MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Najnowsze wstawki w serwisie darmowy-torrent.pl

Jesteś w kategorii: PROGRAMY. Wybierz podkategorie

Torrent: Windows Vista International (64 bit) 4w1 SP1 RTM [PL][DVD][.iso]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 4.02 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/9ba7b83f612c42b077894013a3fef1f63a103ccb.jpgWindows Vista
UltimateNajbardziej kompletne wydanie systemu Windows Vista zapewniaj?ce potrzebn? w pracy
moc, zabezpieczenia i funkcje mobilne oraz wszystkie funkcje zwi?zane z rozrywk?, bez
których nie jest mo?liwa dobra zabawaNajlepszy wybór dla firmy — teraz i w
przysz?o?ciJe?li szukasz kompleksowego rozwi?zania, które zaspokoi wszystkie potrzeby,
pozwalaj?c na przyk?ad p?ynnie przechodzi? od pracy do zabawy, to Windows Vista Ultimate
stanowi odpowiedni wybór. To wydanie systemu Windows Vista w ramach pojedynczego produktu
oferuje zaawansowan? infrastruktur? dla firm, funkcje mobilnej produktywno?ci i doskona?ej
jako?ci domow? rozrywk? cyfrow?.System Windows Vista Ultimate wyposa?ony jest we wszystkie
funkcje wydania Windows Vista Home Premium, w tym programy Windows Media Center, Windows
Movie Maker z obs?ug? standardu HD oraz Windows DVD Maker. Oferuje on tak?e funkcje
wydania Windows Vista Business, takie jak obs?uga sieci firmowych, scentralizowane
narz?dzia zarz?dzania oraz zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych. Ponadto system
Windows Vista Ultimate jest wyposa?ony we wszystkie nowe funkcje zabezpiecze? i ochrony
danych, dzi?ki którym Windows Vista wyznacza zupe?nie now? jako?? w dziedzinie
niezawodno?ci.Windows Vista Ultimate oferuje tak?e obs?ug? wszystkich nowych funkcji
mobilnych systemów Windows Vista, w tym technologi? Windows Tablet i technologie Touch,
technologi? Windows SideShow, Centrum mobilno?ci w systemie Windows i innych nowych,
zaawansowanych funkcji mobilnych.Windows Vista Ultimate jest jedynym rozwi?zaniem dla
u?ytkowników potrzebuj?cych pojedynczego komputera, który spe?ni ich wszystkie wymagania
zwi?zane z prac?, podró?ami i rozrywk?, lub chc?cych po prostu mie? pewno??, ?e
korzystaj? z najlepszych produktów.* Wersja 64 Bitowa* Service Pack Zin

[Zobacz cały opis]

Torrent: Office 2007 Enterprise [PL] [.iso]
 • *
Dodał: seboceg
(11-03-2008)
Rozmiar: 547.08 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/474d351b7a7ad40c17445a3674db5ed30b9bffb2.jpgJeden z
najpopularniejszych pakietów biurowych na ?wiecie w najbardziej rozbudowanej wersji.
Office 2007 posiada ca?kowicie zmieniony interfejs u?ytkownika, dzi?ki któremu mo?esz
du?o szybciej i ?atwiej uzyska? dost?p do potrzebnych narz?dzi. W sk?ad pakietu wchodz?
nast?puj?ce programy:- MS Word 2007;- MS Excel 2007;- MS Access 2007;- MS Outlook 2007;-
MS Groove 2007;- MS InfoPath 2007;- MS OneNote 2007;- MS PowerPoint 2007;- MS Publisher
2007.

[Zobacz cały opis]

Torrent: CyberLink PowerDirector 6.00.1731b Deluxe [MultiLang] [ALiEN]
 • *
Dodał: seboceg
(10-03-2008)
Rozmiar: 417.59 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://ft.net.pl/torrents/images/04-03-2008/img_1295bd756f5e314d6ebbfecb8046bf3da0adce55.j
pg# Info:Producent: CyberLink CorporationData opublikowania: 2007.08.27System operacyjny:
MS Windows 2000/XP# Opis:Bardzo ciekawy program do cyfrowej eydcji video autorstwa, znanej
m.in. z PowerDVD, firmy CyberLink. Umo?liwia dokonanie kompletnego procesu produkcji i
monta?u filmu - od przechwytywania obrazu z dowolnego ?ród?a, przez edycj? audio i wideo,
po authoring i nagranie p?yty Video-CD (VCD) lub DVD. Nowa wersja PowerDirector Pro
oferuje zmieniony interfejs, obs?uguje wi?ksz? ilo?? formatów oraz wed?ug zapewnie?
producenta program jest szybsza i oferuje wy?sz? jako?? wideo.Wi?cej na:
http://www.gocyberlink.com/

[Zobacz cały opis]

Torrent: Babylon_Pro_7.0.3.11.rar
 • *
Dodał: seboceg
(10-03-2008)
Rozmiar: 18.41 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

