MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Python - Kurs programowania na prostych przykładach - Komputer Świat Biblioteczka 2019 - 03 [PL] [PDF] [LIBGEN]
Python - Kurs programowania na prostych przykładach - Komputer Świat Biblioteczka 2019 - 03 [PL] [PDF] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 20-02-2021
Rozmiar: 38.47 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 5
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Format : PDF
Jakość : Dobra
Wersja Językowa : PL
Rozmiar : 38.4 MB

..::(Opis)::..

Po­znaj Py­tho­na!
Py­thon to ję­zyk pro­gra­mo­wa­nia obec­nie naj­bar­dziej ce­nio­ny przez pro­gra­mi­stów i najszybciej zdo­by­wa­ją­cy po­pu­lar­ność.
Wy­róż­nia się bar­dzo pro­stą skład­nią, świet­nie na­da­je się więc do te­go, by ucząc się go, za­cząć przy­go­dę z pro­gra­mo­wa­niem. I war­to przy nim zo­stać, po­głę­bia­jąc zdo­by­tą dzię­ki tej książ­ce wie­dzę – to in­we­sty­cja w przy­szłość.
W tej książ­ce po­zna­my pod­sta­wo­we po­le­ce­nia i in­struk­cje Py­tho­na oraz prze­ćwi­czy­my je krok po kro­ku, two­rząc wła­sne gry z gra­fi­ką 2D. Do­wie­my się też, jak ko­rzy­stać z bi­blio­tek, jak in­sta­lo­wać do­dat­ko­we mo­du­ły i jak two­rzyć pro­jek­ty z gra­fi­ką 3D. Książ­ka za­wie­ra rów­nież za­da­nia do sa­mo­dziel­ne­go wy­ko­na­nia wraz z roz­wią­za­nia­mi oraz mnó­stwo przy­kła­do­wych skryp­tów po­ka­zu­ją­cych dzia­ła­nie Py­tho­na.
Na DVD znaj­dzie­my ze­staw star­to­wy nie­zbęd­nych na­rzę­dzi dla pro­gra­mi­stów: naj­lep­sze śro­do­wi­ska pro­gra­mi­stycz­ne, edy­to­ry ko­du źró­dło­we­go i pli­ki szko­le­nio­we do wska­zó­wek przed­sta­wio­nych w książ­ce.

Spis treści / Od autora
1. Dlaczego warto poznać Pythona?
2. Podstawowe polecenia
3. Programy z oknem graficznym
4. Zadania logiczne
5. Programowanie z grafiką 3D
6. Rozwiązania zadań
7. Podsumowanie: co warto wiedzieć o Pythonie

DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Python - Kurs programowania na prostych przykładach - Komputer Świat Biblioteczka 2019 - 03 (2019) - Praca zbiorowa [PL] [pdf] [LIBGEN]
Python - Kurs programowania na prostych przykładach - Komputer Świat Biblioteczka 2019 - 03 (2019) - Praca zbiorowa [PL] [pdf] [LIBGEN]
Komputer Świat Biblioteczka 04 / 2020 [Gimp. Kurs obsługi w przykładach] [PL] [PDF] [FIONA9]
Komputer Świat Biblioteczka 04 / 2020 [Gimp. Kurs obsługi w przykładach] [PL] [PDF] [FIONA9]
Komputer Świat Biblioteczka 05 / 2020 (Minecraft: nauka programowania przez zabawę) [PL] [PDF] [FIONA9]
Komputer Świat Biblioteczka 05 / 2020 (Minecraft: nauka programowania przez zabawę) [PL] [PDF] [FIONA9]
strefakursow.PL Kurs Programowania w Python [VIDEOKURS] [PL] [mp4] [FIONA6]
strefakursow.PL Kurs Programowania w Python [VIDEOKURS] [PL] [mp4] [FIONA6]
Anonimowość w internecie (Komputer Świat Biblioteczka 1 / 2018) [PL] [PDF] [FIONA9]
Anonimowość w internecie (Komputer Świat Biblioteczka 1 / 2018) [PL] [PDF] [FIONA9]
Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aPLikacji - Wydawnictwo VideoPoint [PL] [WIDEOKURS] [mp4] [fiona6]
Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aPLikacji - Wydawnictwo VideoPoint [PL] [WIDEOKURS] [mp4] [fiona6]
Python dla każdego. Podstawy programowania (2014, Helion) - Michael Dawson [PL] [pdf] [LIBGEN]
Python dla każdego. Podstawy programowania (2014, Helion) - Michael Dawson [PL] [pdf] [LIBGEN]
Myśl w języku Python! Nauka programowania (2017, Helion) - Allen B. Downey [PL] [pdf] [LIBGEN]
Myśl w języku Python! Nauka programowania (2017, Helion) - Allen B. Downey [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować