MENU

KATEGORIE

TOPLISTA

Torrent: Anty-Edyp (2017, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Gilles Deleuze, Félix Guattari [Kapitalizm i schizofrenia, t. 1] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Anty-Edyp (2017, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Gilles Deleuze, Félix Guattari [Kapitalizm i schizofrenia, t. 1] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Dodał: umezrorv
Data: 21-07-2021
Rozmiar: 13.84 MB
Seed: 1
Peer: 0
Pobierz torrent

  • *
Głosów: 0
Kategoria: KSIĄŻKI -> KSIĄZKI / GAZETY
Zaakceptował: nie wymagał akceptacji
Liczba pobrań: 2
Liczba komentarzy: 0
Ostatnia aktualizacja: 0000-00-00 00:00:00
OPIS:
..::(Info)::..

Tytuł: Anty-Edyp
Rok: 2017
Wydawca: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Seria: Kapitalizm i schizofrenia, t. 1
Format: pdf

..::(Opis)::..

Gdy Anty-Edyp po raz pierwszy ukazał się we Francji, przez jednych został okrzyknięty arcydziełem, a przez innych heretyckim szaleństwem. W swojej najważniejszej książce Gilles Deleuze i Félix Guattari przeprowadzają błyskotliwą krytykę mieszczańskiego użytku z psychoanalizy i zarysowują projekt materialistycznej psychiatrii, dostarczając narzędzi pozwalających zrozumieć powiązanie chorób psychicznych i formacji społecznych. Zastanawiają się również, czy kapitalizm jest wieczny, czy napotka gdzieś swoją absolutną granicę, i próbują odpowiedzieć na nader aktualne pytanie: dlaczego ludzie pragną faszyzmu?

Dziś, po ponad czterdziestu latach od publikacji, Anty-Edyp pozostaje kontrowersyjnym, lecz znaczącym wkładem w bardzo potrzebną dyskusję o charakterze wolnej myśli i naszego uwewnętrznionego faszyzmu.
ROZDZIAŁ I
Maszyny pragnące 5
1. Produkcja pragnąca 5
Przechadzka schizofrenika - Natura i przemysł - Proces - Maszyna pragnąca,
obiekty częściowe i przepływ: oraz... oraz... - Pierwsza synteza: synteza łącząca
lub produkcja produkcji - Produkcja ciała bez organów
2. Ciało bez organów 12
Antyprodukcja - Repulsja i maszyna paranoiczna - Produkcja pragnąca
i produkcja społeczna: w jaki sposób antyprodukcja przywłaszcza sobie siły
wytwórcze - Przywłaszczenie lub przyciąganie oraz maszyna ucudowniona -
Druga synteza: synteza rozłączna lub produkcja zapisu - Lub... lub... -
Genealogia schizofreniczna
3. Podmiot i rozkosz 20
Maszyna bezżenna - Trzecia synteza: synteza koniunktywna lub produkcja
konsumpcji - A więc to jest... - Materia, jajo i intensywności: ja czuję -
Imiona z historii
4. Materialistyczna psychiatria 27
Nieświadomość i kategoria produkcji - Teatr czy fabryka? - Proces jako proces
produkcji - Idealistyczna koncepcja pragnienia jako braku (fantazja) - Realne
i produkcja pragnąca: syntezy pasywne - Tożsamość produkcji społecznej
i pragnącej - Rzeczywistość fantazji grupowej - Różnice w reżimie produkcji
społecznej i reżimie produkcji pragnącej - Socius i ciało bez organów -
Kapitalizm i schizofrenia jako granica (tendencja przeciwdziałająca) -
Nerwica, psychoza i perwersja
5. Maszyny 42
Maszyny pragnące są maszynami, bez przenośni - Pierwszy sposób cięcia:
przepływ i pobranie - Drugi sposób: łańcuch lub kod oraz odłączenie - Trzeci
sposób: podmiot i reszta
6. Całość i części 48
Status wielości - Obiekty częściowe - Krytyka Edypa, mistyfikacja edypalna
- Już dziecko... - Nieświadomość-sierota - Co jest nie tak z psychoanalizą?
ROZDZIAŁ 2
Psychoanaliza i familializm.
Święta Rodzina 59
1. Imperializm Edypa 59
Jego sposoby - Zwrot edypalny w psychoanalizie - Produkcja pragnąca
i przedstawienie - Porzucenie maszyn pragnących
2. Trzy teksty Freuda 65
Edypalizacja - Spłaszczenie obłędu sędziego Schrebera - Jakim sposobem psychoanaliza
może wciąż być pobożna - Ideologia braku: kastracja - Każda
fantazja jest grupowa - Libido jako przepływ - Zbuntowanie przepływów
3. Synteza łącząca produkcji 79
Jej dwojakie użycie, całościowe i specyficzne, częściowe i niespecyficzne - Rodzina
i para, filiacja i alians: triangulacja - Przyczyna triangulacji - Pierwszy
paralogizm psychoanalizy: ekstrapolacja - Użycie transcendentne i użycie
immanentne
4. Synteza rozłączna zapisu 88
Jej dwojakie użycie, wykluczające i ograniczające, włączające i nieograniczające
- Dysjunkcje włączające: genealogia - Różnicowania wykluczające i niezróżnicowanie
- Drugi paralogizm psychoanalizy: edypalny double bind - Za
każdym razem wygrywa Edyp - Czy granica przebiega między symbolicznym
i wyobrażeniowym?
5. Synteza koniunktywna konsumpcji 99
Jej dwojakie użycie, segregujące i wzajemnie jednoznaczne, nomadyczne i wieloznaczne
- Ciało bez organów i intensywności - Podróże, pasaże: ja staję
się - Każdy obłęd jest społeczny, historyczny, polityczny - Rasy - Znaczenie
utożsamienia - W jaki sposób psychoanaliza tłumi treści społeczno-polityczne
- Zaciekły famiłializm - Rodzina i pole społeczne - Produkcja pragnąca i inwestycja
produkcji społecznej - Od dzieciństwa - Trzeci paralogizm psychoanalizy:
Edyp jako wzajemnie jednoznaczna „aplikacja" - Hańba psychoanalizy
względem historii - Pragnienie i baza - Segregacja i nomadyzm
6. Podsumowanie trzech syntez 125
Brednie na temat Edypa - Edyp i „wiara” - Znaczenie jest użyciem - lmmanentne
kryteria produkcji pragnącej - Pragnienie nie zna prawa, braku
i znaczącego - „Czy narodziłeś się Hamletem...?"
7. Represja i wyparcie 134
Prawo - Czwarty paralogizm psychoanalizy: przemieszczenie albo zniekształcenie
wypartego - Pragnienie jest rewolucyjne - Oddelegowany agent wyparcia
- Psychoanaliza nie wynalazła Edypa
8. Nerwica i psychoza 145
Rzeczywistość - Stosunek odwrócony - „Nierozstrzygalność” Edypa: rezonans
- Znaczenie czynników aktualnych - Piąty paralogizm psychoanalizy: następstwo
- Aktualność produkcji pragnącej
9. Proces 155
Odejście - Malarz Turner - Wstrzymanie procesu: nerwica, psychoza i perwersja
- Ruch deterytorializacji i terytorializmy
ROZDZIAŁ 3
Dzicy, barbarzyńcy, cywilizowani 165
1. Socius zapisujący 165
Zapis - W jakim znaczeniu kapitalizm jest uniwersalny? - Maszyna społeczna -
Kodowanie przepływów problemem socius - Nie wymiana, lecz naznaczanie,
bycie naznaczonym - Inwestycja i wycofanie inwestycji z organów - Okrucieństwo:
tworzenie pamięci w człowieku
2. Pierwotna maszyna terytorialna 172
Pełne ciało ziemi - Filiacja i alians: ich nieredukowalność - Perwers z wioski
i grupy lokalne - Zapas filiacyjny i bloki długu aliansu - Funkcjonalna nierównowaga:
wartość dodatkowa kodu - Działa tylko wtedy, gdy się psuje -
Maszyna segmentowa - Wielki strach przed zdekodowanymi przepływami
- Śmierć, która wyrasta z wnętrza, lecz przychodzi z zewnątrz
3. Problem Edypa 182
Kazirodztwo - Dysjunkcje włączające na pełnym ciele ziemi - Z intensywności
do ekstensji: znak - W jakim znaczeniu kazirodztwo jest niemożliwe - Granica
- Warunki kodowania - Elementy głębinowe przedstawienia: przedstawiciel
wyparty, przedstawienie wypierające, przemieszczony element przedstawiony
4. Psychoanaliza i etnologia 196
