MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Przegląd historyczny. Tom 103 (2012) - Włodzimierz Lengauer — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 103 (2012) - Włodzimierz Lengauer — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 09-01-2021
Rozmiar: 121.01 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 1
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Przegląd historyczny. Tom 103
Rok: 2012
Wydawca:
Format: pdf

..::(Opis)::..

 
Przegląd Historyczny tom 103 za 2012 rok......Page 1
SPIS TREŚCI TOMU CIII......Page 3
DARIUSZ ADAMCZYK (Deutsches Historisches Institut Warschau) Krise oder Stabilisierung? Die politischen Folgen der Verschiebung der Silberströmefür die Herrschaftsbildung im östlichen Europa an der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert......Page 9
MAGDALENA LEWICKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Pracownia Języka i Kultury Arabskiej) Hayr ad–Dīn at–Tūnusī — ojciec odrodzenia tunezyjskiego......Page 35
MICHAŁ STARCZEWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Z dziejów emigracji zarobkowej: agenci emigracyjni na ziemiach polskich przed 1914 r.......Page 55
PIOTR SZLANTA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Polacy poddani Wilhelma II wobec Weltpolitik 1888–1914......Page 89
MACIEJ T. RADOMSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Seksualność w języku obelg mieszczan krakowskich „Włóczysz się po klasztorach, aby z mnichami grzeszyć! A ty codziennie ze scholarami się kładziesz!” — czyli o seksualności w języku obelg krakowskich mieszczan w XV wieku......Page 103
GRAŻYNA LICZBIŃSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział BiologiiInstytut Antropologii) Płodność kobiet i struktura rodziny w ewangelickich populacjach wiejskich (parafia Trzebosz, druga połowa XIX i początek XX wieku)......Page 115
EWA DUBAS–URWANOWICZ (Uniwersytet w Białymstoku Instytut Historii) Elie mit Vernunft, czyli meandry biografiiczeskiego polityka kompromisu......Page 129
MIKOŁAJ TYRCHAN (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Nauki historycznoprawne w Polsce 1945–1956......Page 159
WOJCIECH TYGIELSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historii Sztuki) Italia w Europie (na marginesie książki Mariny D m i t r i e v y, Italien in Sarmatien. Studien zum Kulturtransfer im östlichen Europa in der Zeit der Renaissance, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008, s. 328)......Page 183
ANDRZEJ ADAM MAJEWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Nowa edycja ważnych źródeł (Jakub S o b i e s k i, Diariusz ekspedycyjej moskiewskiej dwuletniej królewicza Władysława 1617–1618, opracowali Janusz B y l i ń s k i i Włodzimierz K a c z o r o w s k i, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 225)......Page 192
WŁODZIMIERZ KAROL PESSEL (Uniwersytet Warszawski Instytut Kultury Polskiej) Dania nie jest więzieniem (Grażyna S z e l ą g o w s k a, Dania, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, s. 455)......Page 201
Robin O s b o r n e, The History Written on the Classical Greek Body, Cambridge University Press, Cambridge 2011, s. XV + 260. (Rafał Matuszewski)......Page 211
Anna S u p r u n i u k, Mazowsze Siemowitów (1341–1442). Dzieje politycznei struktury władzy, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, s. 276. (Andrzej Marzec)......Page 214
Małgorzata B o r k o w s k a OSB, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, red. Jerzy K ł o c z o w s k i, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 440. (Rafał Kubicki)......Page 219
Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784 m., oprac. Algirdas Antanas B a l i u l i s, Lietuvos Istorijos Šaltiniai, t. IX, Lietuvių Katalikų MoksloAkademija, Vilnius 2010, s. 366 + X. (Krzysztof Jodczyk)......Page 223
WIKTOR SZYMBORSKI (Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii) „Ma ten Kościoł Odpusty wielkie na czasy pewne,ma y Reliquii SS. Bożych niemało...” — próba rekonstrukcji średniowiecznych nadań odpustowych związanych ze świątynią oo. franciszkanów w Krakowie......Page 257
Medieval Indulgence Privileges for the Franciscan Church in Cracow......Page 282
MARTA KUPCZEWSKA (Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historyczno–Socjologiczny) Potoccy herbu Pilawa — mechanizmy kariery rodu w XVI/XVII wieku......Page 283
