MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: C# 2008. Warsztat programisty (2010, Helion) - Wei-Meng Lee [PL] [pdf] [LIBGEN]
C# 2008. Warsztat programisty (2010, Helion) - Wei-Meng Lee [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 19-07-2021
Rozmiar: 44.57 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 2
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: C# 2008. Warsztat programisty
Rok: 2010
Wydawca: Helion
Format: pdf

..::(Opis)::..

Kompletne źródło informacji na temat C# i Visual Studio 2008!
Jakie możliwości kryje w sobie Visual Studio 2008?
Jak wykorzystać technologię LINQ?
Jakie rozwiązania tworzyć dla platformy Windows oraz Windows Mobile?
C# jest językiem programowania przeznaczonym dla platformy .NET. W założeniach twórców miał on być prosty w użyciu, nowoczesny, wszechstronny i w pełni obiektowy. Popularność oraz uznanie profesjonalistów świadczą o tym, że cel ten został osiągnięty. Teraz i Ty możesz czerpać korzyści z ogromu możliwości, których dostarcza C#, środowisko .NET oraz pakiet Visual Studio 2008!

Dzięki tej książce szybko i bezboleśnie rozpoczniesz swoją przygodę z C#. Poznasz szczegóły środowiska .NET, możliwości pakietu Visual Studio 2008 oraz składnię, typy danych, instrukcje sterujące czy zasady programowania w C#. Nauczysz się sprawnie poruszać w gąszczu klas oraz interfejsów, a także zaznajomisz się z cechami programowania obiektowego. Ponadto zobaczysz, jak wykorzystać wyrażenia regularne, typy uogólnione i wątki. "C# 2008. Warsztat programisty" stanowi wyczerpujący podręcznik dla wszystkich programistów chcących swobodnie używać języka C# -- bez względu na stopień ich zaawansowania.

Środowisko .NET
Zasady pracy w Visual Studio 2008
Podstawy programowania w C#
Zagadnienia obiektowe w C#
Użycie delegatów i zdarzeń
Wykorzystanie wyrażeń regularnych
Zastosowanie typów uogólnionych
Powoływanie wątków i praca z nimi
Zarządzanie plikami i strumieniami
Obsługa wyjątków
Praca z tablicami i kolekcjami
Operacje na danych z użyciem LINQ
Kontrola wersji
Tworzenie aplikacji dla Windows, Windows Mobile oraz z wykorzystaniem ASP.NET
Zastosowanie technologii Windows Communication Foundation
Twórz rozwiązania dla Windows, Windows Mobile, Silverlight oraz ASP.NET!
O autorze (13)
O redaktorze technicznym (14)
Wprowadzenie (15)
Część I: Podstawy języka C# (21)
Rozdział 1. Środowisko .NET (23)
Czym jest środowisko .NET? (23)
Środowisko CLR (24)
Biblioteka klas środowiska .NET (24)
Kompilaty i język pośredni (MSIL) (26)
Wersje środowiska .NET oraz Visual Studio (28)
Podsumowanie (30)
Rozdział 2. Pierwsze kroki w pakiecie Visual Studio 2008 (31)
Ogólne informacje na temat pakietu Visual Studio (31)
Definiowanie ustawień pakietu (32)
Zmiana ustawień pakietu (34)
Tworzenie nowego projektu (34)
Składniki środowiska programistycznego (37)
Edytor tekstu i kodu (54)
Wycinki kodu (55)
IntelliSense (57)
Obsługa refaktoryzacji (59)
Debugowanie (69)
Wstawianie punktów wstrzymania (70)
Wykonywanie kodu krok po kroku (71)
Podgląd wartości zmiennych (71)
Okno dostępnych zmiennych i okno wprowadzania bezpośredniego (73)
Testy modułowe (73)
Tworzenie testu (74)
Uruchamianie testu (76)
Testy z wartościami zmiennoprzecinkowymi (78)
Dodawanie nowych metod testowych (79)
Podsumowanie (79)
Rozdział 3. Podstawy języka C# (81)
Używanie pakietu Visual Studio 2008 (81)
Używanie kompilatora języka C# (csc.exe) (84)
Rozkładanie programu na części (86)
Przekazywanie argumentów do metody Main() (88)
Składnia języka (88)
Słowa kluczowe (89)
Zmienne (89)
Zasięg zmiennych (90)
Stałe (93)
Komentarze (93)
Dokumentacja XML (94)
Typy danych (98)
Typy wartości (98)
Typy referencji (103)
Wyliczenia (105)
Tablice (106)
Niejawne nadawanie typów (107)
Konwersja typów (108)
Kontrola przepływu (112)
Instrukcja if-else (112)
Instrukcja switch (113)
Pętle (115)
Pętla for (115)
Pętle zagnieżdżone (116)
Pętla foreach (117)
Pętle while i do-while (118)
Wychodzenie z pętli (119)
Pominięcie iteracji (121)
Operatory (122)
Operatory przypisania (122)
Operatory porównania (125)
Operatory logiczne (126)
Operatory matematyczne (128)
Priorytet operatorów (129)
Dyrektywy preprocesora (130)
Dyrektywy #define i #undef (131)
Dyrektywy #if, #else, #elif i #endif (135)
Dyrektywy #warning i #error (137)
Dyrektywa #line (138)
Dyrektywy #region i #endregion (140)
Dyrektywa #pragma warning (142)
Podsumowanie (144)
Rozdział 4. Klasy i obiekty (145)
Klasy (145)
Definiowanie klasy (146)
Klasy częściowe (146)
Tworzenie egzemplarza klasy (tworzenie obiektu) (147)
Typy anonimowe (C# 3.0) (148)
Elementy klasy (150)
Elementy funkcyjne (153)
Klasy statyczne (174)
Klasa System.Object (176)
Sprawdzanie równości (177)
Implementowanie metody Equals() (178)
Metoda ToString() (180)
Atrybuty (181)
Struktury (184)
Podsumowanie (187)
Rozdział 5. Interfejsy (189)
Definiowanie interfejsu (190)
Implementowanie interfejsu (191)
Implementowanie wielu interfejsów (192)
Rozbudowywanie interfejsów (193)
Rzutowanie interfejsów (195)
Operatory is i as (196)
Pokrywanie implementacji interfejsu (197)
Podsumowanie (198)
Rozdział 6. Dziedziczenie (199)
Dziedziczenie w języku C# (199)
Dziedziczenie implementacji (201)
Klasa abstrakcyjna (202)
Metody abstrakcyjne (203)
Metody wirtualne (205)
Zamknięte klasy i metody (207)
Przeciążanie metod (208)
Przeciążanie operatorów (211)
Metody rozszerzające (C# 3.0) (214)
Modyfikatory dostępu (216)
Dziedziczenie i konstruktory (218)
Wywoływanie konstruktorów w klasie bazowej (219)
Dziedziczenie interfejsów (220)
Jawna implementacja elementów interfejsu (224)
Podsumowanie (228)
Rozdział 7. Delegaty i zdarzenia (229)
Delegaty (229)
Tworzenie delegata (230)
Składanie delegatów (delegaty typu multicast) (232)
Implementowanie wywołań zwrotnych za pomocą delegatów (236)
Asynchroniczne wywołania zwrotne (237)
Metody anonimowe i wyrażenia lambda (240)
Zdarzenia (242)
Obsługa zdarzeń (244)
Implementowanie zdarzeń (247)
Różnica między zdarzeniami a delegatami (250)
Przekazywanie informacji o stanie do funkcji obsługi zdarzenia (252)
Podsumowanie (254)
Rozdział 8. Ciągi znaków i wyrażenia regularne (255)
Klasa System.String (255)
Znaki specjalne (257)
Manipulowanie ciągami znaków (261)
Formatowanie ciągów znaków (268)
Klasa StringBuilder (270)
Wyrażenia regularne (272)
Wyszukiwanie tekstu (273)
Wyszukiwanie złożonych wzorców (274)
Podsumowanie (276)
Rozdział 9. Typy uogólnione (277)
Poznawanie typów uogólnionych (277)
Klasy uogólnione (279)
Słowo kluczowe default w typach uogólnionych (282)
Zalety typów uogólnionych (283)
Ograniczenia w typach uogólnionych (283)
Interfejsy uogólnione (287)
Struktury uogólnione (288)
Metody uogólnione (289)
Operatory uogólnione (290)
Uogólnione delegaty (292)
Typy uogólnione w bibliotece klas środowiska .NET (292)
Używanie klasy uogólnionej LinkedList (296)
System.Collections.ObjectModel (299)
Podsumowanie (303)
Rozdział 10. Wątki (305)
Potrzeba wielowątkowości (305)
Uruchamianie wątku (307)
Kończenie pracy wątku (309)
Przekazywanie parametrów do wątków (313)
Synchronizacja wątków (315)
Używanie klasy Interlocked (315)
Używanie słowa kluczowego lock (316)
Klasa Monitor (319)
Bezpieczeństwo wątków w bibliotece Windows Forms (324)
Używanie kontrolki BackgroundWorker (327)
Testowanie aplikacji (332)
Podsumowanie (332)
Rozdział 11. Pliki i strumienie (333)
Praca z plikami i katalogami (334)
Praca z katalogami (334)
Praca z plikami przy użyciu klas File i FileInfo (338)
Tworzenie eksploratora plików (342)
Klasa Stream (343)
Klasa BufferedStream (345)
Klasa FileStream (346)
Klasa MemoryStream (349)
Klasa NetworkStream (350)
Kryptografia (355)
Mieszanie (356)
"Solenie" wartości mieszanej (359)
Szyfrowanie i rozszyfrowywanie (360)
Kompresja w obiektach strumieni (366)
Kompresja (367)
Dekompresja (368)
Serializacja (372)
Serializacja binarna (372)
Serializacja XML (378)
Podsumowanie (388)
Rozdział 12. Obsługa wyjątków (389)
Obsługiwanie wyjątków (389)
Obsługa wyjątków za pomocą instrukcji try-catch (390)
Obsługiwanie wielu wyjątków (393)
Zgłaszanie wyjątków za pomocą instrukcji throw (395)
Ponowne zgłaszanie wyjątków (398)
Składanie wyjątków (399)
Wykorzystywanie obiektów wyjątków (401)
Instrukcja finally (403)
Tworzenie własnych wyjątków (405)
Podsumowanie (407)
Rozdział 13. Tablice i kolekcje (409)
Tablice (409)
Dostęp do elementów tablicy (412)
Tablice wielowymiarowe (412)
Tablice tablic, czyli tablice postrzępione (414)
Tablice parametrów (415)
Kopiowanie tablic (416)
Interfejsy kolekcji (416)
Tablice dynamiczne z wykorzystaniem klasy ArrayList (417)
Indeksery i iteratory (419)
Implementowanie interfejsów IEnumerable i IEnumerator (421)
Implementowanie porównań za pomocą interfejsów IComparer i IComparable (424)
Słowniki (430)
Stosy (433)
Kolejki (433)
Podsumowanie (434)
Rozdział 14. Technologia LINQ (435)
Architektura technologii LINQ (435)
LINQ to Objects (436)
Składnia zapytania a składnia metod i wyrażeń lambda (439)
Technologia LINQ i metody rozszerzające (440)
Technologia LINQ i typy anonimowe (445)
LINQ to DataSet (447)
Przekształcanie danych (450)
Funkcje agregujące (451)
Łączenie tabel (452)
Obiekty klasy DataSet z nadanym typem (455)
Wykrywanie pustych pól (457)
Zapisywanie wyników zapytania do obiektu klasy DataTable (458)
LINQ to XML (459)
Tworzenie drzewa XML (459)
Odczytywanie elementów (461)
Przykład wykorzystania usługi RSS (462)
LINQ to SQL (466)
Używanie projektanta obiektów i relacji (466)
Tworzenie zapytań (467)
Wstawianie wierszy (470)
Aktualizowanie wierszy (471)
Usuwanie wierszy (471)
Podsumowanie (473)
Rozdział 15. Kompilaty i kontrola wersji (475)
Kompilaty (475)
Struktura kompilatu (475)
Sprawdzanie zawartości kompilatu (477)
Kompilaty jednoplikowe i wieloplikowe (478)
Przestrzenie nazw i kompilaty (488)
Kompilaty prywatne i współdzielone (494)
Tworzenie współdzielonego kompilatu (496)
Globalna składnica kompilatów (500)
Umieszczanie kompilatu w składnicy GAC (501)
Udostępnianie współdzielonego kompilatu w pakiecie Visual Studio 2008 (503)
Używanie współdzielonego kompilatu (504)
Podsumowanie (507)
Część II: Tworzenie aplikacji za pomocą języka C# (509)
Rozdział 16. Tworzenie aplikacji dla systemu Windows (511)
Projekt (511)
Konfigurowanie serwera FTP (512)
Tworzenie aplikacji (514)
Korzystanie z ustawień aplikacji (516)
Tworzenie kodu aplikacji (521)
Tworzenie drzewa katalogów i wyświetlanie obrazków (522)
Tworzenie nowego katalogu (529)
Usuwanie katalogu (530)
Przesyłanie zdjęć na serwer (531)
Usuwanie zdjęcia (532)
Testowanie aplikacji (533)
Dodawanie funkcji drukowania (534)
Podstawy drukowania w środowisku .NET (534)
Dodawanie funkcji drukowania do przykładowego projektu (535)
Publikowanie aplikacji (539)
Publikowanie aplikacji za pomocą technologii ClickOnce (541)
Aktualizowanie aplikacji (543)
Programowe aktualizowanie aplikacji (546)
Przywracanie poprzednich wersji (547)
Jak to działa? Manifest aplikacji i instalowania (548)
Podsumowanie (551)
Rozdział 17. Tworzenie aplikacji ASP.NET (553)
Kilka słów o technologii ASP.NET (553)
Jak działa technologia ASP.NET? (554)
Czego potrzeba, aby tworzyć strony ASP.NET? (555)
Wiązanie danych (555)
Modelowanie bazy danych za pomocą technologii LINQ to SQL (556)
Wiązanie danych za pomocą kontrolki GridView (557)
Wyświetlanie nazwy wydawcy (563)
Wyświetlanie książek wybranego wydawcy (564)
Edycja pola Wydawca (568)
Tworzenie aktywnej aplikacji za pomocą technologii AJAX (569)
AJAX Control Toolkit (570)
Zastosowanie kontrolki ScriptManager na stronie WWW (572)
Używanie kontrolki UpdateControl (572)
Stosowanie wyzwalaczy do uruchamiania aktualizacji (574)
Wyświetlanie postępów za pomocą kontrolki UpdateProgress (574)
Wyświetlanie modalnego okna dialogowego przy użyciu kontrolki ModalPopupExtender (576)
Podsumowanie (580)
Rozdział 18. Tworzenie aplikacji dla systemu Windows Mobile (581)
Platforma Windows Mobile (582)
Tworzenie aplikacji Windows Mobile za pomocą środowiska .NET Compact (584)
Pobieranie niezbędnych pakietów SDK i narzędzi (585)
Tworzenie aplikacji czytnika RSS (588)
Tworzenie interfejsu użytkownika (589)
Tworzenie metod pomocniczych (591)
Tworzenie metod obsługi zdarzeń (597)
Testowanie za pomocą emulatorów (603)
Testowanie za pomocą rzeczywistych urządzeń (604)
Instalowanie aplikacji (605)
Tworzenie pliku CAB (605)
Tworzenie aplikacji instalatora (610)
Podsumowanie (622)
Rozdział 19. Tworzenie aplikacji Silverlight (623)
Stan technologii Silverlight (623)
Pobieranie narzędzi (625)
Architektura technologii Silverlight (626)
Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą języka XAML (627)
Tworzenie podstawowej aplikacji Silverlight (627)
Podstawy języka XAML (630)
Używanie programu Expression Blend 2 (641)
Silverlight 1.0 (649)
Animacje - część pierwsza (649)
Animacje - część druga (654)
Odtwarzanie mediów (659)
Tworzenie własnego odtwarzacza mediów (667)
Silverlight 2.0 (678)
Tworzenie projektu w pakiecie Visual Studio 2008 (679)
Podsumowanie (697)
Rozdział 20. Windows Communication Foundation (699)
Czym jest technologia WCF? (699)
Porównanie usług sieciowych WCF i ASMX (704)
Tworzenie usługi WCF (704)
Korzystanie z usługi WCFded (711)
Zasada działania usług WCF (713)
Protokoły komunikacyjne usług WCF (713)
ABC usług WCF (714)
Wzorce komunikatów (716)
Udostępnianie usługi sieciowej (716)
Tworzenie usług WCF (717)
Udostępnianie wielu punktów końcowych (717)
Tworzenie samoudostępniającej się usługi WCF (724)
Implementowanie wywołań zwrotnych w usłudze WCF (731)
Wywoływanie usług WCF ze stron ajaksowych (744)
Podsumowanie (748)
Dodatki (749)
Dodatek A: Słowa kluczowe języka C# (751)
Dodatek B: Przeglądanie biblioteki klas środowiska .NET za pomocą przeglądarki obiektów (757)
Dodatek C: Generowanie dokumentacji dla tworzonych aplikacji (765)
Skorowidz (781)
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
jQuery. Poradnik programisty (2010, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
jQuery. Poradnik programisty (2010, Helion) - Włodzimierz Gajda [PL] [pdf] [LIBGEN]
Wei-Meng Lee - Android. Poradnik programisty [PL] [PDF] [FIONA6]
Wei-Meng Lee - Android. Poradnik programisty [PL] [PDF] [FIONA6]
Ruby. Przewodnik programisty (2015, Helion) - David A. Black [PL] [pdf] [LIBGEN]
Ruby. Przewodnik programisty (2015, Helion) - David A. Black [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Kompendium programisty (2005, Helion) - Herbert Schildt [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java. Kompendium programisty (2005, Helion) - Herbert Schildt [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty (2015, Helion) - Cay S. Horstmann [PL] [pdf] [LIBGEN]
Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty (2015, Helion) - Cay S. Horstmann [PL] [pdf] [LIBGEN]
OpenGL. Receptury dla programisty (2015, Helion) - Muhammad Mobeen Movania [PL] [pdf] [LIBGEN]
OpenGL. Receptury dla programisty (2015, Helion) - Muhammad Mobeen Movania [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5. Podręcznik programisty (2013, Helion) - Chuck Hudson, Tom Leadbetter [PL] [pdf] [LIBGEN]
HTML5. Podręcznik programisty (2013, Helion) - Chuck Hudson, Tom Leadbetter [PL] [pdf] [LIBGEN]
Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty (2014, Helion) - Robert C. Martin [PL] [pdf] [LIBGEN]
Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty (2014, Helion) - Robert C. Martin [PL] [pdf] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować