MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Przegląd historyczny. Tom 102 (2011) - Włodzimierz Lengauer — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 102 (2011) - Włodzimierz Lengauer — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 09-01-2021
Rozmiar: 124.01 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Przegląd historyczny. Tom 102
Rok: 2011
Wydawca:
Format: pdf

..::(Opis)::..

 
Tom 102 (CII)......Page 1
Spis treści......Page 3
zeszyt 1......Page 9
HENRYK SAMSONOWICZ (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) O Karolu Modzelewskim — historyku, działaczu politycznym, przyjacielu, słów kilka......Page 11
ADAM MICHNIK (Warszawa) Od polskiej rewolucji do polskiej gościnności (refleksje nieuporządkowane na temat biografii Karola Modzelewskiego)......Page 15
PAOLA GUGLIELMOTTI (Università di Genova) GIAN MARIA VARANIN (Università di Verona) Wywiad z Karolem Modzelewskim („Reti Medievali Rivista”, t. XI, 2010, nr 1, http://www.retimedievali.it)......Page 53
ANETA PIENIĄDZ (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Karola Modzelewskiego badania nad dziejami średniowiecznych Włoch......Page 115
STEFAN TROEBST (Universität Leipzig Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas) Pamięć o dyktaturach i kultura historycznaw Europie Wschodniej i Południowej. Zestawienie ujęć porównawczych......Page 125
PORÓWNANIE (PAMIĘCI) DYKTATUR......Page 127
EKSKURS: DOPRECYZOWANIE POJĘĆ: KULTURA HISTORYCZNA,POLITYKA HISTORYCZNA, KULTURA PAMIĘCI......Page 134
„NIETOTALITARNA DYKTATURA WOJSKOWA”: BEZPOŚREDNIE PORÓWNANIE WSCHODNICH I POŁUDNIOWYCH DYKTATUR U HANNAH ARENDT......Page 137
„NOWOCZESNY REŻIM NIEDEMOKRATYCZNY”: BEZPOŚREDNIE PORÓWNANIE DYKTATUR I TRANSFORMACJI MIĘDZY WSCHODEM A POŁUDNIEM EUROPYW PRACACH JUANA J. LINZA I ALFREDA STEPANA......Page 139
DEMOKRACJE „WADLIWE” I „LIBERALNE”?PORÓWNANIE TRANSFORMACJI W UJĘCIU WOLFGANGA MERKELA......Page 147
REGIONALIZACJE I RANKINGI......Page 150
EUROPEIZACJA ROZRACHUNKU Z DYKTATURĄ?INSTYTUCJE EUROPEJSKIE JAKO GENERATORY OGÓLNOEUROPEJSKIEJ POLITYKI HISTORYCZNEJ......Page 156
PORÓWNANIE DYKTATUR I PAMIĘCI O NICH W EUROPIE POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ: WSTĘPNY BILANS......Page 158
Andrzej F r i s z k e, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Znak, Kraków 2010, s. 912. (Jan Olaszek Instytut Pamięci Narodowej Biuro Edukacji Publicznej)......Page 163
SUMMARY OF THE VOLUME......Page 169
WYKAZ SKRÓTÓW......Page 173
TREŚĆ ZESZYTU......Page 175
TABLE OF CONTENTS......Page 176
JAN ŽUPANIČ (Uniwersytet Karola w Pradze Wydział Historii) Szlachta a naród. Pozycja szlachty w społeczeństwie czeskim......Page 177
Nobility vis–a–vis the Nation:Placement of the Nobility within the Czech Society......Page 189
ANNA KALINOWSKA (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) William Bruce a autorstwo „A relation of State of Polonia [...] Anno 1598”......Page 191
William Bruce and the Authorshipof ‘A Relation of State of Polonia [...] Anno 1598’......Page 212
MAŁGORZATA PRZENIOSŁO (Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczyim. Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Edukacji Szkolnej) Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznejw dwudziesto leciu międzywojennym......Page 213
The Origins and Development of the ‘Warsaw School of Mathematics’During the Interwar Period......Page 227
STANISŁAW BARAŃSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim: „produkcja kadr” czy instytucja awansu społecznego?......Page 229
Professional Training Secondary Schools during the Stalinist Period: Production of Staff or Instrument of Social Advancement?......Page 246
KAMIL FREJLICH (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Grzechy seksualne w świetle kwestiii dyskursów Adama Gdacjusza......Page 249
ALMUT BUES (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie) Das Dritte Reich und die Jagiellonen......Page 265
GRAŻYNA LICZBIŃSKA (Uniwersytet im Adama Mickiewicza Wydział Biologii Instytut Antropologii) Księgi parafialne jako źródło informacjio populacjach historycznych......Page 275
ANALIZA UMIERALNOŚCI......Page 278
ANALIZY PŁODNOŚCI......Page 284
SEZONOWOŚĆ ZJAWISK BIOLOGICZNYCH......Page 285
SYSTEM KOJARZEŃ MAŁŻEŃSKICH ORAZ STAN I PRZEMIANY PULI GENÓW......Page 287
WŁODZIMIERZ BORODZIEJ (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Nowe książki o „wypędzeniach”......Page 291
ŁUKASZ MALINOWSKI (Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii) Odpowiedź na recenzję Jakuba Morawca......Page 303
ELŻBIETA WIERZBICKA (Lublin) Kilka uwag do artykułu Grzegorza Kucharczyka......Page 315
BOGDAN MUSIAŁ (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Obrona dorobku naukowego z okresu PRLoraz haseł stalinowskiej propagandy Replika na recenzję Andrzeja G a r l i c k i e g o pt. „Popis ignorancji”, PH, t. CI, zeszyt 1, s. 121–125......Page 319
STALINIZACJA POLSKIEJ HISTORIOGRAFIIWEDŁUG WYTYCZNYCH Z KREMLA......Page 321
GROTESKOWE ZARZUTY......Page 325
DOROBEK NAUKOWY ANDRZEJA GARLICKIEGO......Page 326
ANDRZEJ GARLICKI (Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny) W odpowiedzi Bogdanowi Musiałowi......Page 329
HENRYK RUTKOWSKI (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) Mistyfikacje Jerzego Gaczyńskiego......Page 333
MIKOŁAJ GETKA–KENIG (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Wywłaszczone ziemiaństwo jako zjawisko społecznew powojennej Polsce(na marginesie książki Anny Ł o ś, „Styl życia ziemiaństwa polskiegopo II wojnie światowej”, Wydawnictwo Werset, Lublin 2008, s. 142)......Page 345
Martin Wi h o d a, Zlatá Bula Sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstváchpaměti, Argo, Praha 2005, s. 316, il. 34. (Andrzej Pleszczyński, Uniwersytet im. Marii Curie–Skłodowskiej Instytut Historii)......Page 358
Artur Ko n o p a c k i, Życie religijne Tatarów na ziemiach WielkiegoKsięstwa Litewskiego w XVI–XIX w., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 253, 3 mapy, ilustracje. (Jan Tyszkiewicz Akademia Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Historyczny)......Page 363
Patrycja J a k ó b c z y k – A d a m c z y k, Stosunki polityczne między Hiszpaniąa Wielką Brytanią za panowania Ferdynanda VII (1808–1833), Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2010, s. 552. (Marcin Kula Uniwersytet Warszawski; Akademia Leona Koźmińskiego)......Page 367
Marcin F i l i p o w i c z, Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiejliteratury kobiecej II połowy XIX wieku, Wydawnictwa UniwersytetuWarszawskiego, Warszawa 2009, s. 276. (Małgorzata Janicka Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 370
Witold M o l i k, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkachXX wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 612. (Wiesław Caban Uniwersytet Humanistyczno–Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Historii)......Page 375
Stanisław B o r o w i a k, Sprawa ordynacji rydzyńskiej na tle walkio ziemię w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku, Polsko–niemieckieprace historyczne, t. I, red. Witold M o l i k, Krzysztof M a k o w s k i, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 199. (Włodzimierz Stępiński Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych)......Page 381
Piotr F o r e c k i, Od Shoah do Strachu. Spory o polsko–żydowską przeszłośći pamięć w debatach publicznych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 460. (Anna Landau–Czajka Polska Akademia Nauk Instytut Historii)......Page 384
Wizantija w sobstwenite ì oczi i w oczite na drugite, red.. W. Waczkowa, A. M i l a n o w a, C. S t e p a n o w, Izdatelstwo „Gutenberg”, Sofia2007, s. 311. (Mirosław J. Leszka Uniwersytet Łódzki Zakład Historii Bizancjum)......Page 388
Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwencew siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Mariusza D w o r s a t s c h k a, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2009, s. 328. (Dariusz Maciak Uniwersytet Warszawski Studium Europy Wschodniej)......Page 390
Stevan P a v l o v i t c h, Historia Bałkanów (1804–1945), WydawnictwaUniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 434. (Elżbieta Znamierowska–Rakk Polska Akademia Nauk Instytut Historii)......Page 392
Publikacje nadesłane......Page 395
TREŚĆ ZESZYTU......Page 399
TABLE OF CONTENTS......Page 401
zeszyt 3......Page 403
Stefan Krzysztof Kuczyński (1938–2010) (Andrzej Wyrobisz)......Page 405
RAFAŁ KARPIŃSKI (Warszawa) Stefan Krzysztof Kuczyński — „Stefanek”w „Przeglądzie Historycznym”......Page 407
SŁAWOMIR GÓRZYŃSKI (Warszawa) Stefan Krzysztof Kuczyński(13 stycznia 1938 — 3 stycznia 2010)......Page 417
MICHAŁ TYMOWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Śmierć i postawy wobec śmierciw czasie wczesnych wypraw europejskich do Afrykiw XV w.......Page 423
TADEUSZ M. TRAJDOS (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) Wikariusze katedry kamienieckiej......Page 443
TERESA CHYNCZEWSKA–HENNEL (Uniwersytet w Białymstoku Instytut Historii) Udostojnienie herbu Giovanniego Tiepolo— posła weneckiego w Rzeczypospolitejw latach 1645–1647......Page 453
ANDRZEJ RACHUBA (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) Litewski korpus posiłkowy przeciw rokoszowi Lubomirskiego w 1665 r.......Page 459
IWONA M. DACKA–GÓRZYŃSKA (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) O nieznanych dzieciach magnaterii polskiej w świetle parafialnych metryk zmarłych kościoła św. Krzyża w Warszawie z lat 1670–1801. Wybrane przykłady......Page 467
BIELIŃSCY......Page 474
LANCKOROŃSKI......Page 475
CZARTORYSCY......Page 476
PONIATOWSCY......Page 482
LUBOMIRSCY......Page 483
SAPIEHOWIE......Page 486
MNISZCHOWIE......Page 487
CZAPSCY I MAŁACHOWSCY......Page 489
ANNA SALINA (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) Dokument Janusza Starszego z 5 sierpnia 1409 r. na tle innych dyplomów księcia dla kapituły pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie......Page 491
ANDRZEJ KARPIŃSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) W cieniu pręgierza i szubienicy Uwagi o pracy Marcina K a m l e r a, Złoczyńcy. Przestępczość w Koroniew drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa 2010, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2010, s. 465......Page 501
„Zapysky Naukowoho Towarystwa imeni Szewczenka”, t. CCLII: „Praci Komisiji special’nyh (dopomiżnyh) istorycznyh dyscyplin”, Lwiw 2006, s. 807. (Vitaliy Perkun
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy Instytut Historii Ukrainy)......Page 508
Petro S a s, Zaporożci u polśko–moskowśkij wijn i naprikinci Smuty 1617–1618 rr., Biła Cerkwa 2010, s. 510. (Mariusz R. Drozdowski Uniwersytet w Białymstoku Instytut Historii)......Page 515
Polska i Europa w dobie nowożytnej. L’Europe moderne: noveau monde, nouvelle civilisation? Modern Europe — New World, New Civilisation? Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, red. Tadeusz B e r n a t o w i c z [i in.], Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2009, s. 632. (Marek Janicki Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 519
Braden F r i e d e r, Chivalry and the perfect prince: tournaments, artand armour at the Spanish Habsburg court 1504–1605, Sixteenth century essays and studies, vol. 81, Truman State University Press, Kirksville, Missouri 2008, s. XV, 236. (Andrzej Wyrobisz Uniwersytet Warszawski Instytut Historii Sztuki)......Page 532
CONTENTS......Page 535
TREŚĆ ZESZYTU......Page 537
TABLE OF CONTENTS......Page 539
zeszyt 4......Page 541
MIEJSCE JEDZENIA W MEDYCYNIE ANTYCZNEJ......Page 543
TEORIA DIETETYCZNA ANTYKU I BIZANCJUM......Page 547
PRZYPRAWY KORZENNE, ZIOŁOWE I INNE......Page 552
CZĄBER......Page 553
CZOSNEK DZIKI......Page 554
FENKUŁ......Page 555
GARUM......Page 556
GORCZYCA......Page 561
KOLENDRA......Page 562
KOPER OGRODOWY......Page 563
LEBIODKA ZWYCZAJNA......Page 564
MIĘTA......Page 565
MIĘTA POLEJ......Page 566
PIEPRZ......Page 567
PIETRUSZKA......Page 568
RUTA......Page 569
SILFION......Page 570
TYMIANEK......Page 571
Aromas of the ancient and early Byzantine cuisine in medical theoryand culinary practice......Page 572
RASTISLAVA STOLIČNA (Slovenská akadémia vied Ústav etnológie) Tradycje kulinarnej kultury Słowacji......Page 575
Traditions of the Culinary Culture of Slovakia......Page 584
MICHAŁ TOMASZ GRONOWSKI OSB (Uniwersytet Śląski Instytut Historii) Jeszcze posiłek czy już obżarstwo? Kluniacko–cysterski dwugłos o jedzeniu i piciu w klasztorach......Page 585
Nourishment or Gluttony?The Cluniac–Cistercian Dialogue on Eating and Drinking in Monasteries......Page 597
MAGDALENA SPYCHAJ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Historii i Archiwistyki) „Spis o krmích” z XV wieku. U źródeł czeskiej literatury kulinarnej......Page 599
JEDEN WZORZEC, CZTERY DRUKI I SETKI PRZEPISÓW......Page 600
WŁOSKIE, POLSKIE I CESARSKIE.........Page 605
CZESKI CZY ŚRODKOWOEUROPEJSKI MODEL KULINARNY?......Page 611
The Fifteenth Century Spis o krmích and the Beginningsof Czech Culinary Literature......Page 615
WÓŁKIEWICZ (Niemiecki Instytut Historycznyw Warszawie) Kuchnia plebana. Zwyczajna i nadzwyczajna konsumpcjana parafii św. Jakuba w Nysie (1505–1508)......Page 617
MIĘSO......Page 622
RYBY......Page 625
NABIAŁ I TŁUSZCZE......Page 626
ZBOŻA I PRZETWORY MĄCZNE......Page 628
WARZYWA......Page 629
OWOCE......Page 631
PRZYPRAWY......Page 633
NAPOJE......Page 636
The Pastor’s Kitchen: Ordinary and Extraordinary Consumptionat St. James’s Parish in Nysa (1505–1508)......Page 642
JANUSZ Z. WOŁOSZYN (Uniwersytet Warszawski Instytut Archeologii) Kulinarna selekcja, czyli o tym, jak świnka morskanie trafiła do światowego menu......Page 645
NA KARTACH LEKSYKONÓW......Page 647
NA DWORACH I W LABORATORIACH......Page 649