The Potocki Family of the Pilawa Coat of Arms: The Rise to Power of a Noble Clan in the 16th and 17th Centuries......Page 309
PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU......Page 311
PRUSY POŁUDNIOWE I ZACHODNIE — PIŚMIENNICTWO......Page 322
PRUSY POŁUDNIOWE — MATERIAŁ AKTOWY......Page 327
STEREOTYPOWOŚĆ OCEN PRUSKICH?......Page 337
Remarks on the Living Conditions of Peasants in the Prussian Partition(South and Western Prussia) at the End of 18th and Beginning of 19th Centuries......Page 339
PIOTR SZLANTA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Odepchnięci od Stołu Pańskiego. Zajścia w kościele św. Pawła w Berlinie w 1914 r. i ich reperkusje......Page 341
„Pushed away from the Divine Table”: The Incident in St. Paul’s Church in Berlin in 1914, and its Repercussions......Page 354
RYSZARD KULESZA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Aleksander Wielki i Aleksander Bajeczny (Aleksandra dzieje bajeczne? Pseudo–Callisthenes Historia Alexandri Magni/ Pseudo–Kallistenes, Romans o Aleksandrze, przekład, wstęp i komentarz Krzysztof N a w o t k a, Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, pod red. Leszka Mrozowicza i Marii Musielak, zeszyt XIV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010, s. 337, il. 14)......Page 355
PRZEMYSŁAW NOWAK (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) Rzekome drugie imię Mieszka I w Dagome iudex......Page 365
D Y S K U S J E......Page 373
MICHAŁ KOPCZYŃSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Bóg, natura, kultura — trwanie życia a płeć (Agnieszka F i h e l, Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna, Warszawa 2011)......Page 389
PH-2012-3......Page 439
MAŁGORZATA KARPIŃSKA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Między Desportesem a Norblinem. Wokół związków sztuk Francji i Polski w XVI–XIX w. (Francusko–polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej, redakcja Andrzej P i e ń k o s, Agnieszka R o s a l e s R o d r i g u e z, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 310)......Page 551
PAWEŁ TYSZKA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Jana Zamoyskiego hagiografia nieudana......Page 557
KAZIMIERZ MALISZEWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Historii i Archiwistyki) Najnowsza polska książka o narodzinach wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii na początku XVIII w. Kilka uwag i refleksji......Page 569
MIKOŁAJ GETKA–KENIG (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Włoskie rozliczenia z napoleońską przeszłością,czyli Joachim Murat w świetle najnowszej biografii......Page 577
Mirosław N a g i e l s k i, Druga wojna domowa w Polsce. Z dziejów polityczno–wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011, s. 374. (Bernard Kłyszejko Polska Akademia Nauk Instytut Historii)......Page 585
Joanna M a t y a s i k, Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, s. 395. (Mikołaj Tomaszewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Historii i Archiwistyki)......Page 588
Kultura artystyczna Warszawy XVII–XXI w. Studia, pod red. Zbigniewa M i c h a l c z y k a i Michała Wardzyńskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. s. 461 + 30 s. ilustracji kolorowych poza tekstem. (Małgorzata Karpińska Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 591
Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. I: Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkańców, red. Elżbieta Smułkowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 660. (Jerzy Grzybowski Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej)......Page 593
Philippe B u c, Pułapki rytuału. Między wczesnośredniowiecznymi tekstami a teorią nauk społecznych, przekład i redakcja naukowa Michał Tomaszek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 335. (Wojtek Jezierski Göteborgs universitet Institutionen för historiska studier; Deutsches Historisches Institut
Warschau)......Page 598
Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim 1815–1867 w zasobach polskich archiwów państwowych, oprac. Marcin Wodziński, Instytut Historii Żydów Polskich i Stosunków Polsko–Izraelskich, Uniwersytet Telawiwski, Wydawnictwo „Austeria”, Kraków–Budapeszt 2011, s. 568. (Jerzy Tomaszewski (Warszawa))......Page 601
Jerzy Z. P a j ą k, Od autonomii do niepodległości. Kształtowanie się posta w politycznych i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach Wielkiej Wojny 1914–1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, s. 413. (Włodzimierz Borodziej Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 603
Nespokojna hranica. Zbornik mezinarodnej vedeckej konferencje „Slovensko–pol’ske vzt’ahy v rokoch 1937–1947” uskutečnenej 3 oktobra 2009 v Spiskej Belej v spolupraci Spišskeho dejepisneho spolku, Spolku Slovakovv Pol’sku, Ustavu pamäti naroda, Spolok Slovakov v Pol’sku — TowarzystwoSłowaków w Polsce, Krakov 2010, s. 256 (Jerzy Tomaszewski (Warszawa))......Page 604
TREŚĆ ZESZYTU......Page 607
CONTENTS......Page 609
WIESŁAW WIĘCKOWSKI, JANUSZ Z. WOŁOSZYN (Uniwersytet Warszawski Instytut Archeologii) Etapy dzieciństwa w kulturze Moche — materiały grobowe i ikonografia......Page 611
ILE LAT MA TO DZIECKO?......Page 614
DZIECI W GROBACH KULTURY MOCHE......Page 617
DZIECI W SZTUCE KULTURY MOCHE......Page 623
ZMIANY OPTYKI I NOWE PERSPEKTYWY......Page 632
Childhood Stages in the Moche Culture — Burial Artefacts and Iconography......Page 634
MACIEJ DASZUTA (Uniwersytet Wrocławski Instytut Historyczny) Sparta contra rodzina......Page 637
KWESTIE MATERIALNE I SYMBOLICZNE......Page 638
WIĘZI I RELACJE......Page 641
Sparta vs. the family......Page 650
PAWEŁ JANISZEWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Panthera. Polemiki wokół osoby rzekomego biologicznego ojca Jezusa......Page 651
POCZĘCIE JEZUSA W EWANGELIACH KANONICZNYCH......Page 652
PANDERA W TALMUDZIE BABILOŃSKIM......Page 655
PANTHERAS W POGAŃSKO–CHRZEŚCIJAŃSKICH POLEMIKACH II I III W.......Page 659
ALEGORIE PANTERY A POLEMIKA POGAŃSKO–CHRZEŚCIJAŃSKA......Page 663
CHRZEŚCIJAŃSKIE WYTŁUMACZENIE FENOMENU PANTHERY......Page 667
ECHA PANTHERY W ŻYDOWSKICH POLEMIKACH WIEKÓW ŚREDNICH I EPOKI NOWOŻYTNEJ......Page 674
NAGROBNA INSKRYPCJA ABDESA PANTERY......Page 676
PANTERA I BURZLIWE WYPADKI 4 R. P.N.E.......Page 680
WNIOSKI — SKĄD PANTHERA?......Page 684
Panthera. Polemics Concerning the Alleged Biological Father of Jesus–Christ......Page 686
ANETA PIENIĄDZ (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Brat bratu nierówny. Moraliści epoki karolińskiej o braterstwie......Page 687
Brother unequal to brother: Carolingian moralists on fraternity......Page 703
CEZARY KUKLO (Uniwersytet w Białymstoku Instytut Historii i Nauk Politycznych) Małżeństwo, dzieci i rodzina w miastach i miasteczkach Korony w XVI–XVIII w.......Page 705
Marriage, children and family in larger and smaller towns in Poland,16th–18th c.......Page 738
AGNIESZKA CHLEBOWSKA (Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych) Państwo pruskie wobec samotnych kobiet z elity szlachecko–mieszczańskiej. Uwarunkowania i kierunki polityki opiekuńczej (od drugiej połowy XVIII do początku XX wieku)......Page 741
The Prussian state vis–a–vis single women of the elite nobility and burgeoisie circles: Political dependence and development tendencies of the welfare policy (mid–eighteenth — beginning of the twentieth century)......Page 755
DARIUSZ ŁUKASIEWICZ (Polska Akademia Nauk Instytut Historii Poznań) Niemiecki dyskurs oświeceniowy o dzieciobójstwie......Page 757
German Enlightenment Discourse about Infanticide......Page 767
DARIUSZ ŁUKASIEWICZ (Polska Akademia Nauk Instytut Historii Poznań) Rodzina w Prusach w latach 1806–1871......Page 769
The Family in Prussia (1806–1871)......Page 780
ARTUR MARKOWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Lęki i dylematy rodziny żydowskiej w strefie osiedlenia w połowie XIX w. — przykład Nowogródka......Page 783
O ZALETACH NIEKOMPLETNOŚCI ŹRÓDŁA: REWIZJE......Page 784
SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA NOWOGRÓDKA W ŚWIETLE REWIZJI Z 1850 ROKU......Page 787
WOJSKO JAKO POWÓD TRAUMY SPOŁECZNEJ......Page 791
PRAWO BOSKIE CZY LUDZKIE?......Page 796
MACIERZYŃSTWO I DZIECIŃSTWO......Page 802
Mid–nineteenth century anxieties and dilemmas of a Jewish family inhabiting the Pale of Settlement: The case of Nowogródek......Page 805
KRZYSZTOF LATAWIEC (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej Instytut Historii) Rodzina i życie rodzinne Rosjan w Królestwie Polskim między powstaniem styczniowym a I wojną światową......Page 807