Ciąg dalszy problemu Edypa - Proces leczenia w Afryce - Warunki Edypa
i kolonizacja - Edyp i spustoszenie kulturowe - Ci, którzy edypalizują, nie
wiedzą, co czynią - Na czym odciska się wyparcie? - Kulturaliści i uniwersaliści:
ich wspólne postulaty - W jakim znaczeniu Edyp jest rzeczywiście
uniwersalny: pięć znaczeń granicy, z których jednym jest Edyp - Użycie albo
funkcjonalizm w etnologii - Maszyny pragnące nic nie znaczą - Molowe
i molekularne
5. Przedstawienie terytorialne 217
Jego powierzchniowe elementy - Dług i wymiana - Pięć postulatów koncepcji
wymiany - Glos, grafizm i oko: teatr okrucieństwa - Nietzsche - Śmierć systemu
terytorialnego
6. Barbarzyńska maszyna despotyczna 227
Pełne ciało despoty - Nowe przymierze i filiacja bezpośrednia - Paranoik -
Produkcja azjatycka - Cegły - Państwowe mistyfikacje - Despotyczna deterytorializacja
i nieskończony dług - Nadkodowanie przepływów
7. Przedstawienie barbarzyńskie lub imperialne 235
Jego elementy - Kazirodztwo i nadkodowanie - Elementy głębinowe i migracja
Edypa: kazirodztwo staje się niemożliwe - Elementy powierzchniowe,
stosunek głos-grafizm - Transcendentny obiekt z wysokości - Znaczące jako
znak zdeterytorializowany - Znaczące despotyczne i znaczone kazirodztwa -
Terror, prawo - Forma nieskończonego długu: utajenie, zemsta i resentyment
- To wciąż nie jest Edyp...
8. Urstaat 255
jedno państwo? - Państwo jako kategoria - Początek i źródło - Ewolucja
państwa: stawanie-się-konkretem oraz stawanie-się-immanentym
9. Cywilizowana maszyna kapitalistyczna 260
Pełne ciało kapitału-pieniądza - Dekodowanie i koniunkcja przepływów zdekodowanych
- Cynizm - Kapitał filiacyjny i kapitał aliansu - Przekształcenie
wartości dodatkowej kodu w wartość dodatkową przepływu - Dwie formy
pieniądza, dwie inskrypcje - Tendencja zniżkowa - Kapitalizm i deterytorializacja
- Ludzka wartość dodatkowa i maszynowa wartość dodatkowa - Antyprodukcja
- Różne aspekty kapitalistycznej immanencji - Przepływy
10. Przedstawienie kapitalistyczne 281
Jego elementy - Figury lub przepływy-schizy - Dwa znaczenia przepływów-
-schizów: kapitalizm i schizofrenia - Różnica między kodem i aksjomatyką -
Państwo kapitalistyczne, jego związek z Urstaat - Klasa - Dwubiegunowość
klasowa - Pragnienie i interes - Deterytorializacja i reterytorializacje kapitalistyczne:
ich stosunek oraz prawo tendencji zniżkowej - Dwa bieguny aksjomatyki:
znaczące despotyczne i figura schizofreniczna, paranoja i schizofrenia -
Rekapitulacja trzech wielkich maszyn społecznych: terytorialnej, despotycznej
i kapitalistycznej (kodowanie, nadkodowanie, dekodowanie)
11. Wreszcie Edyp 307
Aplikacja - Reprodukcja społeczna i reprodukcja ludzka - Dwa porządki obrazów
-Edyp i granice - Edyp i podsumowanie trzech stanów - Symbol despotyczny
i obrazy kapitalistyczne - Nieczyste sumienie - Adam Smith i Freud
ROZDZIAŁ 4
Wprowadzenie do schizoanalizy 319
1. Pole społeczne 319
Ojciec i dziecko - Edyp, idea ojca - Nieświadomość jako cykl - Prymat inwestycji
społecznej: jej dwa bieguny, paranoja i schizofrenia - Molowe i molekularne
2. Nieświadomość molekularna 330
Pragnienie i maszyna - Poza witalizm i mechanizm - Dwa stany maszyny -
Funkcjonalizm molekularny - Syntezy - Libido, wielkie układy i mikrowielości -
Gigantyzm i karłowatość pragnienia - Płeć nieludzka - nie jedno, nie dwu,
lecz n-płciowość.
3. Psychoanaliza i kapitalizm 345
Przedstawienie - Przedstawienie i produkcja - Przeciw mitowi i tragedii -
Dwuznaczny stosunek psychoanalizy do mitu i tragedii - W jakim znaczeniu
psychoanaliza rozbija przedstawienie, a w jakim je odnawia - Wymogi kapitalizmu
- Przedstawienie mityczne, tragiczne i psychoanalityczne - Teatr -
Przedstawienie subiektywne i przedstawienie strukturalne - Strukturalizm,
familializm i kult braku - Burzycielskie zadanie schizoanalizy, wyskrobywanie
nieświadomości: nieżyczliwość - Deterytorializacja i reterytorializacja:
ich związek oraz sen - Wskaźniki mechaniczne - Upolitycznienie: wyobcowanie
społeczne i wyobcowanie umysłowe - Podstęp i proces, stare ziemie
i nowa ziemia
4. Pierwsze pozytywne zadanie schizoanalizy 375
Produkcja pragnąca i jej maszyny - Status obiektów częściowych - Syntezy
pasywne - Status ciała bez organów - Łańcuch znaczący i kody - Ciało
bez organów, śmierć i pragnienie - Schizofrenizacja śmierci - Osobliwy kult
śmierci w psychoanalizie: pseudoinstynkt - Problem podobieństwa między
molowością i molekularnością - Inżynieryjne zadanie schizoanalizy
5. Drugie zadanie 394
Produkcja społeczna i jej maszyny - Teoria dwóch biegunów - Pierwsza teza:
każda inwestycja jest molowa i społeczna - Stadność, selekcja i formy stadne -
Druga teza: rozróżnienie w ramach inwestycji społecznych na przedświadome
inwestycje klasowe lub przedświadome inwestycje interesu oraz nieświadome
inwestycje libidynalne pragnienia lub grupy - Natura tej libidynalnej inwestycji
pola społecznego - Dwie grupy - Rola seksualności, „rewolucja seksualna" -
Druga teza: pierwszeństwo libidynalnych inwestycji pola społecznego względem
inwestycji rodzinnych - Teoria „służących” u Freuda, Edyp i powszechny
familializm - Nędza psychoanalizy: 4,3, 2,1, o - Nawet antypsychiatria... -
Na co choruje schizofrenik? - Czwarta teza: dwa bieguny społecznych inwestycji
libidynalnych - Sztuka i nauka - Zadanie schizoanalizy wobec ruchów
rewolucyjnych
DODATEK
Bilans-program dla maszyn pragnących 443
INDEKS 467
DETALE TORRENTA:[ Pokaż/Ukryj ]

Podobne pliki
Tysiąc plateau (2015, Fundacja Bęc Zmiana) - Gilles Deleuze, Félix Guattari [Kapitalizm i schizofrenia, t. 2] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Tysiąc plateau (2015, Fundacja Bęc Zmiana) - Gilles Deleuze, Félix Guattari [Kapitalizm i schizofrenia, t. 2] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej (2009, Krytyka Polityczna) - Dean Baker [Przewodniki Krytyki Politycznej] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej (2009, Krytyka Polityczna) - Dean Baker [Przewodniki Krytyki Politycznej] [PL] [pdf] [LIBGEN]
Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy (2017, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Elizabeth Dunn [seria historyczna] [PL] [epub] [LIBGEN]
Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy (2017, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Elizabeth Dunn [seria historyczna] [PL] [epub] [LIBGEN]
Ekonomia nierówności (2015, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Thomas Piketty [PL] [pdf] [LIBGEN]
Ekonomia nierówności (2015, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Thomas Piketty [PL] [pdf] [LIBGEN]
Nowy autorytaryzm (2018, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Maciej Gdula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Nowy autorytaryzm (2018, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Maciej Gdula [PL] [pdf] [LIBGEN]
Kapitał w XXI wieku (2015, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Thomas Piketty [PL] [mobi] [LIBGEN]
Kapitał w XXI wieku (2015, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Thomas Piketty [PL] [mobi] [LIBGEN]
Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u (2012, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Tomasik Krzysztof [PL] [pdf] [LIBGEN]
Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u (2012, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Tomasik Krzysztof [PL] [pdf] [LIBGEN]
Nowy autorytaryzm (2018, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Maciej Gdula [PL] [EPUB] [LIBGEN]
Nowy autorytaryzm (2018, Wydawnictwo Krytyki Politycznej) - Maciej Gdula [PL] [EPUB] [LIBGEN]

Komentarze

Brak komentarzy

Zaloguj się aby skomentować