T?UMACZY NA WIELE J?ZYKÓW, W TYM NA POLSKI.Doskona?y i ?atwy w obs?udze (one-click)
dodatek do internetowej przegl?darki. Udost?pnia internetowe zasobyzgromadzone w ramach
systemu Babylon. Idea systemu polega na zbieraniu informacji na temat witryn
edukacyjnych,internetowych encyklopedii lub serwisów tematycznych na ca?ym ?wiecie i
udost?pnieniu ich zasobów z jednego ?ród?a.Szczególnie pomocny przy pracy nad tekstem -
potrafi t?umaczy? na wiele j?zyków (dost?p do kilkuset najró?niejszych
s?owników),podpowiada synonimy i wyszukuje definicje poj?? i terminów naukowych. Oferuje
informacje na temat aktualnych kursów walut(automatyczna aktualizacja przy ka?dym
po??czeniu z Internetem) oraz umo?liwia przeliczanie jednostek miar.Dodatkowo u?ytkownik
otrzymuje dost?p do wielu serwisów informacyjnych np. sportowych lub z prognozami
pogody.Platforma systemowa: Windows 95/98/ME/NT/2000/XPProducent/dystrybutor: Babylon Ltd.

[Zobacz cały opis]

Torrent: GoodPlayer 3.9 [ PL ]
 • *
Dodał: seboceg
(09-03-2008)
Rozmiar: 2.78 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://www.goodplayer.pl/1g.pngGoodplayer to program do ogl?dania filmów, dvd, plików
graficznych i s?uchania muzyki. Program umo?liwia odtwarzanie wielu formatów
plików:Wideo (avi, mpg, mpeg, dat, rm, rmvb, wmv, mov, asf, mpa, mpe, m1v, mp4, mkv, mka,
qt, m2p, mp2v, mpv2, 3g2, 3gp, vid, divx, ogm),Muzyczne (mp1, mp2, mp3, wav, wma, mid,
midi, rmi, aif, aiff, kar, cel, mpc, m4a, au),Graficzne (gif, jpg, jpeg, jpe, bmp, wmf,
png, psd, tga, tif, dib, jfif),DVD (vob, ifo)Flash: animacje, filmiki i gry ( swf
),Dokumenty( htm, html, txt, pdf )Inne mo?liwosci programu:GoodPlayer ma mo?liwo??
czytania napisów przez LEKTORA (unispiker).Posiada korekcje barwy: jasno??, gamma,
kontrast, odcie?, nasycenie, ma wbudowany aparat w którym mo?na wpisa? rozmiar zdj?cia
(wysoko??, szeroko??), pozostawi? oryginalny lub oryginalny x 2.Pliki automatycznie s?
numerowane i wrzucane do folderu FOTKI.Posiada Edytor Tagów (mp3), artysta, tytu? itd.W
edytorze mo?emy zmieni? tak?e nazw? pliku i przenie?? plik do oddzielnego folderu
(dotyczy to ka?dego pliku).Gdy program jest uruchomiony a kliknie si? plik skojarzony z
nim zostanie odtworzony jak w Winampie.Dzi?ki funkcji inteligentne napisy zd??ysz
przeczyta? wszystkie napisy.Ma mo?liwo?? ustawienia klatek w filmie je?li np. macie film o
rozszerzeniu rmvb lub film co ma 25 klatek, a napisy dopasowane s? do wersji
23,9.Dodatkowe funkcje:- system skórek- funkcja przeci?gni i opu??- hurtowa zmiana nazwy
plików (Edytor Tagów)- katalog filmów- ??czenie plików np. mp3, mpg- zamykator (
zamykanie, otwieranie programów o ustalonej godzinie)- mo?liwo?? tworzenia rozdzia?ów
filmów, plików muzycznych i dvd- pami?ta ostatni? pozycje filmu lub utworu który
przekracza 100 Mb- pami?ta ostatni? pozycje filmu dvd- pami?ta do 15 ostatnio otwartych
plików- czyszczenie histori (ostatnio otwartych plików)- wy??czenie komputera po filmie-
wy??czenie monitora po filmie- wy??cznik czasowy komputera- wy??cznik czasowy monitora-

[Zobacz cały opis]

Torrent: English Translator XT 1.02 [PL]
 • *
Dodał: seboceg
(09-03-2008)
Rozmiar: 33.12 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

English Translator XT 1.02 (CMA)
[RIP]http://torrenty.org/timages/0b74b43e9a8f93ad62c07ef38cf6e0f7822a1b34.jpgEnglish
Translator XT to program t?umacz?cy w pe?ni kontekstowo. Jednoczesne wykorzystanie analizy
sk?adniowej zda?, analizy semantyki poszczególnych wyrazów (w kontek?cie znacze?
wyrazów s?siaduj?cych) i najnowszych algorytmów transferu gramatyki to
najnowocze?niejsza metoda komputerowego t?umaczenia kontekstowego.* Najnowszy silnik
t?umacz?cy kontekstowo, wykorzystuj?cy analiz? sk?adniow? zda?, transfer gramatyki i
analiz? semantyczn? s?ownictwa* T?umaczenie automatyczne i r?czne w pe?ni zachowuj?ce
formatowanie dokumentów ?ród?owych.* Pe?na integracja z programami biurowymi pakietu MS
Office. T?umaczenie poczty, dokumentów Word i arkuszy Excel.* Pe?na integracja z
przegl?darkami internetowymi Internet Explorer i Mozilla Firefox.* Dwukierunkowe
t?umaczenie stron internetowych z bie??cym podgl?dem przek?adu.* Dwa tryby t?umaczenia:o
automatyczny z opcj? szybkiej korekty;o r?czny, daj?cy pe?n? kontrol? nad przek?adem z
mo?liwo?ci? dostosowania t?umaczenia krok po kroku.* Udoskonalony s?ownik angielsko-polski
i polsko-angielski przygotowany specjalnie dla celów t?umaczenia maszynowego w oparciu o
renomowane korpusy j?zykowe.* W pe?ni funkcjonalny S?OWNIK PODR?CZNY dost?pny równie?
poza programem t?umacz?cym jako samodzielna aplikacja.* 57 kontekstów tematycznych
okre?laj?cych charakter tekstu, szczególnie przydatnych w przypadku tekstów
specjalistycznych. Mo?liwo?? dowolnego ??czenia kontekstów oraz ustalenie poziomu
spójno?ci tematycznej tekstu.* Specjalnie opracowany PROFIL BIZNESOWY zapewniaj?cy
najlepszy dobór s?ownictwa w tekstach dotycz?cych ekonomi, prawa, zarz?dzania i polityki
wykorzystuj?ce oficjalne s?ownictwo z dokumentów UE.* Automatyczne wykrywanie i dobór
profilu tekstu i kierunku t?umaczenia.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Microsoft Office 2007 Complete Edition [ENG]
 • *
Dodał: seboceg
(09-03-2008)
Rozmiar: 1.09 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://torrenty.org/timages/d6f7b521ed1fa7489a9e0e1b0754f7bea29cc08b.jpg2007 Microsoft
Office System, znany tak?e jako Microsoft Office 2007 jest najnowsz? wersj? pakietu
biurowego Microsoft Office, przygotowywan? jako nast?pca pakietu Microsoft Office 2003.
Nast?pc? Office 2007 jest Microsoft Office 14.Wydanie oficjalnej wersji pakietu Microsoft
Office 2007, znanej wcze?niej jako Office 12, odby?o si? w listopadzie 2006 roku dla
klientów biznesowych oraz w styczniu 2007 roku dla klientów indywidualnych. W Polsce
pakiet dost?pny jest od 7 marca 2007.Do korzystania z Microsoft Office 2007 potrzebny jest
komputer spe?niaj?cy te parametry:* Procesor cz?stotliwo?ci 500 MHz lub wy?szej.* 256 MB
pami?ci RAM, zalecane 512 MB.* Od 700 MB do 6 GB wolnego miejsca na dysku twardym.* Stacja
dysków CD i DVD.* Monitor o rozdzielczo?ci przynajmniej 1024 x 768 pikseli.* System
Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, Windows Server 2003 z SP1, Windows Vista lub nowszy
system operacyjny.* Internet (Zalecane do uaktualnie?)Nowo?ci:* Zrezygnowano z
tradycyjnego menu i pasków narz?dzi; pojawi? si? zupe?nie nowy interfejs u?ytkownika -
Wst??ka (Ribbon). Ma to by? krok w stron? ?atwo?ci u?ytkowania pakietu - producent
deklaruje, ?e teraz wi?kszo?? funkcji ma by? ?atwiej dost?pna. Wst??ka dost?pna jest tylko
w aplikacjach Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access oraz
w niektórych elementach Microsoft Outlook. Pozosta?e programy zachowa?y stary wygl?d.*
Pojawiaj? si? nowe aplikacje: Groove (program s?u??cy do efektywnej pracy w grupie) oraz
Microsoft Office Accounting (zarz?dzanie ksi?gowo?ci? w ma?ej firmie).* W Microsoft Office
2007 pojawia si? Microsoft Office SharePoint Designer, nast?pca Microsoft FrontPage.*
Zastosowano Live Preview, funkcj? znan? z programu WordPerfect.

[Zobacz cały opis]