Family and Family Life of Russians in the Polish Kingdom from the 1863Uprising to the Word War I......Page 834
ANNA LANDAU–CZAJKA (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) (Z)asymilowane rodziny żydowskie w II Rzeczypospolitej — zarys problematyki......Page 835
WIELKOŚĆ RODZINY......Page 837
KOBIETY......Page 842
DZIECI......Page 848
OBYCZAJE......Page 856
Assimilated Jewish Families in Poland 1918–1939......Page 858
SYLWIA KUŹMA–MARKOWSKA (Uniwersytet Warszawski Ośrodek Studiów Amerykańskich) Polska rodzina, amerykańska nowoczesność. Opieka nad matką i dzieckiem w działalności Fundacji Rockefellera w II Rzeczypospolitej......Page 861
Care for mother and child in the activities of the Rockefeller Foundationin interwar Poland......Page 883
RAFAŁ MATUSZEWSKI (Ruprecht–Karls–Universität Heidelberg Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik) Orphania: Zum Inhalt des Begriffs......Page 885
MICHAŁ SZUKAŁA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Piaseczno w połowie XIX wieku — struktury gospodarstw domowych i ruchliwość społeczna mieszkańców......Page 893
RODZINA I GOSPODARSTWO DOMOWE......Page 898
MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA — PRZYPADEK SŁUŻBY......Page 902
MONIKA TOMKIEWICZ (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku) Lebensborn w Okręgu Rzeszy Gdańsk–Prusy Zachodnie na przykładzie zakładu w Połczynie Zdroju......Page 907
ZAKŁAD LEBENSBORNU W POŁCZYNIE ZDROJU......Page 910
Lesley A. B e a u m o n t , Childhood in Ancient Athens: Iconographyand Social History, Routledge Monographs in Classical Studies, London–New York 2012, s. XVI, 303. (Rafał Matuszewski Ruprecht–Karls–Universität Heidelberg Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik)......Page 921
Krzysztof S k w i e r c z y ń s k i, Mury Sodomy. Piotra Damianiego „Księga Gomory” i walka z sodomią wśród kleru, Historia Iagellonica, Kraków 2011, s. 387. (Marek Derwich Uniwersytet Wrocławski Instytut Historyczny)......Page 926
Tomasz S ł a w i ń s k i , Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku,wydanie II zmienione i poprawione, Wydawnictwo PIOMAR Piotr Maroński,Warszawa–Skrzeszew 2011, s. 653, 137 il. (Piotr Andrzej Dmochowski Andrzej Sikorski (Warszawa))......Page 928
Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym, red. Rafał M a t u s z e w s k i, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 212. (Jakub Maciej Kosiorek Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)......Page 933
K O M U N I K A T Y......Page 935
TREŚĆ ZESZYTU......Page 937
CONTENTS......Page 939
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Przegląd historyczny. Tom 102 (2011) - Włodzimierz Lengauer — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 102 (2011) - Włodzimierz Lengauer — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 106 (2015) - Jerzy Kochanowski — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 106 (2015) - Jerzy Kochanowski — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 104 (2013) - Jerzy Kochanowski — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Przegląd historyczny. Tom 104 (2013) - Jerzy Kochanowski — redaktor naczelny, [PL] [pdf] [LIBGEN]
Religijność starożytnych Greków (1994, PWN) - LENGauer Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Religijność starożytnych Greków (1994, PWN) - LENGauer Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery : tablice informatyczne (2012, Helion) - Gajda, Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery : tablice informatyczne (2012, Helion) - Gajda, Włodzimierz [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania (2012, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania (2012, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
Naczelny Algorytm. Jak jego odkrycie zmieni nasz świat (2015, Helion) - Pedro Domingos [PL] [rar] [LIBGEN]
Naczelny Algorytm. Jak jego odkrycie zmieni nasz świat (2015, Helion) - Pedro Domingos [PL] [rar] [LIBGEN]
Zygmunt Sierakowski: naczelny wódz Żmudzi w r. 1863 (1891, nakładem Towarzystwa imienia Stanisława Staszica) - Wołodźko Walery [PL] [pdf] [LIBGEN]
Zygmunt Sierakowski: naczelny wódz Żmudzi w r. 1863 (1891, nakładem Towarzystwa imienia Stanisława Staszica) - Wołodźko Walery [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować