? Nod32 Antivirus 3.0.621

[Zobacz cały opis]

Torrent: Restorator 2007 v3.7.1709 [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 3.35 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/5093baea3fde56e44ccf06e97b1a950a9774fba3.jpgRestorator 2007
Resource Editor umo?liwia szybk? edycj? zasobów plików EXE, DLL, SYS, MSSTYLES, CPL,
OCX, ACM, AX, DPL, BPL i SCR. Narz?dzie jest wykorzystywany przewa?nie do tworzenia
t?umacze? oraz wprowadzania kosmetycznych zmian w wygl?d aplikacji. Jest to mo?liwe dzi?ki
opcj? odpowiedzialnym za usuwanie z, czy dodawanie do plików takich elementów jak tekst,
obrazki, ikonki, d?wi?ki, pliki wideo, numery wersji, okienka czy menu w prawie wszystkich
dost?pnych na rynku aplikacjach. Aplikacja umo?liwia dodatkowo tworzenie prostych pachy,
które za po?rednictwem kilku klikni?? mog? zainstalowa? wprowadzone zmiany w pliku
zasobów na dowolnej kopii programu. Ciekaw? opcj? programu jest mo?liwo?? podejrzenia
wykorzystywanych komponentów przez autorów niektórych oprogramowa?. Na uwag? zas?uguje
równie? edytor okienek, który jest bardzo przejrzysty i prosty w obs?udze.Jest to w
pelni dzialajaca wersja!! Sam potrzebowalem jej pilnie i wiem jak ciezko jest znalezc w
pelni dzialajaca wersje, wiec zamieszczam.Instalacja:1. Zainstaluj2. Uzyj Patcha3. Uzyj
Keygena

[Zobacz cały opis]

Torrent: ESET Smart Security v3.0.642 [PL] [FIX]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 16.02 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

ESET NOD32 Antivirus 3.0 jest najnowsz? wersj? dobrze znanego na rynku systemu
antywirusowego. Rozwi?zania firmy ESET dzi?ki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej
inteligencji potrafi? samodzielnie wykry? i zablokowa? zupe?nie nowe zagro?enia usi?uj?ce
zaatakowa? Twój komputer. Ochrona realizowana jest z wykorzystaniem ThreatSense –
technologii znanej milionom u?ytkowników korzystaj?cych z programu ESET NOD32
Antivirus.Zainstalowa? (nie wprowadza? u?ytkownika i has?a)Po zainstalowaniu uruchomi?
TNOD-U&P.exe, odczeka? chwil? (pobierze co trzeba), wej?? do programu i aktualizowa?.Za
ka?dym razem je?li b?dzie si? "plu?" ?e login i has?o z?e to uruchomi? TNOD-U&P.exe,
odczeka? chwil? (pobierze co trzeba),wej?? do programu i aktualizowa?.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Nawigator Mapa Europy wersja 3[1].0.0
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 469.75 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/06bc603ac3a4302129e95ba0667054562fe6bac3.jpgjest to mapa
cyfrowa europy Emapa dostarcza profesjonalne oprogramowanie oparte na bardzo
dokladnychmapach cyfrowych. Efektem ponad 10 lat doswiadczen sa wydajne, tanie i prostew
obsludze rozwiazania dla branz, w których istotna jest informacja przestrzenna.Zasób
cyfrowych danych kartograficznych Emapy obejmuje:* mape Polski w skali zawierajaca siec
dróg (do dróg gruntowych wlacznie), okolo 50.000 miejscowosci, linie i stacje kolejowe,
lasy i tereny zielone, siec rzek i jezior, podzial administracyjny, parki narodowe i
krajobrazowe, punkty wys.* zintegrowane z mapa Polski adresowe plany 500 najwiekszych
miast zawierajace siec ulic, numeracje porzadkowa budynków dla przecznic, lokalizacje
ponad 100.000 obiektów uzytecznosci publicznej, tereny zielone, sportowe i przemyslowe i
itd.* mape Europy w skali 1:500.000 (z uszczególo-wiona mapa Polski), zawierajaca siec
dróg i kolei w kilku kategoriach, ponad 100.000 miejscowosci, rzeki i jeziora, podzial
polityczny itd.* mape swiata w skali 1:1.000.000 (z uszczególo-wiona mapa Europy),
zawierajaca mape wysokosci npm, siec dróg i kolei w kilku kategoriach, ponad 300.000
miejscowosci, rzeki i jeziora, podzial polityczny itd.y pliki sa w formacie rar po
rozpakowaniu nalezy wypalic na plytke haslo do rara to znane.fora.pl

[Zobacz cały opis]

Torrent: AutoMapa 4.1.2 PL
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 113.35 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/0c4aceeb380f43d4f053cf47b7ffba6c517f9fb9.jpgJest to kompletna
AutoMapa 4.1.2 z map? Polski dzia?aj?ca na PC i urz?dzeniach Pocket PC.AutoMapa umo?liwia
z niespotykan? dot?d precyzj? nawigacj? po drogach Polski i ca?ej Europy. Zawarta w
systemie cyfrowa Mapa Polski jako jedyna na rynku zawiera kszta?ty poszczególnych
budynków i ich dok?adne punktowe adresy. Dzi?ki temu AutoMapa prowadzi dos?ownie "od
drzwi do drzwi".Nie pisa?: CZY B?DZIE DZIA?A? NA...Zainteresowanych odsy?am na
www.automapa.plInstrukcja:1. rozpakuj archiwum rar2. uruchom setup3. przy instalacji nie
zaznaczaj instalowania map4. po instalacji skopiuj katalog Polska do zainstalowanej
AutoMapy5. ciesz si? z zainstalowanej AutoMapyNie potrzeba ?adnego Cracka. Wersja
instalacyjna ju? scrackowana.

[Zobacz cały opis]

Torrent: NOD32 3.0.642 [PL] [FIX]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 17.54 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/510c7ecf1a46c511f4373141ae61167337569f8b.jpgESET NOD32
Antivirus 3.0 jest najnowsz? wersj? dobrze znanego na rynku systemu antywirusowego.
Rozwi?zania firmy ESET dzi?ki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji potrafi?
samodzielnie wykry? i zablokowa? zupe?nie nowe zagro?enia usi?uj?ce zaatakowa? Twój
komputer. Ochrona realizowana jest z wykorzystaniem ThreatSense – technologii znanej
milionom u?ytkowników korzystaj?cych z programu ESET NOD32 Antivirus.Jak dla mnie i wielu
milionów u?ytkowników na ca?ym ?wiecie jest to najlepszy antivirus!!!Info:W torrencie
znajduje sie instrukcja, dzia?aj?cy fix, NOD32 3.0.642 i screen z NOD32 z mojego
komputera.Dla tych co wol? najpierw zobaczy? a pó?niej ?ci?gn?? tutaj jest ten sam screen
co w torrencie http://www.vpx.pl/grafika,129467.html

[Zobacz cały opis]

Torrent: Windows Vista Ultimate Ultra Lite 32 Bit [PL] [.iso]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 696.74 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/a6c94287947b82e13c763ce0afc811b80809f5b5.jpgWindows Vista
Ultimate Ultra Lite 32 Bit mojego autorstwa ze zintegrowanym service packiem 1 -
kompilacja 6.0.6001.18000. Aktywator i serial w pliku obrazu. System stabilny i wiele
mniej wymagaj?cy od zwyk?ej wersji Visty. U?ywam od tygodnia i dzia?a znakomicie. Nic nie
dodawa?em. Klucz nie jest wpisany. Startuje z p?yty. Obraz spakowany do postaci archiwum
samo rozpakowuj?cego si? - st?d plik .exe. Po wypakowaniu wa?y 773 MB. Seeduj? do trzech
pe?nych - max 24 KBLista usuni?tych elementów - log z vlite:[Components];# Accessories
#AccessibilityMobility CenterSnipping ToolSpeech SupportWelcome CenterWindows Sidebar and
Gadgets;# Drivers #Display adaptersDiva ServerEthernet network
adaptersModemsPrinters-ApolloPrinters-BrotherPrinters-CanonPrinters-CitizenPrinters-DellPr
inters-DiconixPrinters-EpsonPrinters-Fuji XeroxPrinters-FujitsuPrinters-Generic
printerPrinters-GestetnerPrinters-HPPrinters-IBMPrinters-InfotecPrinters-KonicaPrinters-Ko
nica MinoltaPrinters-Kyocera
MitaPrinters-LanierPrinters-LexmarkPrinters-MinoltaPrinters-Minolta-QMSPrinters-NECPrinter
s-NRGPrinters-OcePrinters-OkiPrinters-OkidataPrinters-OlivettiPrinters-PanasonicPrinters-Q
MSPrinters-RicohPrinters-SamsungPrinters-SavinPrinters-SeikoshaPrinters-SharpPrinters-Sony
Printers-StarPrinters-TallyPrinters-TektronixPrinters-Wipro
ePeripheralsPrinters-XeroxQLogic Fibre Channel AdapterScannersSound controllersStorage
controllers-AdaptecStorage controllers-ElxstorStorage controllers-Hewlett-PackardStorage
controllers-IBM ServeRAIDStorage controllers-ICP vortexStorage controllers-IntelStorage
controllers-ITEStorage controllers-LSI LogicStorage controllers-MegaRAIDStorage
controllers-nVidiaStorage controllers-PromiseStorage controllers-SiSStorage
controllers-ULiStorage controllers-Via;# Games #Game ExplorerInbox GamesPremium Inbox

[Zobacz cały opis]

Torrent: WinXP Serwice Pack 3 - Spolszczenie full
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 93.88 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/b69c07696487990bd1fd6b96a99ac4c9fa122623.jpgSpolszczenie do
WinXP Serwice Pack 3.1.Zainstaluj2.Zresetuj komputer.3.Wejd? w panel
sterowania=====>>opcje regionalne i j?zykowe====>> i zmie? j?zyk na polski.4.Masz Windows
XP SP3 po polsku.UWAGA!!!SPOLSZCZENIE NIE DZIA?A NA WINDOWS XP HOME EDITION!!! DZIA?A NA
PROFESSIONAL!!!

[Zobacz cały opis]