Torrent: WINDOWS SPEED XP 2008 PRO PL
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 668.64 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://aycu25.webshots.com/image/44104/2004610192794910164_fs.jpgTA DYSTRYBUCJA SYSTEMU
ZOSTALA DOSC ZNACZNIE ZMODYFIKOWANA W CELU POPRAWIENIA BEZPIECZENSTWA,SZYBKOSCI DZIALANIA
I OGOLNEJ WYGODY UZYTKOWNIKAUSUNIETO ZBEDNE KOMPONENTY,WYLACZONO NIEBEZPIECZNE
USLUGI,WYMIENIONO WSZYSTKIE STEROWNIKI,ZMIENIONO ZARZADZANIE PAMIECIA I DODANO PONAD 120
POPRAWEK SYSTEMOWYCHZINTEGROWANO PONAD 300 TWEAKOW SYSTEMOWYCH POPRAWIAJACYCH DZIALANIE
SYSTEMU,ZWIEKSZAJACYCH SZYBKOSC POLACZEN INTERNETOWYCH I OGOLNA OPTYMALIZACJE
SYSTEMUZINTEGROWNO WMP 11 PL PLUS WSZYSTKIE POPRAWKI ORAZ NAJNOWSZA WERSJE PRZEGLADARKI
INTERNETOWEJ IE 7 PLDODANO PRZEGLADARKE INTERNETOWA MOZILLA FIREFOX 2.0.012 PL ORAZ
PROGRAM POCZTOWY MOZILLA THUNDERBIRD 2.0.0.9 PL A TAKZE PROGRAM DO ROBIENIA KOPII
BEZPIECZENSTWA MOZILLA BACKUPDODANO NAJLEPSZY PROGRAM DO NAGRYWANIA NERO 8.2.8.0 PL W
WERSJI MICRO BEZ ZBEDNYCH KOMPONENTOW I DODATKOW ( WERSJA ZAREJESTROWANA)PROGRAM NAGRYWA
DANE I MUZYKE ZAROWNO W FORMACIE MP3 JAK I CD AUDIO.W ZWIAZKU Z TYM ZE ISTNIEJE TYSIACE
KONFIGURACJI SPRZETOWYCH,MOZE ZAISTNIEC SYTUACJA ZE SYSTEM NIE WYKRYJE MNIEJ ZNANEGO
KOMPONENTU SPRZETOWEGO,ZARADZI TEMU REWELACYJNY DRIVER MAGICIAN 3.27 ,KTORY ZNAJDZIE
BRAKUJACY STEROWNIK,ZROBI KOPIE WSZYSTKICH STEROWNIKOW A W RAZIE POTRZEBY ZIDENTYFIKUJE
NIEROZPOZNANE URZADZENIEZA PORZADEK W SYSTEMIE ODPOWIADA CCLEANER,KTORY USUNIE
NIEPOTRZEBNE WPISY W REJESTRZE WINDOWS,USUNIE ZBEDNE PLIKI TYMCZASOWE,WYCZYSCI HISTORIE
PRZEGLADAREK INTERNETOWYCH ITD. PO WSZYSTKIM DEFRAGMENTACJA ZAJMIE SIE KOMERCYJNY PROGRAM
O.O DEFRAG W WERSJI 10PLIKI PDF TO FORMAT W KTORYM PRODUCENCI SPRZETU DOSTARCZAJA
INSTRUKCJE OBSLUGI,PORADNIKI I PLIKI POMOCY.ZA TEN TYP PLIKOW ODPOWIEDZIALNY JEST SZYBKI
FOXIT READER 2.2 PL (NIE TRZEBA INSTALOWAC ADOBE READER ! ! ! )POMIMO ROSNACEJ POJEMNOSCI
HDD NIE MOZNA SOBIE WYOBRAZIC SYSTEMU BEZ DOBREGO PROGRAMU DO KOMPRESJI I DEKOMPRESJI
PLIKOW A TU KROLUJE OD LAT WINRAR ,TU DOSTEPNY W NAJNOWSZEJ WERSJI 3.71 PL (Z BAJERANCKIM

[Zobacz cały opis]

Torrent: Atomix Virtual DJ Professional 5. 0 rev6
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 11.03 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Opis:Virtual DJ jest popularnym narz?dziem s?u??cym do miksowania plików mp3. Pozwala na
odtwarzanie kilku utworów jednocze?nie, p?ynne przechodzenie z utworu na utwór oraz
dodawanie ró?norakich efektów. Wirtualne gramofony pozwalaj? na odzwierciedlenie
rzeczywistego skreczowania. Stó? mikserski jako ca?o??, od strony wizualnej prezentuje
si? dosy? dobrze.- Music Video, Karaoke

[Zobacz cały opis]

Torrent: PDF to Word v3. 0 [Eng] [ALIEN]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 3.78 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/08-03-2008/re-dbfb93b4e346d0067435aaf36fcf9896f99d5d36.jpgPDF to
Word v3.0Program umo?liwia eksport dowolnego dokumentu zapisanego w formacie PDF do
formatu Worda. Eksportuje tekst, obrazki i inne elementy zapisane w PDF. Aplikacja jest
samodzielna i nie wymaga instalacji Microsoft Word, Adobe Acrobat, czy te? Acrobat
Reader`a.Jest to wersja demonstracyjna aplikacji, pe?na wersja kosztuje u producenta ok
100 $.

[Zobacz cały opis]

Torrent: ESET.Smart.Security.v3.0.642 [PL] [+FIX]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 19.99 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://tnp.com.pl/obrazki/08-03-2008/re-5c84e8bc7e9ca26bc8cf7151317ad1cdf2b91677.jpgESET
Smart Security jest kompletnym pakietem bezpiecze?stwa z funkcjami ochrony antywirusowej i
antyspyware, filtrem antyspamowym i zapor? osobist?.ESET NOD32 Antivirus 3.0 jest
najnowsz? wersj? dobrze znanego na rynku systemu antywirusowego.Rozwi?zania firmy ESET
dzi?ki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji potrafi? samodzielnie wykry? i
zablokowa? zupe?nie nowe zagro?enia usi?uj?ce zaatakowa? Twój komputer. Ochrona
realizowana jest z wykorzystaniem ThreatSense – technologii znanej milionom
u?ytkowników korzystaj?cych z programu ESET NOD32 Antivirus.Najwa?niejsze cechy rozwi?za?
firmy ESET to:• Wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji• Wykrywanie
nowych, nieznanych zagro?e?• Najwy?sza szybko?? skanowania• Maksymalna
szybko?? skanowania• Minimalne obci??enie komputera

[Zobacz cały opis]

Torrent: LightZone 3. 4. 1. 9386 + Reg [Eng] [Full]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 24.09 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

LightZone 3.4.1.9386LightZone to aplikacja przeznaczona dla wszystkich u?ytkowników
zajmuj?cych si? obróbk? fotografii. Program pozwala na kompleksowe zarz?dzanie zdj?ciami
oraz ich edycj?.Aplikacja posiada mi?dzy innymi takie narz?dzia jak : maska kontrastu,
shaper, gausian blur, noise reduction, redukcje czerwonych oczu, itd.Narz?dzie jest proste
w obs?udze dzi?ki funkcjonalnemu menu oraz czytelnej oprawie graficznej. Do?? istotn? wad?
programu jest poch?anianie du?ej ilo?ci pami?ci operacyjnej przez co ci??ko pracowa? na
starszych komputerach.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Windows Turbo XP Pro PL
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 3.08 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

Windows XP Pro PL SP2... Screenshots:
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2004536327705116759Testowalem system na Virtual PC.
Instalacja przebiegla bez problemu. Nalezy jednak pamietac o zachowaniu spokoju i
cierpliwosci przy krytycznej trzynastej minucie(ok.40min). Bezwzglednie nalezy poczekac
az instalacja ruszy dalej.Pytania
dotycz├?∩┐╜├»┬┐┬╜ce tego
systemu kierowa├?∩┐╜├»┬┐┬╜ do
autora sapera1972. Jego dane kontaktowe znajduja sie na screenach.W zestawie znajduja sie
Office 2003 PL i Office 2007 PLCo znajduje sie w tej wersji ,zobacz Screenshots:
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2002296556464387129Na pewno kazdy znajdzie cos dla
siebieProgramy biurowe:Microsoft Office 2003 lub kto woli 2007 PLOchrona:Kasperski
Antywirus,AVG Anti-Spyware,Peer GuardianInternet:Tlen,Onet Skype,Gadu Gadu,Cfos,TCP
OptimizerP2P&P2M:Azureus,Peer2Mail,Bt Engine,Moorhunt,VideoP owerDVD UltraDeluxe,VSO
Convert X to DVD,TotalVideoConverterGrafika,Paint Shop Pro Photo,Picassa,ACDSee,Xnview,I
szereg innych ktorych nie wymienie, ale je poznacieTu bardziej szczegolowa lista zawartych
programow:ACDSee.Photo.Manager.v10.0.219Acronis True Image 9.0 PLAlcohol 52%
1.9.6.5429Alcohol 120% v1.9.6.5429All My Movies 3.95AQQ MultiJet 1.4.8 Build 166BT Engine
v5.04Classic Menu for Office 2007 v3.8.0.147CloneCD.v5.3.1.0.FULLComodo Firewall Pro
3.0.13.268CoreAVC.Professional.Edition.v1.6.0.0Cyberlink.PowerDVD.Ultra.Deluxe.v7.3.3319fD
VDFabPlat4012F.ICUEasy CD-DA Extractor v11.0.0.1eMule
RedSmurfSygatePersFirPro5.6.3408FLASH_k750_w800iGadu-Gadu 7.7 build
3725ImageConverter.Plus.v7.1.9.Build.71102Intervideo.Windvd.Platinum.8.0.Build.06.101Irfan
View 4.10 PLKaspersky Internet Security v7.0.0.125 [PL]K-Lite Mega Codec Pack 3.57MagicISO

[Zobacz cały opis]

Torrent: Windooh Pro Collection 2007 (Bootable)
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 467.10 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> WINDOWS

http://s216.photobucket.com/albums/cc316/waleedooh/th_Windooh_Pro_00.jpgWindooh Pro
Collection 2007 (Bootable)=========(Pictures)
http://s216.photobucket.com/albums/cc316/waleedooh/?start=all&paginator=bottom[color=blue]
[color=yellow]1- Windows VistaPE Special
Edition---------------------Contain:---------(Archives)7-ZipWinRarAdvanced Rar
RapairAdvanced Zip RapairDisk Internals Zip Repair( CDDVD )Ashampoo
BurningUltraISORecovery Toolbox CDMagicISOPower ISOVirtual Drive ManagerWinISOIso Burner(
Hard Disk )Symantec GhostADRC Data RecoveryUltimate Data RecoveryDisk Defragmenter
ToolsDiskinternals Linux RecoveryRoadkil's DiskWipeDriver EraserPc Inspector 3Pc Inspector
4SoftPerfectFinal RecoveryHandy RecoveryHD TuneNTFS UndeletePartition InfoPartition Table
EditorRecovery Files 2Recovery My FilesRecuvaRoadkil's Sector EditorSmart Data
RecoveryDisk Management with windows vistaTurbo File UneraserRoadkils UndeleteUndelete
PlusWestern Digital DataHDD ScanMBR WizardSystem Recovery with windows vista(Network &
Internet)PE Net ConfiguratorMozilla FirefoxOperaMass DownloaderFlash GetInternet Download
MgrRemote Desktop ConnectionIP ToolsTroutView TcpHFSNet MetNet ScanFTP NowWS FTPFile
ZillaPuTTYWinSCPUltraVNC( Software )Total CommanderA43 File ManagementExplorer XPActive@
Password ChangerPassword ReNewDc Pass 4 Win ServerDream PackNTPWEditXP Key ReadersPassware
Kit EnterpriseEverest UltimateHW INFO 32MiTeC System InfoSystem InfoAdvanced PCI InfoPC
Wizard 2007AVAST!BARTCDService ControlProcess ExplorerAgent RansackDisk DataDepend
ViewKaspersky AntiVirus 7.125 Eng with October UpdateXnViewAdvanced Registry TracerInstall
RiteRegistry LoaderPEWindows Registry RecoveryDisk StateReg ScannerACD SeeFoxit
ReaderResource HackerYCopyUnivesal ExtractorUnstoppable CopierWin HeXDisk ReconReg
ShotUltra Compare TextAtlantis 'Open MS Word'Spread 'Open MS excel'On Screen

[Zobacz cały opis]

Torrent: iLife
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 3.53 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

http://tnp.com.pl/obrazki/02-02-2008/re-f4cda8ebd9c40bb8525a00223641ccb82bf2019c.jpgiWorkJ
est to pakiet programów do manipulacji mediami cyfrowymi zaprojektowany przez firm? Apple
do systemu Mac OS X. Pakiet umo?liwia obs?ug? cyfrowych plików media: zdj??, muzyki,
filmów a tak?e tworzenie w?asnych stron WWW. Aplikacje wchodz?ce w sk?ad to: GarageBand,
iDVD, iMovie, iPhoto oraz dodana w 2006 iWeb. W wersji iLife 06 zrezygnowano z dodawania w
pakiecie programu iTunes - jednak wci?? mo?liwe jest darmowe pobranie go ze strony Apple.
Ca?y pakiet jest do??czany do nowych komputerów Apple poza tym dost?pny jest tak?e w
sprzeda?y w wersji pude?kowej. Obecna wersja pakietu to iLife '08. Po raz pierwszy iLife
zaprezentowana w styczniu 2003 na targach MacWorld. * iTunes: program umo?liwiaj?cy
s?uchanie oraz organizacj? w komputerze cyfrowych plików muzycznych oraz video. Jest
tak?e interfejsem dost?pu do internetowego sklepu iTunes Store oraz do synchronizacji i
zarz?dzania odtwarzczem iPod. iTunes obs?uguje takie formaty muzyki jak: AAC i MP3, oraz
video: MPEG-4 i H.264. iTunes jest udost?pniany przez Apple za darmo. * GarageBand: to
program do samodzielnego tworzenia muzyki. Bardzo prosty interfejs umo?liwia przeci?ganie
gotowych sampli muzyki do linii czasu i ich miksowanie. Program w wersji 3 umo?liwia
tworzenie w?asnych podcastów. * iPhoto: umo?liwia zarz?dzanie oraz edytowanie plików
graficznych - przede wszystkim cyfrowych zdj??. Program umo?liwia zarz?dzanie zdj?ciami od
momentu pobrania ich z aparatu poprzez ich edycj? i katalogowanie a? po archiwizowanie i
nagrywanie na p?ytach, budowanie w?asnych pokazów slajdów czy zamieszczanie na stronach
WWW w formie photocastów. Mo?liwe jest tak?e zamówienie u Apple drukowanych albumów
stworzonych przez iPhoto. Od wersji iLife 05 poza podstawowymi formatami jak ".jpg",
".png" czy ".tiff" mo?liwe jest zarz?dzanie plikami RAW. * iDVD: to program do
nieprofesjonalnego authoringu DVD - umo?liwia przede wszystkim nagrywanie p?yt DVD we

[Zobacz cały opis]

Torrent: Pakiet Office 2004 Dla Maca+ Wszystkie Uaktualnienia
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 434.04 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

Dzi?ki Microsoft Office 2004 dla Mac OS X, Ty te? mo?esz tworzy? dokumenty w Wordzie,
prezentacje w PowerPoint i arkusze kalkulacyjne w Excelu z tymi samymi cechami i skrótami
klawiaturowymi jak w Windows PC — nie musisz wi?c ponownie si? tego uczy?.
Dodatkowo, ucieszy Ci? rzeczywi?cie doskona?a zgodno?? z Microsoft Office dla Windows,
dzi?ki czemu mo?esz ?atwo wspó?dzieli? dokumenty z przyjació?mi i znajomymi.W Office dla
Maka zauwa?ysz te? par? rzeczy niedost?pnych w wersji dla Windows. Na przyk?ad, Project
Centre zapewnia wi?ksz? wydajno?? dzi?ki umieszczeniu wszystkich zwi?zany z projektem
wiadomo?ci email, plików, notatek, kontaktów i schematów w jednym, wygodnym miejscu.
Mo?esz te? w pe?ni wykorzysta? pot??ny mechanizm szukania Spotlight wbudowany w Mac OS X
Tiger, który indeksuje nazwy plików, metadane, a nawet zawarto?? dokumentów Office. W
jednej operacji mo?esz szybko znale?? potrzebny dokument, nawet nie znaj?c jego nazwy lub
daty napisania.Office:macOffice dla Maka zawiera równie? pot??ny program poczty
elektronicznej: Entourage. Obs?uguje on wiadomo?ci email, kontakty, kalendarze, notatki,
dokumenty, itd. z jednego centralnego miejsca. Nie ma te? problemu, je?eli Twoja firma
u?ywa Exchange Server: jego obs?uga jest ju? wbudowana w Entourage 2004.Inne programy
Microsoftu, takie jak Windows Media Player i MSN Messenger s? równie? dost?pne dla Maka.
Mac OS X obs?uguje te? wiele prawnie zastrze?onych protoko?ów, formatów plików i
technologii specyficznych dla Microsoftu, które pozwalaj? na u?ywanie komputerów
Macintosh z serwerem Active Directory i VPN firmy Microsoft. Oczywi?cie, ka?dy inny
program, który jeszcze nie jest dost?pny na Maku — taki jak Microsoft Access lub
Project — mo?na uruchomi? na Maku z procesorem Intela przy pomocy Boot Camp.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Postal 2 OS X[Eng][Alien]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 625.83 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

producent: Running With Scissorswydawca: Whiptail Interactivedystrybutor PL: Licomp Empik
Multimediazobacz: pomoc techniczna dystrybutorakategoria: gry akcji / FPSData
Premiery:?wiat: 14 kwietnia 2003Polska: 23 maja 2003tryb gry: single playerwymagania
wiekowe: 18+no?nik: 1 CD | cena: 49 PLNRozs?dne wymagania sprz?towe:Procesor Pentium III
1.2 GHz, 384 MB RAM, 64 MB akcelerator 3D (GeForce 3 lubopisPostal 2 to sequel jednej z
brutalniejszych i najkrwawszych gier jakie kiedykolwiek powsta?y na PC, stworzony przez
ten sam, wzbudzaj?cy wiele kontrowersji zespó? - Running With Scissors.Tym razem gra
wykorzystuje najnowszy, stworzony przez Epic Games engine graficzny - UNREAL™
Warfare Engine, co sprawia, ?e wszystko wygl?da o wiele bardziej realistycznie ni? w
pierwowzorze. Zastosowanie takiego rozwi?zania spowodowa?o, i? tym razem akcj? obserwujemy
nie z góry jak to mia?o miejsce w pierwowzorze, a z oczu bohatera, w którego dane nam
jest si? wcieli? (FPP).W Postal 2 do dyspozycji gracza oddanych zosta?o ponad 20 misji dla
pojedynczego gracza. Pistolet, shotgun karabin maszynowy - to tylko podstawowe ?rodki
eksterminacji przeciwników, które dost?pne s? dla naszego bohatera. Oprócz nich mo?e on
wykorzysta? jeszcze par? innych ?mierciono?nych zabawek – kilka znanych z pierwszej
cz??ci gry jak równie? ca?kowicie nowe.Darmowy, udost?pniony przez autorów gry zestaw
narz?dzi (edytor, itp.) pozwala na tworzenie w?asnych modyfikacji, a tym samym jeszcze
bardziej urozmaica i uatrakcyjnia zabaw?.

[Zobacz cały opis]

Torrent: Need For Speed Carbon dla Mac OS
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 5.10 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

http://tnp.com.pl/obrazki/05-03-2008/re-7d859500241d0c1d4bcecd5eddf2ecb224b11ba5.jpgKatego
ria Macintosh / Gry PCHASLO: www.macx.cnNeed for Speed: Carbon jest kolejn? cz??ci? jednej
z najs?ynniejszych zr?czno?ciowych ?ciga?ek. Opisywany produkt pod wieloma wzgl?dami
przypomina swoich poprzedników. Odniesienia do Need for Speed: Most Wanted widoczne s?
przede wszystkim za spraw? aktywnego uczestnictwa stró?ów prawa, których za wszelk?
cen? nale?y unika?. Z dwóch gier z serii Need for Speed: Underground zaczerpni?to z kolei
rozbudowane opcje tuningowania poszczególnych maszyn. Need for Speed: Carbon ma te?
oczywi?cie do zaoferowania wiele zupe?nie nowych elementów, jak chocia?by rozgrywanie
wy?cigów w kanionach, czy te? mo?liwo?? poprowadzenia w?asnego teamu. Gra powsta?a z
my?l? o wszystkich znacz?cych platformach sprz?towych.Kluczowy punkt programu stanowi
oczywi?cie rozbudowany tryb kariery. Co ciekawe, wcielamy si? w t? sam? posta?, której
poczynaniami sterowali?my w grze Need for Speed: Most Wanted. G?ówny bohater powraca do
rodzinnego miasta Palmont. Po dotarciu na miejsce okazuje si?, i? pe?n? kontrol? nad
organizacj? nielegalnych ulicznych wy?cigów przej??y wrogie gangi. Zadaniem gracza b?dzie
oczywi?cie wygrywanie zawodów i zarazem odbijanie kolejnych sektorów miasta. Podobnie
jak w Need for Speed: Wanted, post?py obrazowane s? za po?rednictwem scenek
przerywnikowych z udzia?em prawdziwych aktorów.Przygotowana przez producentów okolica
jest jeszcze wi?ksza ni? poprzednio. Gracz mo?e si? oczywi?cie dowolnie przemieszcza? po
mie?cie. Przej?cie kontroli nad danym sektorem najcz??ciej jest mo?liwe tylko wtedy, gdy
pokona si? wrog? dru?yn?. Aby móc to zrobi?, gracz musi utworzy?, a nast?pnie prowadzi?
swój w?asny team. Ekipa mo?e sk?ada? si? zarówno z kierowców, jak i in?ynierów czy
mechaników. Zatrudniane przez gracza osoby cechuj? si? ?ci?le okre?lonymi
umiej?tno?ciami. Z wi?kszo?ci akcji korzysta si? ju? w trakcie w?a?ciwego wy?cigu. Gracz

[Zobacz cały opis]

Torrent: Microsoft Office 2008 MAC [Alien]
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 556.81 MB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

Najnowsza macowa wersja najpopularniejszego pakietu biurowego Microsoft Office for Mac:
Wersja studencka/domowa.Program w wersji angielskiej.Jest kluczyk :)

[Zobacz cały opis]

Torrent: Mandriva 2008 Extreme 2
 • *
Dodał: seboceg
(08-03-2008)
Rozmiar: 3.97 GB
Seedów: 20
Peerów: 20
Komentarze: 0
Pobierz Torrent
Kategoria: PROGRAMY -> LINUX / MAC

http://tnp.com.pl/obrazki/05-03-2008/re-d822b1c9cc093905317118710e40033ff7d0052f.jpgXtreme
2 Pack jest rozszerzeniem przygotowanym dla Mandriva Linux zmieniaj?cym nie tylko wygl?d,
zawarto??, ale równie? poprawiaj?cym funkcjonalno??. Xtreme2 dla Mandrivy sprawi, ?e
Twój ulubiony system b?dzie jeszcze szybszy, jeszcze ?adniejszy i co wa?niejsze
dostosowany do polskich u?ytkowników.Xtreme2 Pack rozszerza Powerpacka 2008 o:1. Nowy
temat graficzny oraz temat pulpitu 3D2. Nowe Centrum Sterowania3. Centrum rozrywki5.
Wsparcie dla technologi GPRS/UMTS/HSDPA/EDGE6. Wsparcie dla po??cze? GPRS (telefony
komórkowe pod??czone przez kabel USB)7. Konfigurator po??cze? z us?ug? neostrada tp oraz
innych w technolgoii ADSL (SpeedTouch 330, Sagem E2/E3/E4, ZTE 852, Livebox poprzez
Ethernet)8. Konfigurator po??cze? z us?ug? Blueconnect, Orange Free i innych9. Program
Cedega - umo?liwi instalacj? wielu popularnych gier napisanych dla systemu Windows )*10.
Program CrossOver Office - umo?liwi instalacj? aplikacji biurowych m.in:.MS Office
2000/XP/2003 oraz wielu innych )*11. LinDVD - pozowli na ogl?danie zabezpieczonych filmów
DVD)**12. Kodeki wmv (Windows Media Wideo), wma (Windows Media Audio), mp3 - zamkni?te
kodeki popularnych plików multimedialnych firmy Microsoft )**13. KDE 4 - drugie wydanie
beta KDE 4 - teraz mog? Pa?stwo zobaczy? jedn? z pierwszych edycji nowego KDE14. Dodatkowe
oprogramowanie - ponad 200 programów niedost?pnych w powerpack, a najcz??ciej
doinstalowywanych przez u?ytkowników w tym:* klienci p2p - amule, ktorrent, azureus*
komunikatory - kadu, psi, skype, pidgin - nast?pca gaim'a, tleenx2 (klient dla sieci
tlen.pl)* gry - powermanga, crack-attack, supertux, wesnoth, widelands, nexuiz, tremulous,
tremulous, foobillard, abe, tuxtype2, pysol, glchess, mahjongg3d, scrabble, xboard,
AlephOne, alienblaster, amphetamine, arena, angelwars, armagetron, asteroids3D i inne*
programy narz?dziowe - mconverter (konwersja pomi?dzy ró?nymi formatami audio i video),

[Zobacz cały opis]