W KRONIKACH I W MATERIALE WYKOPALISKOWYM......Page 650
W RYTUAŁACH I W KUCHNI......Page 655
GRYZONIE W KUCHNIACH ŚWIATA......Page 658
MOŻE TAM, ALE NIE U NAS......Page 664
The Strange Fate of the Guinea Pig(On Both Sides of the Atlantic)......Page 666
PHILIPPE MEYZIE (Université Michel de Montaigne–Bordeaux 3 Centre d’études des mondes moderne et contemporain) De l’auberge au traiteur. La restauration commerciale dans l’Europe moderne (XVIe–XIXe siècles)......Page 669
UNE OFFRE TRES DIVERSE......Page 670
UNE TABLE DE QUALITE DANS L’AIR DU TEMPS......Page 674
NAISSANCE ET DIFFUSION DU RESTAURANT......Page 677
Commercial Eating–Houses in Early Modern Europe(16th–19th C.)......Page 682
JAROSŁAW DUMANOWSKI Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Historii i Archiwistyki) RAFAŁ JANKOWSKI (Archiwum Główne Akt Dawnych) „Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów...” Nowe źródło do dziejów kuchni staropolskiej......Page 683
RĘKOPIS......Page 684
AUTORSTWO TEKSTU......Page 686
STRUKTURA KSIĄŻKI......Page 688
EIN KOCH– UND ARTZNEY–BUCH......Page 690
NOWY OBRAZ KUCHNI STAROPOLSKIEJ?......Page 694
‘A Very Good Method for Frying Various Confectionary...’: A New Source for the History of the Old Polish Cuisine......Page 703
DOROTA LEWANDOWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej) Od węgrzyna do szampana. Wino, smak i wyróżnienie w Polsce XVII– XVIII w.......Page 705
WINO I HISTORIOGRAFIA......Page 706
ŹRÓDŁA I METODOLOGIA......Page 708
WINO I MIÓD......Page 710
POLSKI WĘGRZYN......Page 712
WYRÓŻNIENIE I HIERARCHIA......Page 717
From Hungarian Wines to Champagne: Wine, Taste and Distinctionin Poland (17th–18th C.)......Page 722
MAŁGORZATA KARPIŃSKA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) „Kapustnik” versus ostrygi. Kulinarne tęsknoty emigrantów polistopadowych......Page 723
Cabbage vs. Oysters:Culinary Longings of the Post–November Uprising Polish Émigrés in France......Page 739
1. HISTORIA BADAŃ NAD DZIKO ROSNĄCYMI ROŚLINAMI JADALNYMIW POLSCE......Page 741
2. LIŚCIE I ZIELONE PĘDY ROŚLIN W ANKIECIE ROSTAFIŃSKIEGO......Page 750
3. WYNIKI BADAŃ „POLSKIEGO ATLASU ETNOGRAFICZNEGO”......Page 763
4. NAZWY POTRAW Z LIŚCI......Page 765
5. DYSKUSJA I PODSUMOWANIE......Page 768
Leaves and the Green Parts of Wild Plants in the Cuisineof Poland and the Polish “Eastern Borderlands” According to the Filesof Józef Rostafiński (19th C.) and Józef Gajek (20th C.)......Page 778
TOMASZ FLASIŃSKI (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) Głód w Bengalu w 1943 r. — czy Amartya Sen miał rację?......Page 779
Hunger in Bengal in 1943 — Amatya Sen, was he right?......Page 811
GRAŻYNA SZELĄGOWSKA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Od wikingów do państwa dobrobytu. Refleksje wokół kultury kulinarnej krajów nordyckich......Page 813
ALEKSANDRA KLEŚTA–NAWROCKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej) Kitowicz, Burnett i Wielądko. Trzy obrazy kuchni polskiej XVIII wieku......Page 827
TWÓRCY, DZIEŁA, KONTEKSTY......Page 831
SMAK. EMOCJE I TOŻSAMOŚĆ......Page 836
PRZESTRZEŃ WIDOWISKA......Page 841
ZNAWCY......Page 843
AGNIESZKA JANIAK–JASIŃSKA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Zmagania historyka z reklamą. Artykuły spożywcze w ogłoszeniach reklamowych początku XX wieku......Page 847
Bo P o u l s e n, Dutch Herring. An environmental history, c. 1600–1860, Amsterdam 2008, s. 264. (Andrzej Kałaska Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 863
Katarzyna Ł e ń s k a – B ą k, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub speciae culinaria, Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole 2010, s. 328. (Małgorzata Karpińska Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 866
Stanisław C z e r n i e c k i, Compendium ferculorum albo zebranie potraw,oprac. Jarosław D u m a n o w s k i, Magdalena S p y c h a j, przedmowaStanisław L u b o m i r s k i, seria: Monumenta Poloniae Culinaria, t. I, Muzeum Pałac w Wilanowie, wyd. I, Warszawa 2009, wyd. II poprawione, Warszawa 2010, s. 240. (Anna Kalinowska Polska Akademia Nauk Instytut Historii)......Page 870
Jarosław D u m a n o w s k i, Andrzej P a w l a s, Jerzy P o z n a ń s k i, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszejpolskiej książki kucharskiej z 1682 roku, seria: Silva rerum, Muzeum Pałacw Wilanowie, Warszawa 2010, s. 143. (Anna Kalinowska Polska Akademia Nauk Instytut Historii)......Page 872
Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości,a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekretagospodarskie i kuchenne, oprac. Jarosław D u m a n o w s k i i Rafał J a n ko w s k i, seria: Monumenta Poloniae Culinaria, t. II, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2011, s. 274. (Anna Kalinowska Polska Akademia Nauk Instytut Historii)......Page 875
Jarosław D u m a n o w s k i, Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskiesłodycze, seria: Silva rerum, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2011, s. 92. (Anna Kalinowska Polska Akademia Nauk Instytut Historii)......Page 877
TREŚĆ ZESZYTU......Page 879
TABLE OF CONTENTS......Page 881
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Przegląd historyczny. Tom 103 (2012) - Włodzimierz Lengauer — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 103 (2012) - Włodzimierz Lengauer — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 106 (2015) - Jerzy Kochanowski — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 106 (2015) - Jerzy Kochanowski — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 104 (2013) - Jerzy Kochanowski — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 104 (2013) - Jerzy Kochanowski — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Religijność starożytnych Greków (1994, PWN) - LENGauer Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Religijność starożytnych Greków (1994, PWN) - LENGauer Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Historia Arabów (2011) - praca zbiorowa [Pomocnik Historyczny „Polityki”] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Historia Arabów (2011) - praca zbiorowa [Pomocnik Historyczny „Polityki”] [PL] [pdf] [LIBGEN]
GIMP. Ćwiczenia praktyczne (2011, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
GIMP. Ćwiczenia praktyczne (2011, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
Naczelny Algorytm. Jak jego odkrycie zmieni nasz świat (2015, Helion) - Pedro Domingos [PL] [rar] [LIBGEN]
Naczelny Algorytm. Jak jego odkrycie zmieni nasz świat (2015, Helion) - Pedro Domingos [PL] [rar] [LIBGEN]
Zygmunt Sierakowski: naczelny wódz Żmudzi w r. 1863 (1891, nakładem Towarzystwa imienia Stanisława Staszica) - Wołodźko Walery [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zygmunt Sierakowski: naczelny wódz Żmudzi w r. 1863 (1891, nakładem Towarzystwa imienia Stanisława Staszica) - Wołodźko Walery [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować